saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

El nou grau de Geografia representa un canvi sensible respecte als ensenyaments que s’havien impartit fins ara. Té un perfil més pràctic i professionalitzador, de manera que es pretén que l’estudiant surti amb els coneixements suficients per començar a treballar en els diversos camps professionals, sobretot en planificació territorial, desenvolupament, medi ambient i canvi climàtic.

El nou grau s’integra dins el programa formatiu de Turisme i Geografia, amb el qual comparteix 90 crèdits, i amb la possibilitat de fer optatives comunes amb el grau de Turisme, cosa que permet tenir la doble titulació amb un petit esforç suplementari en acabar els estudis de Geografia.

A quart curs hi ha la possibilitat de cursar una menció en Planificació Territorial i Desenvolupament Local, una altra en Canvi Climàtic i Medi Ambient, o cursar un mínor de Turisme o un altre d’Història i Història de l’Art.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Geografia i Ordenació del Territori

  Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
  Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
  Branca Ciències socials i jurídiques
  Durada mínima 4 anys
  Crèdits ECTS 240
  Formació bàsica 60
  Obligatoris 120
  Optatius 30
  Pràctiques externes 12
  Treball fi de grau 18
  Places 40
  Horari Matí i tarda
  Centre on s'imparteix Facultat de Turisme i Geografia (campus Vila-seca)
  Llengües utilitzades
 • català
 • espanyol
 • anglès

Mencions

 • Planificació Territorial i Desenvolupament Local.  Aprofundeix en la formació teòrica i pràctica en el camp de l’ordenació i planificació del territori, tractant temes d’especial rellevància per exercir la professió com les eines de planificació urbanística i de gestió d’espais protegits, del paisatge, la mobilitat i el transport, les agendes 21, els plans estratègics, la planificació del desenvolupament, l’anàlisi de riscos i l’avaluació d’impacte ambiental.
 • Canvi Climàtic i Medi Ambient. Permet ampliar els coneixements en el camp de la geografia física i del medi ambient, aplicant tècniques en temes de preocupació social i de creixent demanda professional com la problemàtica mediambiental. Ofereix una formació enfocada tant a l’anàlisi de caràcter global com als estudis locals i regionals.

Perfil recomanat

La motivació i la preocupació per temes ambientals, la transformació del paisatge, els desequilibris socioeconòmics i l’ordenació i gestió del territori han de configurar el perfil del futur estudiant.

També és necessari certa capacitat d’abstracció i d’interrelació de conceptes, d’interpretar mapes o d’orientar-se sobre el terreny. El futur estudiant ha de ser hàbil en coneixements informàtics com a usuari i en matemàtiques aplicades a les ciències socials. També és recomanable un cert coneixement de l’anglès.

Pràctiques externes

A quart curs es fan pràctiques formatives en empreses o institucions que han de contribuir a completar la formació universitària que ha rebut l’estudiant. La naturalesa obligatòria d’aquesta matèria i els objectius la converteixen en un dels eixos formatius de la titulació, ja que permet establir un contacte professional amb l’àmbit d’activitat que esculli, en funció del perfil formatiu que vulgui aconseguir.

Per això, l’estudiant haurà d’explicar i justificar les tasques desenvolupades en un treball resum, en què valorarà la pràctica, la defensarà i l’exposarà davant un tribunal.

Objectius

La geografia és una ciència del territori, una disciplina naturalista i ambiental, eminentment social, amb un component teòric i un altre de pràctic o aplicat. Els mètodes que utilitza ajuden a concretar de forma espacial les idees pròpies de camps com l’arquitectura, el dret, l’economia, la història, la sociologia o les ciències naturals, a la vegada que enforteixen el diagnòstic i les propostes d’intervenció.

Els objectius generals del grau són:

 • Preparar l’estudiant per aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals, l’anàlisi integrada i la interpretació dels processos i problemes espacials, i també per elaborar diagnòstics i propostes territorials.
 • Formar-lo per interpretar la diversitat i complexitat dels territoris i les interrelacions dels fenòmens naturals.
 • Habilitar-lo per intervenir en el territori i en la gestió, a través de plans, programes, avaluacions i altres documents propis, de manera que es reforça el caràcter experimental i aplicat de la formació geogràfica.
 • Proporcionar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, especialment les que es refereixen a l’obtenció, anàlisi, tractament i representació d’informació geogràfica i cartogràfica, anàlisi estadística i treball de camp.

