saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resolució de 4 de maig de 2010, de la Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, per la qual es convoquen beques del Programa de Personal Investigador en Formació  finançades a càrrec de projectes d’R+D+I

Exposició de motius

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària.

El desplegament d’aquestes funcions comporta, en l’àmbit de la investigació, la formació d’estudiants de tercer cicle a través de programes de doctorat i la realització de tesis doctorals.

En aquest context, la URV, per assolir els objectius que li són propis, vol incentivar la formació dels futurs doctors mitjançant un programa de beques que permeti:

  • Incrementar de manera qualitativa i quantitativa els recursos humans i econòmics de què disposa la Universitat per a la formació predoctoral, la investigació i la docència
  • Potenciar els programes propis de doctorat
  • Promoure la realització de tesis doctorals en els seus departaments
  • Complementar la formació dels estudiants de doctorat en el marc de projectes d’R+D+I desenvolupats per grups de recerca de la pròpia URV.

La Comissió delegada de Investigació i Transferència és l’encarregada d’instruir el procediment establert en aquesta resolució, així com en les resolucions de concessió.

Aquesta convocatòria es regirà d'acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i, de manera general, per la que s’indica a continuació:

Disposicions

1. Les beques convocades a concurs es relacionen a l'annex I d’aquestes bases i estaran vinculades a l’àrea de coneixement i Departament que s’especifica, en el marc del Programa de Personal Investigador en Formació  finançades a càrrec de projectes d’R+D+I gestionats per la pròpia URV o a través de la Fundació URV.

2. Els becaris realitzaran tasques de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La seva principal obligació serà la realització d'una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament podrà assignar-los una col·laboració en tasques docents no superior als 6 crèdits/curs anual, de comú acord amb l’investigador principal del projecte d’R+D+I.

3. Requisit: Estar en possessió de la formació acadèmica que permeti accedir directament als estudis de doctorat, o bé estar matriculat en un màster oficial de la URV per tal de concloure els estudis que permetin matricular la tesi doctoral en termini d'un any.

4.1. Durada: 12 mesos a partir de la data d’incorporació especificada en la resolució de concessió, essent necessari per a qualsevol modificació de les condicions de gaudiment, interrupció, absència temporal o renúncia, sol·licitar l’autorització prèvia al Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries, acompanyada de l’informe de l’investigador principal de projecte d’R+D+I. El Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries resoldrà en vista del citat informe.

4.2. Seran renovables successivament per iguals períodes, previ informe de l’investigador principal del projecte d’R+D+I, per resolució del Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries fins a completar un màxim de 48 mesos. En tot cas, la renovació de la beca per a l’anualitat següent quedarà condicionada a la garantia de finançament per part d’un projecte d’R+D+I o de qualsevol altre recurs que correspongui al grup de recerca, al qual estigui adscrit l’investigador principal, el qual haurà d’ésser destinat prioritàriament a aquest fi.

4.3. Transcorregut el segon any serà requisit imprescindible haver obtingut el  DEA o document administratiu que el substitueixi.

4.4. Els períodes gaudits d'altres beques homologables per la seva quantia, procés de selecció i naturalesa seran descomptats del còmput total d'aquesta beca.

5. L’assignació mensual bruta de les beques pel que fa al primer any, és de 979,79 € per dotze mesos. Els beneficiaris de les beques gaudiran de la gratuïtat dels preus acadèmics oficials dels estudis de màster, si s’escau, i doctorat d'aquesta Universitat.
 
6. Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les beques hauran de presentar la següent documentació:

  • Sol·licitud  degudament complimentada d’acord amb el formulari electrònic (/recerca_innovacio/programes/urv/brdi/index.html) adreçada al/a la president/a de la Comissió delegada de Investigació i Transferència (annex II).
  • Fotocòpia compulsada del NIF/NIE
  • Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial o del títol oficial de formació.
  • Fotocòpia compulsada de la matrícula en un programa de doctorat de la URV o compromís de matrícula signat per l’interessat i l’investigador principal del projecte d’R+D+I.
  • Document del Coordinador del màster oficial de la URV que acrediti que en el termini d’un any el candidat estarà en condicions de ser acceptat al programa de Doctorat.
  • Currículum vitae.

7. Termini d'admissió de sol·licituds: 30 de juny de 2010. El lloc de presentació serà el Servei de Gestió de la Recerca de la Universitat Rovira i Virgili (Av. Països Catalans 5-7,  43007 Tarragona)

8. La Comissió delegada de Investigació i Transferència resoldrà el concurs, una vegada verificat el procés de selecció, en el termini màxim de quatre mesos a comptar des del dia següent a la data de resolució de la convocatòria. La resolució de concessió es farà pública en el tauler d'anuncis de la Universitat (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona) i en el web i es notificarà als interessats.

9. Contra la citada resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió delegada de Investigació i Transferència.

9. El benefici d'aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca, sous o salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici de la Comissió delegada de Investigació i Transferència.
 
10. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb la Universitat Rovira i Virgili ni implica cap tipus de compromís per part d’aquesta en relació amb la posterior incorporació del becari a la plantilla de l’entitat.

Tarragona, 4 de maig  de 2010

Rosa Solà i Alberich
Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries