saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Els sistemes de telecomunicacions i el serveis telemàtics han esdevingut la base de la majoria de processos de gestió d'informació, industrials o fins i tot socials. Milions d'usuaris utilitzen activament el dispositius mòbils i fan servir aplicacions web. La recol·lecció de dades a gran escala, l'anàlisis i la utilització  que en fan persones, empreses i institucions comporta el desenvolupament  d'estructures eficients i segures de sensors, distribució de la informació, emmagatzematge i accés. Les iniciatives actuals i futures al voltant de les ciutats intel·ligents i els serveis de valor afegit presenten un escenari on serà indispensable el proveïment de solucions que,  d'una forma eficaç i sòlida, puguin manegar dades provients de diferents entorns, de diferents propietaris, etc. L'evolució de titulacions clàssiques com l'enginyeria de telecomunicacions i la telemàtica cap a nous i prometedors àmbits ha donat lloc a la nova titulació.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Publicació del pla d'estudis al BOE  
Registre d'Universitats, Centres i Títols  
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 105 (+48 especialitat)
Optatius 15 (12 de pràctiques externes)
Treball fi de grau 12
Places 50
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar els graus d’enginyeria de l’Escola són les següents:

 • Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia.
 • Dominar l’expressió oral i escrita en català o castellà.
 • Tenir coneixement bàsic d’anglès.
 • Tenir coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Objectius

Els sistemes de telecomunicacions i els serveis telemàtics han esdevingut la base de la majoria de processos de gestió d'informació, industrials o fins i tot socials. Milions d'usuaris utilitzen activament els dispositius mòbils i fan servir aplicacions web. La recol·lecció de dades a gran escala, l'anàlisi i la utilització que en fan persones, empreses i institucions comporta el desenvolupament d'estructures eficients i segures de sensors, distribució de la informació, emmagatzematge i accés. Les iniciatives actuals i futures al voltant de les ciutats intel·ligents i els serveis de valor afegit presenten un escenari on serà indispensable el proveïment de solucions que, d'una forma eficaç i sòlida, puguin manegar dades provinents de diferents entorns, de diferents propietaris, etc. L'evolució de titulacions clàssiques com l'enginyeria de telecomunicacions i la telemàtica cap a aquests nous i prometedors àmbits ha donat lloc a la nova titulació que imparteix l'ETSE.

L'objectiu general del grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions és formar professionals capaços de dissenyar, analitzar, projectar,construir, verificar i mantenir sistemes i equips relacionats amb la transmissió d'informació i telecomunicacions, especialitzant-se en la sensorització avançada i intel·ligent, les infraestructures avançades de
telecomunicacions i la construcció de serveis basats en el web. La titulaciógira entorn de dues especialitats: la infraestructura de xarxa i la sensorització dels entorns intel·ligents (sistemes de telecomunicació) i la implementació de serveis sobre aquestes infraestructures (telemàtica). Ambdues especialitats consideren també els dispositius mòbils una peça clau dels sistemes amb sensors avançats, com ara edificis intel·ligents i ciutats intel·ligents.

Competències

Entre altres, la titulació capacita per:

 • Redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de  telecomunicacions que tinguin per objecte concebre, crear o explotar xarxes, serveis i aplicacions.
 • Dissenyar i desplegar xarxes de telecomunicacions i de dades, de diferents dimensions i per a diferents àmbits (xarxes d'àrea local, xarxes industrials, xarxes multimèdia, xarxes de gran abast i velocitat...).
 • Dissenyar xarxes de sensors i utilitzar les aquestes tecnologies per poder implantar serveis de telecomunicacions.
 • Dissenyar programari basat en el web i aplicacions mòbils per mitjà dels quals s'implementin serveis d'accés a grans volums de dades.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat.
 • Treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions.

Estudi i aprenentatge

Les activitats formatives i les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que caracteritzen tots els ensenyaments de l’ETSE són:

 • Activitats teòriques. El professorat exposa els continguts teòrics de les diferents matèries, afegint-hi exemples i intercalant la resolució de problemes quan sigui necessari.
 • Pràctiques en laboratori. Es fan en grups petits. El professorat guia els estudiants cap a la consecució dels objectius plantejats en la documentació de pràctiques.
 • Resolució de problemes. Es fa en grups mitjans. Es formulen, es resolen i es debaten problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de cada assignatura.
 • Presentacions. L’estudiant o un grup d’estudiants exposen un tema treballat prèviament.
 • Seminaris. Un expert en temàtiques específiques en fa una exposició teoricopràctica.
 • Avaluació. Activitats destinades a avaluar la consecució de resultats d’aprenentatge i l’adquisició de competències.
 • Atenció personalitzada. Activitats destinades a atendre els estudiants individualment o en petit grup.

