saltar al contingut principal
Cercar
URV

BRDI - Investigadors en formació en projectes R+D+I - 2011 - 3a edició

Resolució de 13/12/2011, de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, per la qual s`aprova la relació de persones seleccionades dins el Programa de personal investigador en formació finançat a càrrec de projectes R+D+I (3a edició)
 

Per resolució de 17/10/2011, de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, es convocaven ajuts del Programa de personal investigador en formació finançat a càrrec de projectes R+D+I. (3a edició)
 

Una vegada avaluades les sol·licituds presentades pels candidats a les places convocades en la citada resolució i verificat el procés de selecció, la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, resol:
 

Aprovar la relació de candidats que figura en l`annex I d`aquesta resolució.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

La vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries
 

Rosa Solà i Alberich
 

Tarragona, 13/12/2011