saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria extraordinària d'avaluació

  • CONCEPTE: tràmit pel qual l'estudiant que es troba que no pot continuar els estudis iniciats a causa de l'extinció del pla d'estudis, pot demanar l'ampliació en dues convocatòries més de les previstes, en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos.

Curs d'aplicació: 2019-20 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

  • Període: des del 2 de maig al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si s'escau, l'apartat efectes econòmics de la resolució).

Observacions

  • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

  • Els plans d'estudi que s'han convertit en un de nou s'extingeixen curs per curs, de manera general. Un cop extingit cada curs, la Universitat garanteix l'organització de quatre convocatòries d'avaluació en els dos cursos acadèmics següents a la data d'extinció. L'estudiant que continua els estudis en el pla antic es pot presentar a l'avaluació durant aquests dos cursos. 

  • Si l'estudiant no ha superat totes les assignatures pendents, la Universitat, en casos excepcionals i amb caràcter extraordinari, pot autoritzar l'ampliació del nombre de convocatòries en dues més de les previstes en el curs acadèmic immediatament següent. 

  • Només es podrà sol·licitar aquesta convocatòria extraordinària per a aquelles assignatures pendents en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos. (consulteu el calendari d'extinció del pla d'estudis des d'un: grau o màster)

  • Els estudiants que demanin matricular-se d'assignatures amb convocatòria extraordinària no podran gaudir de la convocatòria addicional d'aquestes assignatures, d'acord amb el que estableix la legislació estatal corresponent.

  • En el cas que durant el curs acadèmic en què l'estudiant gaudeixi de la convocatòria extraordinària no superi aquestes assignatures, haurà d'adaptar-se al pla d'estudis renovat per poder finalitzar els estudis.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

 El/La degà/ana o director/a del Centre

Quan

Com a màxim, un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

*En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

Observacions

L'estudiant es matricularà el dia assignat per la seva matrícula.