saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Telemàtica (en extinció)

Últimament assistim a un ús creixent d’ordinadors i noves tecnologies de telecomunicacions i telemàtiques en general. La ciutadania té a l’abast internet, xarxes locals d’ordinadors, televisió i informació per cable o per fibra òptica, ADSL en la línia fixa de telefonia, videoconferència, telèfons mòbils amb nous serveis, comandaments a distància, televisió per satèl·lit, sistemes de localització global (GPS), sistemes de radar, a més de la televisió i ràdio tradicionals.

També hi ha altres sistemes com l’observació permanent de la Terra des de satèl·lits o els radars meteorològics. Tot això és possible sobretot gràcies a l’enginyeria de telecomunicacions, que s’ocupa de l’emissió, transmissió i recepció de missatges a través de cables, ràdio, fibres òptiques o raigs de llum en l’espai amb ajuda d’equips electrònics. 

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Telemàtica

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 66
Obligatoris 144
Optatius 18 (12 de pràctiques externes)
Treball fi de grau 12
Places 50
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar els graus d’enginyeria de l’Escola són les següents:

 • Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia.
 • Dominar l’expressió oral i escrita en català o castellà.
 • Tenir coneixement bàsic d’anglès.
 • Tenir coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Objectius

En els últims anys estem assistint a un ús creixent d'ordinadors i noves tecnologies de telecomunicacions. Els ciutadans tenen al seu abast internet, xarxes locals d'ordinadors, televisió i informació per cable o per fibra òptica, ADSL a la línia fixa de telefonia, videoconferència, telèfons mòbils amb nous serveis, comandaments a distància, televisió per satèl·lit, sistemes de localització global (GPS), sistemes radar, a més de la televisió i ràdio tradicional. També existeixen molts altres sistemes com l'observació permanent de la Terra des de satèl·lits o radars meteorològics. Aquestes tecnologies s'estan desenvolupant gràcies i principalment a l'enginyeria de telecomunicació, que s'ocupa de l'emissió, transmissió i recepció de missatges a través de cables, ràdio, fibres òptiques o raigs de llum en l'espai amb ajuda d'equips electrònics.

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que dominin les tècniques de transmissió d'informació i dades fent especial èmfasi en el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes de comunicacions, ja siguin locals (LAN) o de l'àrea àmplia (WAN). També s'encarreguen dels programes i regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de manera eficient. Però també treballen amb la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i amb els nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació, telemedicina, etc. (El terme telemàtica està format per la combinació de “telecomunicació” i “informàtica”).

El grau d’Enginyeria Telemàtica proporciona una bona formació, que capacita per exercir la professió regulada d’enginyer tècnic o enginyera tècnica de Telecomunicació. A més, aporta un perfil d’especialista en telecomunicacions, electrònica i informàtica. Amb aquesta formació pot dissenyar, construir, mantenir i operar diferents tipus de sistemes de telecomunicacions fent èmfasi en els sistemes telemàtics en xarxa. També pot dissenyar sistemes electrònics que  s'apliquen als àmbits de les comunicacions, així com realitzar programaris aplicats al camp d’especialitat.

Competències

 • Redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte concebre, crear o explotar xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Fer mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificar tasques i altres treballs anàlegs en l’àmbit específic de la telecomunicació.
 • Conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer o enginyera de telecomunicació.
 • Analitzar, utilitzar i desenvolupar tecnologia en l'àmbit de les telecomunicacions, així com la instrumentació necessària per a sistemes de telecomunicacions.
 • Dirigir les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'enginyer o enginyera de telecomunicació.
 • Conèixer matèries bàsiques i tecnologies que el capacitin per aprendre nous mètodes i tecnologies i que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Saber resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, tot analitzant i valorant el seu impacte social i mediambiental, i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, la qual cosa inclou la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera de telecomunicació.
 • Saber manejar especificacions, reglaments i normes que s’han de complir  obligatòriament.
 • Aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Saber treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

Estudi i aprenentatge

Les activitats formatives i les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que caracteritzen tots els ensenyaments de l’ETSE són:

 • Activitats teòriques. El professorat exposa els continguts teòrics de les diferents matèries, afegint-hi exemples i intercalant la resolució de problemes quan sigui necessari.
 • Pràctiques en laboratori. Es fan en grups petits. El professorat guia els estudiants cap a la consecució dels objectius plantejats en la documentació de pràctiques.
 • Resolució de problemes. Es fa en grups mitjans. Es formulen, es resolen i es debaten problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de cada assignatura.
 • Presentacions. L’estudiant o un grup d’estudiants exposen un tema treballat prèviament.
 • Seminaris. Un expert en temàtiques específiques en fa una exposició teoricopràctica.
 • Avaluació. Activitats destinades a avaluar la consecució de resultats d’aprenentatge i l’adquisició de competències.
 • Atenció personalitzada. Activitats destinades a atendre els estudiants individualment o en petit grup.

