saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química

La química està lligada a l’evolució i el desenvolupament de la humanitat, i constitueix un suport imprescindible en el món de la salut, la qualitat de vida, el medi ambient i la seguretat.

Sens dubte, la química és clau per donar resposta als principals reptes de la societat actual. Estudia la composició, estructura i propietats de la matèria, així com els canvis que operen les reaccions químiques i l’energia en aquesta matèria.

D'altra banda, la química està orientada a investigar i crear nous productes útils i a determinar els processos per a la seva obtenció, mentre que l’enginyeria química aprofundeix la part d’enginyeria: com es poden fer funcionals, eficients i rendibles els processos industrials químics.

Un químic o química investiga els components moleculars i atòmics, les reaccions, les propietats químiques i fisicoquímiques i els seus components, i busca noves opcions per sintetitzar els productes i subproductes.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Química

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 126
Optatius 30
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 12
Places 80 (20 places en anglès)
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Química (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Mencions

Les mencions es componen de 30 ECTS, 18 dels quals són propis i obligatoris. Els 12 crèdits restants s'han d'escollir lliurement dintre d'una oferta pròpia de la menció.

Química Industrial i Aplicada

En aquesta menció s’aprofundeix en aspectes relacionats amb el camp industrial i/o en química aplicada, i complementar la formació dels futurs graduats en aspectes professionals de la indústria química, com la gestió en l’empresa, l’anàlisi i control ambiental o la seguretat i higiene en el treball, per esmentar-ne alguns exemples.

Química per a la Recerca i el Desenvolupament

Aquesta especialització està orientada als perfils professionals més relacionats amb la docència i la investigació, ja que hi ha un gran nombre de químics que s’hi dediquen professionalment.

Assignatures de les mencions del grau de Química

Perfil recomanat

L’estudiant de nou ingrés ha de tenir uns coneixements sòlids de les matèries bàsiques de la titulació i, especialment, dels principis fonamentals de la química, la física i les matemàtiques. També es considera adequat que els estudiants de nou ingrés tinguin un domini oral i escrit de la llengua pròpia i de les oficials de la URV, així com un nivell bàsic d’una llengua estrangera, preferentment l’anglès, i d’informàtica.

Pràctiques externes

En el darrer curs del grau l’objectiu és potenciar les competències transversals, com la resolució efectiva de problemes, l’aplicació del pensament crític, el treball en equip o la presa de decisions, entre d’altres. L’assignatura pràctiques externes permet desenvolupar aquestes competències i la pràctica professional associada amb la química en els diversos vessants. A més, l’estudiant s'introdueix en la dinàmica empresarial o institucional, de manera que descobreix el funcionament intern de les empreses químiques, centres d’R+D, laboratoris d’anàlisi o instituts d’educació secundària, per esmentar-ne alguns exemples.

Objectius

Els objectius del grau de Química s’han dissenyat a partir de l’evolució d’aquesta disciplina científica, de les demandes socials de coneixement i de les sortides professionals reals que en aquests moments s’observen en el mercat laboral. Així, doncs, els objectius generals del grau són els següents:

 • Incrementar l’interès dels estudiants per l’aprenentatge de la química i involucrar-los en l’experiència estimulant i satisfactòria d’aprendre i estudiar.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques que els permeti valorar les aplicacions de la química en diferents contextos.
 • Desenvolupar en els estudiants l’habilitat per aplicar els coneixements químics, teòrics i pràctics, a la solució de problemes de química.
 • Desenvolupar en els estudiants, mitjançant l’educació en química, un ventall  d’habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.
 • Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats amb què puguin continuar els estudis en àrees especialitzades de química o àrees interdisciplinàries.
 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.

Treball fi de grau

En el treball fi de grau l’estudiant ha de demostrar que ha integrat les habilitats i competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'un treball aplicat. Es valorarà tant el contingut com l’estructura (definició d'objectius, introducció i/o justificació, part experimental, anàlisi i discussió de resultats, conclusions i bibliografia), així com la capacitat de comunicació oral i escrita del futur graduat.

Competències

Per complir aquests objectius, el programa de grau de Química ha de
garantir que els estudiants adquireixin i desenvolupin les competències
següents:

 • Conèixer i aplicar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, termes, convenis i unitats.
 • Conèixer els principis fisicoquímics fonamentals que regeixen la química i les relacions amb les diferents àrees d’aquesta disciplina, i els principals elements i compostos orgànics i inorgànics, així com les biomolècules, les propietats, les rutes sintètiques, la caracterització i la reactivitat.
 • Extreure informació química de qualitat sobre objectes naturals i artificials coneixent els processos de mesura en química.
 • Valorar la importància de l’impacte de la química en la vida: indústria, medi ambient, farmàcia, salut, agroalimentació, etc.
 • Conèixer les operacions unitàries de la indústria química i altres de relacionades.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques i propietats d’àtoms i molècules individuals, incloent-hi macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • Demostrar coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories de la química per aplicar-los a la pràctica.
 • Demostrar habilitats per identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament estratègic per treballar al laboratori: realització de  procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, processos, canvis i documentació de tot el treball realitzat, gestió de riscos; per utilitzar de manera adequada la instrumentació química estàndard, i per fer els càlculs numèrics i la interpretació de les dades experimentals, amb especial èmfasi en la precisió i l’exactitud.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per analitzar i controlar la composició, propietats i  transformacions naturals o provocades de les substàncies; estudiar la constitució i estructura de materials; processar la indústria química i energètica; desenvolupar i controlar processos químics industrials, farmacèutics, reciclatge, i tractar residus.

Permet dur a terme les activitats tant en l’administració i òrgans públics com en empreses privades, en la docència, tant en l’ensenyament superior com en el secundari, formació professional, escoles tècniques i universitats, amb la realització prèvia d’un màster específic o altres requisits establerts.

En l’àmbit de la recerca permet desenvolupar tasques en universitats, centres d’investigació públics i privats i en departaments d’R+D+I d’empreses del sector químic, farmacèutic, alimentari, sanitari i cosmètic, entre altres.

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals en els àmbits següents:

 • Laboratori agroalimentari, de medi ambient, industrial, sanitari, legal, etc.
 • Control de processos industrials.
 • Control de qualitat.
 • Producció.
 • Medi ambient.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Màrqueting.
 • Administracions públiques.
 • Docència d'ensenyament secundari o superior.
 • Investigació o representació comercial.
 • Assessoria tècnica.