saltar al contingut principal
Cercar
URV

BECA D'EQUITAT I LLINDARS DE RENDA

El sistema de beques d'Equitat ha de permetre implementar un sistema en que l'aportació dels estudiants al cost dels estudis tingui un caràcter progressiu en funció de llindars de rendes familiars.

S'estableixen 7 llindars segons els nivells de renda i el nombre de membres de la unitat familiar:
Nombre de membres de la unitat familiar
  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres
TRAM 0 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 €
TRAM 1 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 €
TRAM 2 16.065,00 € 27.572,90 € 36.186,95 € 42.554,04 € 47.449,58 € 51.145,61 € 54.802,00 € 58.441,26 €
TRAM 3 17.017,12 € 29.345,40 € 37.354,34 € 43.520,09 € 48.415,63 € 52.111,65 € 55.768,04 € 59.407,30 €
TRAM 4 17.968,17 € 31.118,98 € 38.522,80 € 44.485,06 € 49.380,60 € 53.076,62 € 56.733,01 € 60.372,27 €
TRAM 5 21.774,50 € 38.211,14 € 43.194,50 € 48.349,22 € 53.244,77 € 56.944,79 € 60.597,18 € 64.236,44 €
TRAM 6                                                 RENDES SUPERIORS

A partir de vuitè membre s'incrementarà el tram de renda familiar computable en 3.391€ per cada nou membre.

El tram 0 correspon a l'estudiantat que compleix els requisits generals, econòmics i acadèmics que estableix el MEFP i el tram 1 correspon al que únicament compleix els requisits econòmics.

Què és un membre computable de la unitat familiar?

El pare i la mare o, si s’escau, el tutor o tutora legal; l’estudiant sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de 2018, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. 
En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n’hi hagués.

Què és la renda familiar computable?

La renda familiar computable s'obté de sumar la base imposable general i la base imposable de l'estalvi de l'Import de la Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar obligats a tributar, excloent els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors així com el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari que constitueixen la renda de l'estalvi d'anys anteriors. Al resultat d'aquesta suma, se li resta la quota resultant de l'autoliquidació.
 Per al càlcul dels membres que no estiguin obligats a presentar declaració de l'IRPF, de la suma d'ingressos obtinguts es deduiran els pagaments a compte efectuats. Un cop obtinguda la renda familiar, s'apliquen les altres deduccions previstes. En tots els casos, el càlcul de la renda familiar computable es farà d'acord a l'exercici fiscal de l'any anterior a la convocatòria de beques.

Com m'afecta l'aplicació de criteris de patrimoni?

Amb independència de la renda familiar computable, es denegarà la sol·licitud de beca i, per tant, et correspondrà automàticament el llindar 6 de preus públics universitaris, quan el patrimoni del conjunt de la unitat familiar sigui superior a alguns del barems següents:

  • La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar (exclosa l’habitatge habitual), no ha de superar la quantitat de 42.900€.
  • La suma dels valors cadastrals de las finques rústiques que pertanyin a la unitat familiar no pot superar 13.130€ per cadascú dels seus membres.
  • La suma dels rendiments nets reduïts de capital mobiliari, més el saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials excloent-ne les subvencions rebudes per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual i, si s'escau, la renda bàsica d'emancipació no podrà superar els 1.785€.
  • La suma de les activitats econòmiques de titularitat dels membres computables de la família no poden superar un volum de facturació superior als 155.500€.
  • En cas que la família disposi de més d’un dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, es calcularà el percentatge del valor de cada element patrimonial respecte al llindar corresponent. La suma d’aquests percentatges no podrà ser superior a 100.
  • Es deduirà un 50% del valor els elements patrimonials/renda que pertanyin a qualsevol membre de la família, excepte en el cas dels sustentadors principals.
  • En tots els casos, l’AGAUR s’encarregarà de calcular la renda familiar computable resultant a partir de la informació facilitada per les administracions tributàries. En aquest sentit, no és necessari que aportis cap documentació.
El preu/crèdit per assignatures en 1a convocatòria s'estableixen en funció del llindar de renda:
Graus
  COEFICIENT A COEFICIENT B COEFICIENT C
TRAM 0 0 € 0 € 0 €
TRAM 1 5,05 € 7,15 € 7,91 €
TRAM 2 7,58 € 10,73 € 11,86 €
TRAM 3 17,69 € 25,04 € 27,67 €
TRAM 4 20,22 € 28,62 € 31,62 €
TRAM 5 22,74 € 32,19 € 35,58 €
TRAM 6 25,27 € 35,77 € 39,53 €