saltar al contingut principal
Cercar
URV

BRDI - INVESTIGADORS EN FORMACIÓ EN PROJECTES R+D+I 2010

Resolució concessió

Resolució de 07/09/2009, de Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, per la qual s`aprova la relació de persones seleccionades dins el programa de Programa de personal investigador en formació finançat a càrrec de projectes R+D+I

Per resolució de 07/09/2009, de la Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, es convocaven Programa de personal investigador en formació finançat a càrrec de projectes R+D+I

Una vegada avaluades les sol·licituds presentades pels candidats a les places convocades en la citada resolució i verificat el procés de selecció, Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència resol:

Aprovar la relació de candidats que figura en l`annex I d`aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries

Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 07/09/2009