A més, aquestes activitats es complementen amb altres metodologies, que inclouen: l’aprenentatge basat en problemes, realització de projectes, debats, esdeveniments científics/divulgatius, presentacions i activitats desenvolupades mitjançant el campus virtual.

Pràctiques externes

En el marc dels estudis de grau, l'estudiant fa pràctiques en empreses o institucions durant un quadrimestre. Per a la realització de les pràctiques, se segueix un procés de selecció simulant al màxim la realitat que hi ha en el mercat laboral.


L’estudiant pot cursar de forma optativa fins a 12 crèdits ECTS fent pràctiques en empreses, de forma que tot l’alumnat té l’oportunitat de completar el currículum docent amb una experiència laboral real en el món industrial, i d’aquesta manera aconseguir un primer contacte amb empreses capdavanteres de la demarcació.


Durant les pràctiques, l’estudiant rep el suport i l’orientació d’un tutor extern o tutora externa (treballa a la institució on l’estudiant fa les pràctiques) i d’un tutor intern o tutora interna (professorat de l’ETSE).


La necessitat que les empreses tenen de persones titulades en Enginyeria i la confiança que tenen en la formació proporcionada per l’ETSE està demostrada per la quantitat de convenis de col·laboració educativa (200 anuals) establerts per l’Escola durant els darrers anys. Gran part d’aquests convenis se signen amb empreses amb llarga trajectòria o gran potencial en el nostre territori i diferents administracions. Tot això posa en relleu la seva implicació en el projecte formatiu de l’ETSE, així com l’interès a servir-se d’aquest instrument per formar i seleccionar personal qualificat

Projectes de Telecomunicació i Treball Fi de Grau

Ambdues assignatures tracten d’enfrontar l’estudiant davant un repte d’enginyeria des de perspectives diferents: el primer tracta de desenvolupar un projecte en equip multidisciplinari, en què calguin integrar coneixements i habilitats adquirides, així com avaluar les competències transversals de cada estudiant. A més, es realitzaran seminaris sobre continguts i competències particulars de l’enginyeria telemàtica. El segon tracta d’un exercici original que s’ha de fer de manera individual, presentar-lo i defensar-lo davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques de l’enginyeria telemàtica de naturalesa professional que sintetitza i integra les competències adquirides en l’estudi.

Sortides professionals

Les persones titulades en Enginyeria Telemàtica duran a terme les seves activitats com a dissenyadors, planificadors i gestors de sistemes de transmissió de dades, informació i sistemes de comunicacions en gran diversitat d’àmbits com l’industrial, el financer, el de les administracions públiques o l’oci. També poden redactar projectes de telecomunicacions
exercici lliure de la professió o realitzar activitats relacionades amb la docència en diferents nivells i àmbits. Així, poden:

 • Dissenyar xarxes de comunicacions: crear qualsevol de les activitats implicades en les fases del disseny, planificació i dimensionament de qualsevol xarxa de comunicacions i participar-hi.
 • Mantenir sistemes de comunicacions i també tenir cura de les tasques de protecció i seguretat de les diferents xarxes i sistemes d'accés a informació.
 • Treballar en l’enginyeria de telefonia mòbil i xarxes sense fils: participar en qualsevol de les fases de disseny i manteniment d'equips i xarxes de telefonia mòbil i xarxes sense fils.
 • Treballar en l’enginyeria d'equips electrònics de comunicacions: participar en qualsevol de les fases de disseny i manteniment d'equips electrònics de comunicacions.
 • Desenvolupar programari per a comunicacions: crear i desenvolupar qualsevol de les activitats implicades en les fases del cicle de vida del programari orientat a comunicacions. S'encarrega d’analitzar requisits, dissenyar, implementar, fer fase de proves i mantenir projectes de programari. Està capacitat per coordinar equips de desenvolupament de programari.
 • Auditar i certificar projectes: fer auditories de sistemes de telecomunicació i certificar-los.
 • Assessorar: redactar projectes de consultoria i assessoria conduents a implantar solucions de telecomunicacions per a empreses i administracions.
 • Peritar: fer peritatges civils, penals o laborals.
 • Investigar i ensenyar: exercir l'activitat docent i de formació. Dur a terme activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de les telecomunicacions.
 • Exercir la professió lliurement: redactar projectes de telecomunicacions exercint lliurement la professió: infraestructures comunes de telecomunicacions, baixa tensió, acústica, etc.