Treball fi de grau

Amb aquest treball, l’estudiant ha de demostrar haver integrat les habilitats necessàries que condueixen a l’elaboració, presentació i defensa d’un informe de recopilació o d’iniciació bàsica a la investigació o al treball professional, original o inèdit, aplicant la metodologia apropiada.

Es valora tant l’adequació del contingut com de l’estructura i la capacitat de comunicació oral i escrita del futur graduat. A més, ha de demostrar capacitat creativa i analítica a l’hora d’oferir nous resultats sobre el tema seleccionat.

Competències

 • Conèixer el marc legal, politicoadministratiu i competencial de la professió de geògraf.
 • Conèixer, comprendre i interpretar el territori interrelacionant el medi físic amb el social i humà.
 • Explicar la diversitat del territori a diferents escales i comprendre’n les relacions espacials.
 • Explicar els processos socioterritorials combinant les dimensions temporals i espacials.
 • Utilitzar la informació geogràfica per descriure, analitzar i interpretar territori.
 • Dominar eines de planificació, programació, projecció, anàlisi i diagnosi del territori.
 • Relacionar i sintetitzar informació geogràfica transversal, com la capacitat de comprendre el llenguatge d’altres especialistes, per fer l’anàlisi i la diagnosi territorial.
 • Realitzar propostes de treball de camp i conèixer de forma directa el territori per analitzar-lo i interpretar-lo.
 • Realitzar propostes d’ordenació, gestió territorial i localització de serveis i activitats a diferents escales.
 • Obtenir, analitzar i expressar cartogràficament informació territorial i interpretar-la.
 • Crear, gestionar i mantenir bases de dades de caràcter territorial, i realitzar-ne el tractament geoestadístic.
 • Exposar i transmetre coneixements geogràfics a escala divulgativa i/o científica utilitzant tècniques pròpies de comunicació.
 • Generar sensibilitat i interès per les problemàtiques socials, territorials i ambientals.
 • Dissenyar i gestionar projectes en l’àmbit de la professió de geògraf.
 • Comprendre conceptes i coneixements bàsics en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques.
 • Aplicar tècniques i mètodes bàsics en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques.

Sortides professionals

El grau de Geografia i Ordenació del Territori permet inserir-se laboralment en els àmbits següents:

 • Tecnologies de la informació geogràfica: cartografia, toponímia, sistemes d’informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria i sistemes de localització.
 • Medi ambient: ordenació i gestió d’espais d’interès natural, implantació de sistemes de qualitat ambiental, agendes 21, auditories ambientals, plans d’emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d’impacte ambiental, meteorologia i climatologia, i educació ambiental.
 • Planificació i gestió territorial: plans d’ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat i altres treballs relacionats amb el cadastre o la política del sòl.
 • Societat del coneixement: divulgació de coneixements geogràfics en editorials o per internet, promoció de productes turístics, ensenyament secundari o guiatge i interpretació del territori.
 • Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional, gestió del desenvolupament local, programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics, geomàrqueting, estudis demogràfics aplicats, polítiques de desenvolupament turístic, etc.

Així, doncs, algunes de les funcions possibles d’una persona que ha estudiat el grau de Geografia i Ordenació del Territori són les següents:

 • Creació, actualització, contrast o verificació d’informació territorial i la seva expressió cartogràfica.
 • Implantació, manipulació i desenvolupament de sistemes d’informació geogràfica.
 • Anàlisi, diagnòstic, seguiment i valoració prospectiva de fenòmens i processos socioterritorials i econòmics.
 • Anàlisi i diagnòstic dels processos ambientals, planificació i gestió del medi ambient i els seus recursos.
 • Elaboració d’estudis i avaluacions d’impacte ambiental i territorial.
 • Localització d’accions o projectes i avaluació de la seva incidència en les estructures i els sistemes territorials.
 • Planificació i gestió urbanística, econòmica, sectorial, territorial i ambiental.
 • Ensenyament de la geografia en tots els nivells de la docència.
 • Difusió de coneixements geogràfics utilitzant mitjans de comunicació social.