saltar al contingut principal
Cercar
URV

BPIF URV-FCT - Programa de beques URV-FCT de personal investigador en formació - 2012. Expressions d'interès

PROGRAMA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ MARTÍ FRANQUÈS

 

CONVOCATÒRIA 2012
 

PROGRAMA DE BEQUES URV–FCT DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (BPIF URV–FCT)
 

Preàmbul
 

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i la Fundació Caixa Tarragona de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, Fundació privada (en endavant FCT), hem col·laborat des de fa temps i reiteradament en àmbits d'interès comú, amb especial transcendència per al territori i la ciutadania de les comarques del Camp de Tarragona.
 

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions van signar el passat 1 d’agost de 2011 un conveni específic de col·laboració, l’objecte del qual és establir els termes en què la URV i la FCT col·laboraran per crear un programa conjunt de beques URV de Personal Investigador en Formació orientades a la creació i difusió de coneixement en els àmbits prioritaris concretats en els subcampus del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, els quals es corresponen amb les activitats econòmiques predominants en el territori i amb el seu patrimoni cultural.
 

D’acord amb la clàusula 4 d’aquest conveni, la URV i Fundació Caixa Tarragona van establir per al curs 2012-2013 quatre ajuts BPIF URV-FCT per al desenvolupament de tesis doctorals distribuïts per àmbits de la manera següent:
 

1 en Química i Energia,

1 en Turisme i Oci,

1 en Nutrició i Salut i

1 en Patrimoni i Cultura
 

La convocatòria anual es desenvolupa en quatre fases:
 

La primera fase consisteix en la presentació a la Comissió de seguiment de les expressions d’interès per part d’un investigador/a de la URV del projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral per participar en aquesta convocatòria.
 

També poden participar en aquesta fase els investigadors/res dels Instituts de Recerca i els dels Centres Tecnològics vinculats a la URV. En aquest cas, la sol·licitud serà presentada conjuntament amb un investigador/a de la URV.
 

La segona fase consisteix en la publicació, a nivell nacional i internacional, de la convocatòria adreçada als candidats/es que inclourà un annex amb els projectes científics nacionals o internacionals vigents, obtinguts per via competitiva, que els grups han presentat a la primera fase.
 

Els candidats/es seran avaluats en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, grau o diplomatura. Es farà pública una llista prioritzada per cadascun dels àmbits concretats en els subcampus del CEICS (Química i Energia, Turisme i Oci, Nutrició i Salut, Patrimoni i Cultura). Per al càlcul de la nota mitjana s’utilitzarà el procediment del càlcul de notes mitjanes indicat a la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell perl’any 2012 (FI-DGR) (DOGC núm. 5951, de 29 d’agost de 2011). (veure enllaç, apartat IV).
 

Les sol·licituds prioritzades seran valorades per una comissió de selecció, específica per a cadascuna de les places convocades, que estarà formada per membres de l’equip investigador del projecte d'R+D+i en qüestió i les persones designades per la Fundació Caixa Tarragona. Atenent a aquesta valoració, la URV i la Fundació Caixa Tarragona faran pública la resolució de provisió de les beques d'acord amb la normativa que els és d'aplicació.
 

Les expressions d’interès  

 

Les expressions d’interès seran presentades pels investigadors principals dels grups de recerca de la URV que, de manera individual o treballant conjuntament amb investigadors/res dels Instituts de Recerca o dels Centres Tecnològics vinculats a la URV, vulguin ser receptors dels becaris/àries.
 

Les expressions d’interès, que s’emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per la URV en el servidor d’informació, inclouran les dades que s’especifiquen:
 

1. Nom del grup d’R+D de la URV.

2. Nom i cognoms de l’investigador/a responsable del grup d’R+D de la URV.

3. Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de la URV, si és diferent de l’anterior.

4. Nom del grup d’R+D de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic (si escau).

5. Nom i cognoms de l’investigador responsable del grup d’R+D de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic (si escau).

6. Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic, si és diferent de l’anterior (si escau).

7. Projecte científic nacional o internacional vigent obtingut per via competitiva en el qual es desenvoluparà la tesi doctoral (cal identificar la referència oficial del projecte).
 

El termini per a la presentació de les expressions d’interès finalitza el dimarts 29 de maig de 2012 (13:00h).
 

Les expressions d’interès es poden presentar, degudament signades, als llocs següents:
 

Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona) o qualsevol altre Registre de la URV.
 

També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar a la URV (Servei de Gestió de la Recerca) mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.
 

Per a més informació, contacteu amb:
 

URV: Servei de Gestió de la Recerca. Contacte: Àngels Jové (telèfon: 977 559 522; e-mail: sgr@urv.cat).
 

Tarragona, maig de 2012
 

La Comissió de seguiment del conveni específic de col·laboració entre la URV i la Fundació Caixa Tarragona per la creació d’un programa conjunt de beques de personal investigador en formació