saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Agroalimentària

La industrialització en l’elaboració d’aliments presenta una sèrie d’aspectes característics que la permeten diferenciar-se de la resta dels sectors industrials, ja que engloba un conjunt d’àrees que desenvolupen processos de producció, utilitzen primeres matèries i dissenyen productes finals que incorporen uns requisits tecnològics molt específics. En aquest sentit, són importants matèries com la tecnologia i el processament de productes agroalimentaris, el disseny, càlcul i manteniment d’equips i instal·lacions, la gestió mediambiental, l’enginyeria d’obres i projectes d’indústries agroalimentàries, el control i l’automatització de processos, la gestió d’empreses i comercialització de productes agroalimentaris, l’economia i política agroalimentària, la gestió i el control de la qualitat i seguretat alimentària, el desenvolupament i la innovació agroalimentària.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Agroalimentària

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic Agrícola
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 69
Obligatoris 138
Optatius 9
Treball fi de grau 12
Pràctiques externes 12
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a aquest ensenyament seria convenient que tinguessin un nivell acceptable de les assignatures bàsiques de ciència i tecnologia: Química, Física, Matemàtiques i Informàtica.

Pràctiques externes

El caràcter professionalitzador d’aquesta titulació fa que s’inclogui la realització de pràctiques de forma obligatòria en indústries, enginyeries i centres públics competents en l’àmbit de la titulació, en les quals es desenvolupin les competències corresponents a aquest grau.

En acabar aquesta activitat i com a element clau, l’estudiant ha d’elaborar un informe tècnic on es detallin els objectius i tasques, les metodologies emprades i el grau d’assoliment aconseguit. Caldrà defensar aquest treball davant d’un tribunal.

Objectius

El grau d’Enginyeria Agroalimentària proporciona els coneixements científics i tècnics necessaris per a la transformació i processament d'aliments (conservació, congelació, precuinat, etc.) per tal de proporcionar una diversitat de productes més gran al consumidor amb les consegüents garanties de seguretat alimentària. A més, aquests estudis ofereixen el perfil professional necessari per dur a terme les activitats pròpies de l’àmbit agroalimentari i típiques del caràcter de la titulació. La industrialització en l’elaboració d’aliments presenta una sèrie d’aspectes característics que li permeten diferenciar-se de la resta de sectors industrials. En aquest sentit, cal destacar la complexitat i heterogeneïtat, ja que engloba un conjunt d’àrees que desenvolupen processos de producció, utilitzen primeres matèries i dissenyen productes finals que incorporen uns requeriments tecnològics molt específics.

El graduat o graduada en Enginyeria Agroalimentària té com a funció principal la gestió de la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Els perfils específics dels graduats en Enginyeria Agroalimentària inclouen: tecnologia i processament de productes agroalimentaris, disseny, càlcul i manteniment d’equips i instal·lacions, gestió mediambiental, enginyeria d’obres i projectes d’indústries agroalimentàries, control i automatització de processos, gestió d’empreses i comercialització de productes agroalimentaris, gestió i control de la qualitat i seguretat alimentària i desenvolupament i innovació agroalimentària.

 Treball fi de grau

Es tracta d’un exercici original que s’ha de fer individualment i presentar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l’àmbit de les tecnologies de l’enginyeria agrícola de naturalesa professional en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els estudis.

Competències

L’estudiant d’Enginyeria Agroalimentària adquirirà les competències relacionades amb l’aplicació del coneixement tècnic propi de la professió; però, alhora, adquirirà competències relacionades amb el comportament professional de l’enginyer agroalimentari o enginyera agroalimentària. Aquestes competències les podem resumir de la manera següent:

 • Capacitat tècnica: Engloba la capacitat per aplicar de manera efectiva de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l’enginyeria agroalimentària, el disseny d’experiments relacionats, la valoració de l’impacte econòmic, ambiental i social de les solucions tècniques, l’aplicació dels principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació, i l’ús de les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris.
 • Capacitat professional: Relacionada amb la capacitat per utilitzar especificacions, normes i reglaments que s’han de complir obligatòriament, per elaborar projectes i estudis així com amidaments, segregacions, parcel·lacions, valoracions, taxacions en l’àmbit de la professió i per dirigir l’execució de les obres objecte dels projectes.
 • Capacitat per a la interacció humana i versatilitat: relacionada amb la transmissió de coneixements i habilitats, per adaptar-se a un entorn canviant, per dur a terme una feina efectiva i per resoldre conflictes de manera efectiva
 • Capacitat de lideratge facilitador: Referida a l’habilitat per organitzar i planificar en l’àmbit de l’empresa i altres institucions relacionades amb l’enginyeria agroalimentària, per dirigir projectes tècnics professionals, per proporcionar direcció i lideratge, proporcionar pautes per assolir objectius, motivar i crear un ambient òptim per al desenvolupament de les persones.
 • Capacitat de treball en equip: Descriu l’habilitat per funcionar en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals, de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i compromís per assolir les fites.
 • Capacitat d’aprenentatge actiu: Inclou la capacitat per aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments, per desplegar un aprenentatge continu, de manera autònoma i amb iniciativa.
 • Capacitat d’iniciativa i innovació: Es refereix a la capacitat per treballar de manera autònoma amb responsabilitat i iniciativa, capaç d’assumir posicions emprenedores i de prendre decisions per resoldre problemes propis del seu àmbit professional.
 • Capacitat de comunicació: Relativa a l’habilitat per a l’expressió oral i escrita en llengües pròpies de la comunitat i l’àmbit professional, per gestionar el coneixement de manera òptima i dominar les tecnologies modernes relatives a la gestió i ús de la informació.
 • Capacitat social: Referida a la capacitat per manifestar compromís amb els requeriments ètics derivats de l’exercici professional de l’enginyeria agroalimentària i com a ciutadà.

  Sortides professionals

Dintre del sector agroalimentari, els àmbits en què poden desenvolupar la seva activitat les persones graduades en Enginyeria Agroalimentària són:

 • empresa privada
 • administració pública
 • exercici lliure de la professió

Realitzen les tasques següents:

 • Tècnic o tècnica de producció en indústries alimentàries.
 • Tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries alimentàries.
 • Enginyer o enginyera de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries.
 • Tècnic o tècnica d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.
 • Tècnic o tècnica d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
 • Altres activitats amb requeriments de titulació de grau.