saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Dret

En l’activitat diària fem una infinitat d’actuacions que pot semblar que no tinguin relació amb el món jurídic, però no és així: obrim els llums i engeguem la ràdio o ens posem sota la dutxa. Aquests serveis (aigua, gas, electricitat) són gestionats per empreses que ens passen la factura corresponent a les quals podem exigir el servei, ja que hi tenim un contracte.

Hi ha una altra sèrie d’activitats municipals que, sense adonar-nos-en, pressuposen l’existència de regulacions jurídiques: carrers nets, pavimentació, enllumenat.

Comprem un diari o pugem a l’autobús i allí hi ha un contracte de compra venda o de transport, que també se’ns fa present. Quan portem el vestit a la tintoreria establim un contracte d’arrendament de serveis i, alhora, de dipòsit.

Si anem en cotxe, cal que respectem les regles de trànsit i si anem a recollir una carta, seguim un determinat procediment (identificar-nos, signar un rebut, etc.) a fi que ens lliurin el paquet o la carta certificada, una carta que sabem que ningú no l’haurà obert ni l’haurà llegit abans que nosaltres perquè hi tenim dret. Tot això és dret.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Dret

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  17 de maig de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 132
Optatius 36
Pràctiques externes 6
Treball fi de grau 6
Places 125
Horari Matí o tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Ciències Jurídiques (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
  • Català
  • Castellà

Perfil recomanat

Els estudiants del grau de Dret són persones amb un fort esperit crític, creatius, compromesos, que volen contribuir a millorar la societat a través del dret i la justícia. Són estudiants que saben que han de dominar, processar i recuperar tota mena d'informació, per la qual cosa és important que tinguin interès en els coneixements informàtics i en les noves tecnologies, ja que seran un instrument de treball imprescindible en l'exercici de la seva professió. Són persones que, davant els reptes, saben que la reflexió i el coneixement són essencials. Per això posseeixen pensament crític i treballen per trobar i elaborar la informació necessària. No descuiden els detalls i són seriosos i responsables en la seva tasca.

Pràctiques externes

Amb aquest mòdul es pretén integrar els coneixements teòrics amb la realitat, on s’ha d’aplicar i comprendre la complexitat de la cultura jurídica i el funcionament de les institucions jurídiques.

A través de les pràctiques externes, l’estudiant pot adquirir les destreses necessàries per analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i les habilitats assolides en el grau, i també desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític coneixent i aplicant les tècniques utilitzades habitualment pels professionals de l’àmbit jurídic.

Objectius

Per definir els objectius generals de la titulació, ha de partir-se de l'amplitud de les sortides professionals que se li poden presentar a la persona graduada i de la formació complementària, específicament professionalitzadora, que plantegen les vies d'accés a les professions jurídiques més comunes (cursos de formació, en el cas d'advocats i procuradors; preparació d'oposicions, en el cas de jutges, fiscals, notaris, registradors, etc.). En aquest context, el grau de Dret ofereix una formació generalista que permet al graduat o graduada assolir els objectius fonamentals següents:

 • Conèixer els conceptes bàsics del dret i dels fonaments de l'argumentació jurídica.
 • Adquirir les destreses i habilitats generals requerides per exercir les diferents professions jurídiques.
 • Dominar l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic, en les facetes local, autonòmica, estatal, europea i internacional.
 • Conèixer els continguts normatius fonamentals de les diferents branques del dret.

Aquests objectius formatius es garanteixen a través d’un pla d’estudis que inclou assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives. La formació bàsica establerta en el pla d'estudis del grau de Dret de la Universitat Rovira i Virgili permet equiparar els estudiants procedents de les diverses vies d'accés i els ofereix els instruments i els continguts introductoris bàsics dels estudis jurídics. El disseny del currículum de la formació bàsica inclou matèries de la branca de les ciències socials (ciència política, economia), matèries jurídiques introductòries (teoria del dret, dret romà, història del dret, constitució i sistema de fonts, institucions de dret de la Unió Europea, introducció al dret processal, part general del dret civil) i una matèria instrumental (habilitats del jurista) que permet a l’estudiant iniciar-se en les destreses que desenvoluparà durant la seva vida acadèmica i professional.

A través de les assignatures obligatòries, la titulació garanteix , que es coneguin les principals institucions jurídiques de les diferents branques del dret privat i del dret públic: dret administratiu, dret civil, dret cons-titucional, dret del treball i de la seguretat social,
dret financer i tributari, dret internacional públic, dretinternacional privat, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret comparat i filosofia del dret.

La persona que es graduï en Dret a la URV també ha de cursar nou assignatures optatives, seleccionades d'entre l'àmplia oferta de la titulació, que li permetran reforçar la formació en aquelles matèries d'especialització jurídica que li interessin. A partir de l'oferta
d'assignatures optatives, l'estudiant té la possibilitat de cursar la menció de Dret de l'Empresa i de la Contractació o alguns dels minors oferts per la URV.

El pla d'estudis està dissenyat perquè, en finalitzar la formació acadèmica, l'estudiant assoleixi les competències nuclears, transversals i específiques de la titulació de Dret.

Treball fi de grau

El treball fi de grau té com a objectiu avaluar de manera integrada l’assoliment de gran part de les competències nuclears, transversals i específiques que ha tenir qualsevol persona graduada en Dret.

En aquest context, l’estudiant haurà d’elaborar un treball de fi de grau d’aprofundiment  sobre un tema d’interès jurídic amb la supervisió d’un tutor o tutora, que farà un seguiment del procés d'elaboració del treball i un informe final en què valorarà aquest procés i l'adequació del treball per defensar-lo. En cas de valoració positiva, l’estudiant defensarà el treball davant un comitè d'experts, que n’avaluarà el contingut.

Competències

 • Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades.
 • Assessorar des d'una perspectiva jurídica, negociar, resoldre conflictes i intervenir-hi.
 • Identificar qüestions jurídiques a partir d'un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament.
 • Utilitzar informació no jurídica en un context jurídic.
 • Elaborar documents jurídics complexos o amb rellevànciajurídica.
 • Conscienciar-se de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques.
 • Comprendre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics.
 • Conèixer i comprendre les principals institucions jurídiques públiques i privades, la gènesi i l'evolució històrica.
 • Tenir iniciativa i motivació per la qualitat en l'àmbit de les relacions juridicosocials.
 • Involucrar-se en els problemes d'actualitat, utilitzant de manera precisa el dret aplicable.
 • Diferenciar entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per exercir activitats relacionades amb el desenvolupament, la interpretació i l'aplicació de les normes legals. És requisit indispensable per accedir a la judicatura, a la fiscalia, als diferents cossos de lletrats de les administracions públiques i dels òrgans de l'Estat, i a les notaries i registres.

Així mateix, els estudis de Dret estan habilitats per a l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i empreses i per a l'exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria.

Les persones que han cursat aquest grau poden desenvolupar les seves activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades i en la docència.