saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Turisme

El grau de Turisme s’ha definit tenint en compte les característiques i condicions d’evolució de l’activitat turística en un context de ràpida transformació del sector, d’exigències de professionalització, qualitat, competitivitat, sostenibilitat i una creixent internacionalització.

El grau de Turisme forma part del programa formatiu de Turisme i Geografia, ja que comparteixen 90 crèdits i la possibilitat de fer optatives comunes amb el grau de Geografia, cosa que permet tenir la doble titulació amb un petit esforç suplementari en acabar els estudis de Geografia. D'altra banda, a quart curs, hi ha la possibilitat de realitzar dues intensificacions: Planificació i Gestió dels Destins, i Gestió i Direcció d’Allotjaments Turístics.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Turisme

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 90
Optatius 60
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 6
Places 80
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Turisme i Geografia (campus Vila-seca)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Espanyol
 • Anglès

Mencions

Planificació i Gestió de Destinacions

Aprofundeix en les polítiques i eines de planificació turística i en les estratègies de gestió de les diferents destinacions turístiques. Estudia també la sostenibilitat i l’impacte de la planificació, l’avaluació de recursos, la revaloració del patrimoni i el desenvolupament de productes turístics de qualitat. A més, fa una diagnosi de les necessitats i l’aplicació de sistemes de gestió i producció específics.

Gestió i Direcció d’Allotjaments Turístics

Es dedica al coneixement de les àrees funcionals de l’empresa hotelera i dels processos de restauració que, tot i estar fora de l’activitat hotelera, formen part del negoci. S’hi inclouen qüestions relatives a la comercialització i a l’atenció al client, tot això aplicant els coneixements en una empresa turística simulada.

Perfil recomanat

Atès el caràcter multidisciplinari, interdisciplinari i transdisciplinari del grau de Turisme, seria adequat que l’estudiant tingués habilitats en el domini de l’anglès i en el càlcul numèric, així com capacitat d’expressió oral i escrita, comprensió i capacitat de relacionar-se i de comunicar-se. Finalment, ha de tenir iniciativa i una actitud responsable.

Pràctiques externes

A més d’especialistes acadèmics i professionals, en els programes formatius de la Facultat hi participen a través de les assignatures de pràctiques externes més de 200 institucions i empreses turístiques líders en el mercat.

La realització de pràctiques formatives externes (24 crèdits ECTS) contribueix a completar la formació universitària.

La naturalesa obligatòria d’aquesta matèria i els seus objectius la converteixen en un dels eixos formatius de la titulació, ja que permet establir un contacte professional amb les organitzacions turístiques de l’àmbit d’activitat que l’estudiant esculli, en funció del perfil formatiu que vulgui aconseguir. Les pràctiques externes estan repartides en dues assignatures (tercer i quart curs). Permeten a l’estudiant conèixer dos àmbits professionals diferents i contribueixen a la consecució i al desenvolupament de competències.

Per això, l’estudiant haurà d’explicar i justificar les tasques desenvolupades en un treball resum, en què valorarà la pràctica, la defensarà i l’exposarà davant un tribunal.

Objectius

Els objectius del grau de Turisme de la URV es defineixen a partir de les característiques i condicions d’evolució de l’activitat. Cal tenir en compte que el turisme es desenvolupa en un context de ràpida transformació i exigències de qualitat, competitivitat i sostenibilitat i
d’una creixent internacionalització. Així, aquesta titulació vol assolir els objectius següents:

 • Respondre a les necessitats de formació existents, ja que facilita el coneixement d’eines útils per prendre decisions.
 • Oferir un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeti l’especialització tècnica i de gestió directiva d’empreses i institucions turístiques.
 • Tractar aspectes essencials per conèixer avantatges competitius amb relació a productes i destinacions.
 • Generar perfils d’especialització específics que preveuen tant les necessitats de la gestió empresarial com la gestió d’aspectes col·lectius i, en particular, l’aprofitament turístic dels recursos naturals i culturals.
 • Homogeneïtzar la transmissió del coneixement en matèria de turisme, de manera que eviti la fragmentació dels continguts que imparteixen les diverses àrees de coneixement.
 • Crear les condicions per desenvolupar les línies d’investigació de caràcter transdisciplinari, multidisciplinari i interdisciplinari.

Treball fi de grau

Amb aquest treball, l’estudiant ha de demostrar haver integrat les habilitats necessàries que condueixen a l’elaboració, presentació i defensa d’un informe de recopilació o d’iniciació bàsica a la investigació o al treball professional, original o inèdit, aplicant la metodologia apropiada.

Es valora tant el contingut com la correcció estructural i la capacitat de comunicació oral i escrita del futur graduat. Ha de demostrar capacitat creativa i analítica a l’hora d’oferir nous resultats sobre el tema escollit.

Competències

 • Comprendre els principis del turisme, la seva dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica, i analitzar-ne la dimensió econòmica i els impactes que genera.
 • Comprendre el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els sectors empresarials en l’àmbit mundial, i el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l’oci.
 • Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques, i les tècniques de direcció i gestió dels diferents tipus d’entitats turístiques.
 • Analitzar, sintetitzar i resumir de manera crítica la informació economicopatrimonial de les organitzacions.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i tècniques de comunicació.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques, avaluant-ne els potencials turístics i analitzant-ne l’explotació.
 • Tenir una marcada orientació de servei al client i una motivació per la qualitat del servei.
 • Conèixer el procediment operatiu dels àmbits de l’allotjament, la restauració, les empreses d’intermediació, les empreses organitzadores d’esdeveniments i les entitats públiques turístiques.
 • Detectar necessitats de planificació de l’activitat turística i conèixer-ne els objectius, l’estratègia i els instruments públics de la planificació. Conèixer la gestió i les iniciatives de revaloració del patrimoni d’acord amb el principi de sostenibilitat.
 • Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • En l’àmbit de l’allotjament, les persones titulades poden dur a terme tasques de direcció, subdirecció del centre, hotel, càmping, etc. També cap de recepció, d’animació, responsable d’administració, responsable comercial, de reserves, encarregat o encarregada general, etc.
 • En l’àmbit de la restauració, pot dirigir banquets, convencions, establiments, fer de responsable d’administració, cap d’operacions o comercial.
 • En la intermediació, pot optar a la direcció d’una agència de viatges, direcció comercial, gestionar viatges d’empreses, grups, organitzar paquets turístics; organització professional de congressos, responsable de producte, de central de reserves (booking) i de qualitat del producte.
 • En l’àmbit del transport i logística, pot exercir la direcció empresarial, comercial i de reserves. També pot ser cap d’oficina, tècnic o tècnica d’atenció al client o responsable de relacions amb altres empreses i amb l’Administració.
 • Pel que fa a la planificació i gestió de destinacions, pot ser tècnic o tècnica de gestió d’administracions públiques, dirigir campanyes de promoció de destinacions, una oficina de turisme, un centre d’iniciatives turístiques, fer de responsable d’entitat de promoció o de pla de dinamització i responsable de relacions amb empreses.
 • En l’àmbit de producte i activitats, les opcions són múltiples: tècnic assessor o tècnica assessora de gestió del patrimoni natural, de gestió d’instal·lacions d’oci i/o esportives, d’esdeveniments, gestor o gestora de nous productes, responsable de promoció i comercialització, dinamitzador o dinamitzadora d’activitats, guia intèrpret, etc.
 • Quant a la recerca: consultor o consultora júnior, ajudant d’investigació o docent de cicles formatius o de formació ocupacional.