saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Química

L’enginyeria química és una disciplina de la ciència i la tecnologia amb una àmplia base en química, física, biologia i matemàtiques. L’aplicació creativa de l’enginyeria química comporta des del tractament de primeres matèries fins a l’obtenció de productes acabats de més valor afegit mitjançant les transformacions d’aspecte físic, químic i bioquímic. Aquestes transformacions es fan en una escala adequada a les necessitats del mercat de consum, i l’enginyer químic o enginyera química s’encarreguen de concebre, dissenyar, calcular i operar aquesta transformació. Però també dissenya nous processos per millorar els actuals, estudiant les variables que menys contaminen el medi ambient, que preserven la integritat del personal, etc. A més, aquest professional té un paper important en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia en àrees tan diverses com les de les energies netes, la ciència mèdica i la biotecnologia, la producció de fàrmacs, i la creació i producció de nous materials i béns de consum.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Química

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic Industrial
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 63
Obligatoris 135
Optatius 18
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 12
Places 80
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química  (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a les nostres enginyeries haurien de tenir un nivell  acceptable de les assignatures de ciència i tecnologia: Química, Física, Matemàtiques i Informàtica.

Objectius

L'enginyeria química és una àrea de coneixement sobretot aplicada que tracta els processos químics industrials des de la concepció fins a l’operació correcta. Tal com s’entén en l’actualitat, l’aplicació creativa de l’enginyeria química comporta tractar primeres matèries, en un procés a una escala adequada, per obtenir-ne productes acabats de més valor afegit, mitjançant transformacions de caire químic, físic o, fins i tot, bioquímic. Aquesta aplicació inclou tasques tan variades com la recerca de nous processos viables a escala industrial, el càlcul d'instal·lacions, l'estimació de costos i l’avaluació dels impactes ambientals. El caràcter interdisciplinari de l’enginyeria química fa que els professionals d'aquesta àrea requereixin una sòlida formació bàsica en ciències de l’enginyeria i matèries tecnològiques pròpies, però també una disposició oberta a totes les àrees afins.

La titulació d’Enginyeria Química és, doncs, el perfil professional òptim de la persona que vol treballar en la indústria química, però que la capacita també per a la indústria de transformació i processos, en general, com el desenvolupament sostenible i respectuós amb el mediambient, energies renovables, biotecnologia, biotecnologia, producció de fàrmacs o el desenvolupament i producció de nous materials.

Competències

L’estudiant d’Enginyeria Química (EQ) adquirirà les competències relacionades amb l’aplicació del coneixement tècnic propi de la professió; però, alhora, assolirà competències relacionades amb el comportament professional de l’enginyer químic o enginyera química. Aquestes competències les podem resumir de la manera següent:

 • Capacitat tècnica: engloba la capacitat per aplicar de manera efectiva les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l’EQ, el disseny d’experiments relacionats, la valoració de l’impacte econòmic, ambiental i social de les solucions tècniques, i l’aplicació dels principis de la qualitat.
 • Capacitat professional: relacionada amb la capacitat per utilitzar especificacions, normes i reglaments obligatoris, per fer peritatges, informes i treballs anàlegs i, bàsicament, la redacció, visat i desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’enginyeria química.
 • Capacitat per a la interacció humana i versatilitat: relacionada amb la transmissió de coneixements i habilitats, per adaptar-se a un entorn canviant, per dur a terme una feina efectiva i per resoldre conflictes de manera constructiva.
 • Capacitat de lideratge facilitador: referida a l’habilitat per organitzar i planificar en l’àmbit de l’empresa i altres institucions relacionades amb l’enginyeria química, per dirigir projectes tècnics professionals, per proporcionar direcció i lideratge, per proporcionar pautes per assolir objectius, motivar i crear un ambient òptim per al desenvolupament de les persones.
 • Capacitat de treball en equip: descriu l’habilitat per funcionar en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals, de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i compromís en l’assoliment de les fites.
 • Capacitat d’aprenentatge actiu: inclou la capacitat per aprendre maneres eficaces per tal d’assimilar coneixements i comportaments, per desplegar un aprenentatge continu, de manera autònoma i amb iniciativa.
 • Capacitat d’iniciativa i innovació: es refereix a la capacitat per treballar de manera autònoma amb responsabilitat i iniciativa, capaç d’assumir posicions emprenedores i de prendre decisions per resoldre problemes propis del seu àmbit professional.
 • Capacitat de comunicació: relativa a l’habilitat per a l’expressió oral i escrita en llengües pròpies de la comunitat i l’àmbit professional, per gestionar el coneixement de manera òptima i dominar les tecnologies modernes relatives a la gestió i ús de la informació.
 • Capacitat social: referida a la capacitat per manifestar compromís amb els requeriments ètics derivats de l’exercici professional de l’enginyeria química i com a ciutadà.

