saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (en extinció)

Màster universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (en extinció)

Màster universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (en extinció)

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 15 15 60
TOTALS 30 15 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17675101 Processament Digital de Senyals 4
17675102 Dispositius i Tecnologies Microelectrònics i Nanoelectrònics 4
17675103 Sistemes Digitals Avançats 4
17675104 Sistemes Electrònics en Comunicacions 5
17675105 Control Digital 4
17675106 Innovació i Enginyeria (*) 4
17675107 Laboratori Integrador 5
Segon quadrimestre
17675301 Treball de Fi de Màster (*) 15
  Optatives 15

(*) Aquestes assignatures integren les competències d’Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

Assignatures optatives per especialitat

Els estudiants poden triar cursar els 15 ECTS optatius sense tenir en compte les diferents especialitats, o cursar els d'una única especialitat perquè aquesta aparegui en la denominació del títol.

Especialitat Electrònica Industrial  (15 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17675201 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3
17675202 Modelatge i Control de Convertidors 3
17675203 Control Digital de Convertidors 3
17675204 Arquitectura Elèctrica de Sistemes de Gestió d'Energia 3
17675205 Radioidentificació i Sensors Sense Fil 3
17675206 Disseny de Circuits Integrats d'Alta Freqüència amb Eines CAD 3
17675212 Electrònica d'Automòbils 3
17675213 Desenvolupament de Programari Embedded per a Automòbils 3

 Especialitat Microsistemes Electrònics (15 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17675207 Dispositius Semiconductors Avançats 3
17675208 Nanomaterials en Enginyeria Electrònica 3
17675209 Dispositius Optoelectrònics i de Radiofreqüència 3
17675210 Microsistemes i Nanosistemes Sensors 3
17675211 Disseny d'Experiments i Tractament Avançat de Dades 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17244105 Electrònica Digital 6
17244107 Electrònica Analògica 5

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
17605102

17605217
Iniciació a la Recerca
o
Pràctiques a la Indústria
8

8
17675107 Laboratori Integrador 5
17605101 Sistemes Electrònics Industrials 8 17675201 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3
17605205

17605203
Dispositius Semiconductors
i
Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
4

4
17675102 Dispositius i Tecnologies Microelectrònics i Nanolectrònics 4
17605206

17605209
Dispositius Optoelectrònics i Fotònics
i
Mode d'Operació RF en Dispositius i Circuits Integrats
8

4
17675209

17675207
Dispositius Optoelectrònics i de Radiofreqüència
i
Dispositius Semiconductors Avançats
3

3
17605216

17605219

17605215
Optomització i Control Òptim
o
Control i Programació de Robots
i
Robòtica Mòbil
6

8

4
17675105 Control Digital 4
17605218 Sistemes de Percepció 8 17675210 Microsistemes i Nanosistemes Sensors 3
17605202

17605220
Gestió de la Transferència i Innovació
i
Orientació Professional i Ciutadania
4

3
17675106 Innovació e Enginyeria 4
17605213 Síntesi, Modelització i Control de Convertidors Commutats 8 17675202

17675203
Modelatge i Control de Convertidors
i
Control Digital de Convertidors
3

3
17605214 Gestió de Potència de Fonts d'Energia Renovables 4 17675204 Arquitectura Elèctrica de Sistemes de Gestió d'Energia 3