saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses proporciona les eines adequades per a la gestió i direcció estratègica d'empreses i institucions potenciant habilitats directives i de gestió de persones, que es poden exercir en diferents àrees funcionals, com les de recursos humans, producció, màrqueting, etc., i fomentant l'esperit emprenedor i la capacitat per a la creació d'empreses.

Els estudiants provinents de cicles formatius de grau superior afins al grau d'Administració i Direcció d'Empreses (famílies d'Administració i Gestió i de Comerç i Màrqueting) poden reconèixer fins a 60 crèdits.

La Facultat d'Economia i Empresa organitza els tres graus (Finances i Comptabilitat, Administració i Direcció d'Empreses, i Economia) en un programa formatiu que consta de 90 ECTS comuns, 60 dels quals corresponen a la formació bàsica i s'imparteixen a primer curs. El primer curs, doncs, és comú a tots tres graus. Aquesta oferta formativa es complementa amb les dobles titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat, i la d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret.

En finalitzar aquest grau, podràs accedir als màsters oficials que ofereix la Facultat: màster en Direcció d'Empreses, màster en Emprenedoria i Innovació i màster en Mercats Internacionals.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Administració i Direcció d'Empreses

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 30
Pràctiques externes 24
Treball fi de Grau 6
Places
 • Campus Bellissens (Reus) 140
 • Campus Terres de l'Ebre (Tortosa)                         50
Horari

Reus: Mati (tots els cursos) Tarda (Tots els cursos, excepte segon i optatives)

Tortosa: matí

Centre on s'imparteix

Facultat d'Economia i Empresa

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès (optatiu)

Mencions

Comerç Internacional

Formada per 5 assignatures, de 6 crèdits cadascuna (30 ECTS), impartides en anglès:

 • Economia Internacional (International Economics)
 • Relacions Econòmiques Internacionals (International Economic Relations)
 • Finances Internacionals (International Finance)
 • Màrqueting Internacional (International Marketing)
 • Dret del Mercat Internacional (International Trade Law)


L'objectiu de la menció és que l'estudiant s'especialitzi en la gestió empresarial en un context internacional.


Màrqueting

Consisteix en 5 assignatures, de 6 ECTS cadascuna (30 ECTS):

 • Màrqueting Electrònic
 • Màrqueting Internacional
 • Màrqueting Industrial i de Serveis
 • Tècniques de Comunicació i Vendes
 • Comportament del Consumidor

Aquesta menció permet adquirir coneixements especialitzats en màrqueting i l'aplicació pràctica en l'àmbit de la gestió empresarial.

Perfil recomanat

L'estudiant de nou ingrés ha d'estar motivat per aprendre en l'àmbit de la direcció i gestió empresarial. Així, els seus interessos poden recaure en la gestió de qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa o en la direcció en general. Per això, és recomanable tenir predisposició per desenvolupar competències i actituds clau com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

També és recomanable que els futurs estudiants disposin de capacitat de raonament numèric i abstracte, coneixements bàsics de matemàtiques, i expressió oral i escrita.

Pràctiques externes

Un quadrimestre íntegre del darrer curs es dedica a la realització de pràctiques en empreses o institucions. La Facultat disposa de més de 250 empreses i entitats que col·laboren en les pràctiques externes curriculars i extracurriculars.


De forma complementària, el centre disposa d'una borsa de treball específica, que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori amb una oferta molt àmplia de pràctiques extracurriculars.

També es duen a terme activitats d'orientació professional.

Mobilitat

Els graus t'ofereixen la possibilitat de cursar un o dos quadrimestres en altres universitats catalanes, estatals o estrangeres. Aquesta experiència et permetrà  conèixer altres realitats universitàries i, en alguns casos, una altra llengua. En particular, la Facultat té convenis d'intercanvi amb més de vuitanta universitats de tots els continents

Objectius

L'objectiu general del títol és formar professionals versàtils amb capacitat tant per crear el seu negoci com per treballar per compte aliè en l'àmbit de la consultoria i assessoria d'empreses, la gestió i direcció en les àrees funcionals de l'empresa o la direcció general d'empreses i institucions públiques i privades. En aquest sentit, la persona graduada en Administració i Direcció d'Empreses ha de saber identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos de diversa naturalesa (financers, materials, humans, etc.), analitzar i interpretar la informació per prendre decisions i avaluar resultats.

Treball fi de grau

L'estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor o tutora del treball fi de grau, el tema objecte del treball. El tutor o tutora acompanya l'estudiant al llarg de tot el procés i duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball.

El treball de fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, etc.

En qualsevol cas, s'han de treballar les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s'han d'integrar coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l'estudiant haurà d'exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències

 • Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia, a escala microeconòmica i macroeconòmica, per gestionar empreses.
 • Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per prendre decisions empresarials.
 • Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
 • Dirigir una empresa o una altra institució (pública o privada) i dirigir o gestionar-ne algunes de les àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions, etc.).
 • Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixen la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
 • Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials, i emetre informes d'assessorament i de consultoria que hi donin resposta.
 • Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o d'una institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, i entendre'n la ubicació competitiva, institucional i la dimensió estratègica.

Sortides professionals 

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la URV capacita per exercir la professió d'economista, regulada pel Col·legi d'Economistes, i per exercir les activitats professionals següents:

 • Direcció general d'empreses familiars, pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.
 • Direcció i gestió en les diferents àrees funcionals de l'empresa.
 • Administració i gestió en diferents àmbits de l'Administració pública, a escala estatal, autonòmica, regional i local.
 • Gestió i direcció en organismes internacionals.
 • Administració de societats.
 • Assessoria i consultoria (exercici lliure de la professió).
 • Auditoria.
 • Emprenedoria.
 • Docència.
 • Recerca.