Pràctiques externes

L'estudiant ha de fer una estada en una empresa del sector químic, farmacèutic, de producció de béns de consum o enginyeries, on ha de fer tasques d’enginyer o enginyera tutoritzades per un professor o professora de l’ETSEQ i pel supervisor o supervisora responsable de l’empresa.

Aquesta orientació de l’assignatura fa que es puguin aconseguir diversos objectius. A més de l’aprenentatge lligat a la realització d’un treball concret, l’estudiant coneixerà els aspectes bàsics de l’organització, les relacions que s’estableixen entre les persones i nivells de responsabilitat, i també obtindrà un benefici evident de la relació directa amb el tutor o tutora de l’empresa.

Treball fi de grau

En l’últim curs es desenvolupen capacitats de síntesi i avaluació imprescindibles per assolir els nivells més alts en la investigació i desenvolupament o en la direcció de projectes industrials. En particular, el treball fi de grau s’enfoca a desenvolupar un projecte viable, en què el futur professional mostra capacitat global en la funció per a la qual ha estat preparat al llarg dels quatre anys de grau, i sap defensar-lo davant un tribunal.

Sortides professionals

Els enginyers químics treballen en un ventall molt ampli d'activitats industrials, aplicant els coneixements de ciència i tecnologia per solucionar els diferents problemes de manera eficient, segura i econòmica. Treballen en indústries químiques, farmacèutiques, construcció, papereres, petroquímiques, electrònica i microelectrònica, polímers, biotecnologia, medi ambient, seguretat, etc. També apliquen les seves habilitats de comunicació, treball en grup, coneixements, mètodes i eines de gestió de projectes per treballar eficaçment en tots els àmbits professionals. A més, col·laboren per millorar les tècniques de processament dels aliments i de la producció de fertilitzants, de manera que incrementen la quantitat i qualitat dels aliments disponibles al món. Finalment, també proporcionen solucions a problemes ambientals, com la contaminació de l'aire, el terra, els rius, el mar i els oceans, amb la qual cosa possibiliten un desenvolupament econòmic i tecnològic més net i sostenible.

Només es pot pensar erròniament que els enginyers químics tan sols saben elaborar productes, també treballen en àrees com la legislació, educació, publicitat, finances, medicina, sanitat, administració, etc. La versatilitat de l'enginyeria química, el nivell de formació i les competències que es desenvolupen fan del titulat o titulada un professional adaptable, capaç d’inserir-se ràpidament en un mercat laboral que demana aquesta mena de perfil.

Quant a les sortides professionals, l'àmbit tradicional de l'enginyer químic o enginyera química és l'empresa en els diferents nivells d'enginyeria, producció, R+D o gestió. Les sortides més importants són:

 • Indústries petroquímiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.
 • Laboratoris i instituts d'R+D.
 • Administració.
 • Recerca. Investigació tant al sector privat com al públic.
 • Empreses d'enginyeria.
 • Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer o enginyera independent, que fa projectes per encàrrec.
 • Docència, tant en educació secundària com superior.
 • Sector serveis i comercial.
 • Auditoria (energètica, ambiental, etc.).
 • Assessorament en nous projectes, inversions, etc.
 • Generació d'una empresa pròpia. El dinamisme dels enginyers químics els permet tenir prou idees i empenta per tirar endavant un negoci propi.
 • Estacions depuradores d'aigües residuals.
 • Etc.