saltar al contingut principal
Cercar
URV

BRDI - Investigadors en formació en projectes R+D+I - 2011 - 3a edició

Resolució de 4 de novembre de 2011, de la Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, per la qual es modifica la resolució de 17 d’octubre de 2011 per la qual es convocaven ajuts del Programa de Personal Investigador en Formació finançades a càrrec de projectes d’R+D+I.
 

Per Resolució de 17 d’octubre de 2011, de la Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 17 d’octubre de 2011, de la Comissió d’Investigació i Transferència, es convocaven ajuts del Programa de Personal Investigador en Formació finançades a càrrec de projectes d’R+D+I
 

Atesa la petició dels investigadors responsables de les beques convocades i vista la necessitat d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds per part dels candidats,
 

RESOLC
 

Modificar el punt 7è de les bases de la convocatòria, tot ampliant el termini de presentació de sol·licituds fins el 25 de novembre de 2011.
 

Contra la citada resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió delegada de Investigació i Transferència.
 

Tarragona, 4 de novembre de 2011
 

Rosa Solà i Alberich
 

Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries