saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: procediments administratius

Trasllat d'expedient per defensar la tesi doctoral

  • CONCEPTE: procés que ha de formalitzar el doctorand o doctoranda que s'ha matriculat de tutela de tesi i l'ha registrat (projecte de tesi) en una altra universitat i vol defensar la tesi a la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb el Reial decret 56/2005, 1393/2007 o 99/2011.
Tràmits per sol·licitar-ho
Qui El doctorand o persona degudament autoritzada que s'ha matriculat de tutela de tesi i l'ha registrat (projecte de tesi) en una altra Universitat i vol defensar la tesi a la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb el RD 56/2005, RD 1393/2007 o 99/2011.
On A la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctortat
Quan Com a mínim sis mesos abans de la data prevista per defensar la tesi doctoral.
Com

Presentant la documentació següent:


Sol·licitud de trasllat d'expedient
• L'expedient acadèmic dels estudis de doctorat cursats. En el document s'hi han d'incloure dades sobre el programa de doctorat cursat, les dades d'accés del doctorand o doctoranda, els anys en què ha formalitzat la matrícula de la tutela de tesi i, en cas d'haver-ho fet, la data en la qual ha registrat el projecte de tesi.
• En el supòsit d'haver registrat el projecte de tesi a la universitat d'origen, document acreditatiu de la línia d'investigació assignada i director o directora.

Observacions El departament n'ha d'informar el coordinador o coordinadora del doctorat i li ha de lliurar la documentació presentada pel sol·licitant.

Seguiment de la sol·licitud
Qui La comissió acadèmica/òrgan responsable del programa de doctorat.
Com

1) Valorant la sol·licitud sobre la línia d'investigació i la direcció de la tesi i proposant l'autorització del trasllat, si s'escau.
2) Proposant l'autorització del trasllat i l'adscripció a un programa, si s'escau.
3) Trametent a l' Escola de Postgrau i Doctorat la documentació següent:
• La sol·licitud de trasllat d'expedient presentada pel doctorand o doctoranda, signada pel coordinador o coordinadora dels estudis de doctorat.
• La resta de documentació presentada.

Quan Un cop acordat per la comissió/l'òrgan responsable del programa de doctorat.

Resolució de la sol·licitud
Qui El/la Director/a de l'Escola de Postgrau i Doctorat
Quan Un cop rebuda la documentació i havent-la valorat.
Com Lliurant una còpia de la sol·licitud i de l'autorització del trasllat a la comissió acadèmica/òrgan responsable del programa de doctorat i al doctorand o doctoranda.
   • Un cop el doctorand o doctoranda rebi la comunicació, si s'escau, ha d'abonar els drets de trasllat de l'expedient a la universitat d'origen, registrar el seu projecte de tesi doctoral a la URV i matricular-se cada curs acadèmic de la tutela de tesi, fins que la defensi.

 • Aquests doctorands queden sotmesos al règim general de la universitat receptora i al departament al qual pertany el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, quant a l'acceptació del registre del projecte de la tesi doctoral, així com als altres requisits de procediment establerts per normativa.

 • La titulació de sortida és la de Doctor o Doctora per la Universitat Rovira i Virgili.