A més, aquestes activitats es complementen amb altres metodologies, que inclouen: l’aprenentatge basat en problemes, realització de projectes, debats, esdeveniments científics/divulgatius, presentacions i activitats desenvolupades mitjançant el campus virtual.

Pràctiques externes

En el marc dels estudis de grau, l'estudiant fa pràctiques en empreses o institucions durant un quadrimestre. Per a la realització de les pràctiques, se segueix un procés de selecció simulant al màxim la realitat que hi ha en el mercat laboral.

L’estudiant pot cursar de forma optativa fins a 12 crèdits ECTS fent pràctiques en empreses, de forma que tot l’alumnat té l’oportunitat de completar el currículum docent amb una experiència laboral real en el món industrial, i d’aquesta manera aconseguir un primer contacte amb empreses capdavanteres de la demarcació.

Durant les pràctiques, l’estudiant rep el suport i l’orientació d’un tutor extern o tutora externa (treballa a la institució on l’estudiant fa les pràctiques) i d’un tutor intern o tutora interna (professorat de l’ETSE).

La necessitat que les empreses tenen de persones titulades en Enginyeria i la confiança que tenen en la formació proporcionada per l’ETSE està demostrada per la quantitat de convenis de col·laboració educativa (200 anuals) establerts per l’Escola durant els darrers anys. Gran part d’aquests convenis se signen amb empreses amb llarga trajectòria o gran potencial en el nostre territori i diferents administracions. Tot això posa en relleu la seva implicació en el projecte formatiu de l’ETSE, així com l’interès a servir-se d’aquest instrument per formar i seleccionar personal qualificat

Projectes de Telecomunicació i Treball Fi de Grau

Com tota enginyeria, es fa èmfasi en la capacitat de planificar, calcular, dimensionar i  desenvolupar solucions per a escenaris concrets, seguint les normatives i legislacions vigents. En l'assignatura de Projectes de Telecomunicació això es fa en equip, per treballar, entre altres, les competències del treball en grup i emular la futura activitat professional. En
el darrer quadrimestre, l'estudiant du a terme el seu treball fi de grau, en què aquest el projecte el fa de manera individual, per demostrar davant un tribunal de professors que les competències de la titulació les ha assolit de forma satisfactòria.

Sortides professionals

Les persones titulades en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions duran a terme les seves activitats com a dissenyadors, planificadorsi gestors de sistemes de transmissió de dades, informaciói sistemes de comunicacions en gran diversitat d'àmbits com l'industrial, el financer, el de les administracions públiques o l'oci. També poden redactar projectes de telecomunicacions, exercirla professió lliurement i fer activitats relacionades amb la docència en diferents nivells i àmbits. Així,poden:

 • Dissenyar xarxes de comunicacions: qualsevol de les activitats implicades en les fases del disseny, planificació i dimensionament de qualsevol xarxa de comunicacions.
 • Mantenir sistemes de comunicacions, incloent-hi també la cura de les tasques de protecció i seguretat de les diferents xarxes i sistemes d'accés a informació.
 • Treballar en l'enginyeria de telefonia mòbil i xarxes sense fils: participar en  qualsevol de les fases de disseny i manteniment d'equips i xarxes de telefonia mòbil i xarxes sense fils.
 • Treballar en l'enginyeria d'equips electrònics de comunicacions: participar en qualsevol de les fases de disseny i manteniment d'equips electrònics de comunicacions.
 • Treballar en programari per a comunicacions: crear i desenvolupar qualsevol de les activitats implicades en el disseny i implementació del programari orientat a comunicacions.
 • Auditar i certificar projectes: fer auditories de sistemes de telecomunicació i  certificar-los.
 • Assessorar: redactar projectes de consultoria i assessoria conduents a implantar  solucions de telecomunicacions per a empreses i administracions.
 • Peritar: fer peritatges civils, penals o laborals.
 • Investigar i ensenyar: exercir l'activitat docent i de formació. Fer activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de les telecomunicacions.
 • Exercir la professió lliurement: redactar projectes de telecomunicacions exercint lliurement la professió: infraestructures comunes de telecomunicacions, baixa tensió, acústica, etc.