saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Primària

L’educació primària abraça l’etapa evolutiva dels 6 als 12 anys; és l’etapa en què es deixa la infantesa per entrar plenament en l’adolescència. Durant aquests sis anys, l’escola no només proporciona coneixements als nens i nenes, sinó que també els educa en valors, de manera que contribueix a la formació intel·lectual i humana dels qui seran els ciutadans adults del futur.

L'educació primària és, sobretot, un treball a l’aula, en un sistema reglat, no una professió centrada en l’orientació educativa (professorat, alumnat, pares i mares, etc.), en la detecció de problemes, o en l’elaboració d’un diagnòstic pedagògic i en l’aplicació i el seguiment del corresponent programa educatiu com la pedagogia.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Educació Primària

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació Bàsica 60
Obligatoris 108
Optatius 21
Pràctiques externes 42
Treball fi de grau 9
Places
 • Campus Sescelades (Tarragona)  80                        
 • Campus Terres de l'Ebre (Tortosa) 40
Horari
 • Campus Sescelades (Tarragona): matí o tarda
 • Campus Terres de l'Ebre (Tortosa): matí
Centre on s'imparteix

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia:

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Mencions

Educació Física
Amb 21 ECTS optatius i 9 d'obligatoris, l'estudiant coneix els fonaments teòrics de l'educació física i el seu vessant pedagògic, determina el veritable sentit que ha de tenir l'educació física, i cadascun dels aspectes que la integren, dominant les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris. Aplica els elements que integren el disseny curricular de
l'educació física en l'educació, i sap elaborar propostes de programació adequades en educació física de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

Educació Musical i Dansa
Amb 21 ECTS optatius i 9 d'obligatoris, l'estudiant coneix els fonaments teòrics de la rítmica i el seu vessant pedagògic en l'educació, sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment, descobreix les possibilitats d'improvisació que genera l'educació rítmica en l'educació i hi experimenta. També sap determinar el veritable sentit que ha de tenir l'educació musical, i cadascun dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris. Finalment, aplicarà els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música en l'educació i elaborarà propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

Atenció a la Diversitat
Amb la mateixa configuració de crèdits que els anteriors, aquesta menció afavoreix el coneixement delsprincipis, fonaments i referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat, els entorns educatius, i els processos d'ensenyament aprenentatge i la reflexió
sobre les diverses realitats i entorns educatius. També facilita l'anàlisi crítica de les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació i el desenvolupament de programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.

Idiomes
Amb 21 ECTS optatius i 9 d'obligatoris, l'estudiant reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals i, des de l'òptica de la lleguna anglesa, entén els conceptes del seu ensenyament i aprenentatge, comprèn i avalua les diferents metodologies, dissenya unitats didàctiques, crea activitats per ensenyar-la i desenvolupa les destreses docents bàsiques en l'ensenyament i aprenentatge.

Perfil recomanat

L'aspirant d'aquest grau ha de tenir vocació, expressada en l'interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb els aspectes psicològics, socials i culturals del nen o nena, disposició motivacional per adquirir els objectes de coneixement propis de l'acció educativa al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de posseir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, i reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos, interès
i motivació per assolir una preparació professional d'alta qualitat, i compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per a la seva formació acadèmica, personal i professional dugui a terme la Universitat. Finalment, ha de tenir habilitats de comunicació
oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, manifestar interès per la lectura, coneixements tecnològics com a suport al procés d'ensenyament i aprenentatge i actituds de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.

Pràctiques externes

L'estudiant, d'una banda, realitza pràctiques a classe en grups reduits i, de l'altra, pot realitzar practiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del mestre o mestra d'Educació Primària.

Durant el primer i el segon curs l'estudiant fa activitats pràctiques d'observació guiada i participativa, i també d'implementació de propostes d'innovació alscentres educatius.

A tercer i quart curs fa dos periòdes de pràctiques externes de 21 credits ECTS cadascún, amb la finalitat d'integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar‐los a les necessitats socials actuals. D'aquesta manera també s'afavoreix la col∙laboració entre la facultat i els centres educatius perquè l'estudiant adquireix coneixement pràctic de l'aula i de la gestió, coneixement i aplicació dels processos d'interacció i comunicació a l'aula i domini de les habilitats, tècniques, actituds i habits necessaris per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivencia. També aprèn a controlar i fer el seguiment del procés educatiu d'ensenyament aprenentatge actuant i reflexionant des de la pràctica.

Objectius

 • Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió psicosociopedagògica del fet educatiu en el període 6-12 anys.
 • Adquirir coneixements i habilitats que permetin desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que els són pròpies.
 • Crear situacions d'ensenyament i aprenentatge que facilitin als estudiants del període 6-12 anys construir el coneixement. Això ha de permetre en el seu futur treball plantejar-se una bona reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • Aconseguir una formació que els permeti impartir coneixements i que els capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les seves escoles i dels estudiants del període 6-12 anys. A més, han de ser generadors constants del currículum dintre del context de l'escola de la qual formin part.

Treball fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) s'ha d'entendre com un mòdul o matèria de caràcter globalitzador orientat a integrar les competencies associades al títol. Té com a finalitat afavorir que l'estudiant consolidi les competencies professionalitzadores del futur mestre o mestra i palesar la capacitat d'autoregulació treballada al llarg de la formació, així com conscienciar-lo sobre les pròpies necessitats enfocades a la pràctica docent.

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Resoldre amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals inclosos en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i a fora, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el funcionament. Ocupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les  institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació i aplicar-les a les aules. Destriar selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els professionals. Conèixer modelsde millora de la qualitat que es poden aplicar als centres educatius.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per a la professió de mestre o mestra d'Educació Primària, conformada com a professió per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, i el Llibre blanc: títol de grau en Magisteri, mestre o mestra de suport, ensenyament no reglat, docència hospitalària, centre de recursos pedagògics, etc.