saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General PAU 2020

QUI POT FER LES PAU?

Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l'any de les proves

Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya si volen accedir a la universitat han de fer les PAU.

Per fer les PAU han de fer la matrícula, en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva.

Alumnat amb el batxillerat o equivalent de cursos anteriors

 • L'alumnat que ha finalitzat el 2n curs de batxillerat (o equivalent) a Catalunya haurà de matricular-se en la universitat pública a la qual estava adscrit el seu centre de secundària en l'any de finalització dels seus estudis.
 • L'alumnat procedent de fora de Catalunya que no ha iniciat mai estudis en cap universitat pública catalana farà les PAU a la universitat pública catalana a la qual estigui adscrit l'institut de secundària més proper al seu lloc de residència. Haurà de fer un trasllat d'expedient; per tramitar-lo haurà de contactar amb la unitat d’accés de la universitat en la qual s'ha de matricular a les PAU.
 • L'alumnat procedent de fora de Catalunya que ha iniciat estudis de grau a una de les set universitats públiques catalanes s'ha de matricular en aquella universitat en la qual ha iniciat estudis universitaris.

Alumnat de cicles formatius de grau superior

Els alumnes de cicle formatiu de grau superior poden accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La seva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que ha fet, una nota entre 5 i 10 punts.

Si es vol pujar aquesta nota fins a arribar als 14 punts s'ha de presentar a la fase específica de la prova d'accés a la universitat. És important que s’informeu de quines són les matèries que ponderen per als estudis universitaris que es volen fer. Es tindran en compte les matèries de les quals s'ha examinat, sempre i quan s’obtingui una puntuació mínima de 5 punts. Les matèries que ponderen s'especifiquen en aquesta taula de ponderació.

Alumnat de sistemes educatius estrangers

1-. Alumnat que ha finalitzat el batxillerat a l'estranger, homologat al segon de batxillerat espanyol

 • Es matricularà en la universitat on estigui adscrit el centre de secundària on va fer el primer de batxillerat.

 • Haurà d'acreditar l'homologació del segon curs de batxillerat i el certificat amb la qualificació mitjana corresponent al títol de batxillerat emès pel Departament d'Ensenyament.

2-. Alumnat de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals

La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) li facilitarà la credencial que li permetrà el dret d'accés a la universitat espanyola, i que tindrà vigència a efectes d'admissió i formalització de matrícula durant 2 anys a partir de la data d'expedició.

Aquests estudiants es podran presentar a la fase específica a través de la UNED o de qualsevol universitat pública catalana.

L'estudiant haurà d'acreditar, mitjançant la credencial, el compliment dels requisits d'accés a la universitat en el seu sistema educatiu d'origen.

3-. Alumnat de sistemes educatius estrangers homologats al títol de batxiller espanyol, d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o amb els quals Espanya no hagi subscrit acords internacionals

Aquests estudiants podran presentar-se a fer la prova d’accés a la universitat a través de la UNED o a qualsevol universitat pública catalana (Accesnet).

També podran presentar-se a aquestes proves:

 • Els estudiants procedents dels sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals Espanya ha subscrit acords internacionals, que no compleixen els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a les seves universitats, però que acreditin estudis homologables al títol de batxiller espanyol.
 • Els estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals, que compleixin els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a les seves universitats i que desitgin presentar-se a la fase general de la prova d'accés.

En qualsevol d'aquestes situacions, els estudiants hauran de sol·licitar l'homologació dels seus títols al títol de batxiller espanyol.

Altres situacions

Alumnat de sistemes educatius anteriors

 • Els estudiants amb el títol de batxillerat LOGSE o amb el curs d'orientació universitària (COU), realitzat després del curs 1974/75, que vulguin examinar-se de les PAU, hauran d'adaptar-se a les PAU del batxillerat LOE.

 • Tots aquests estudiants hauran de fer les proves a la universitat on estava adscrit el seu centre en l'any de finalització dels seus estudis.

Aquests estudiants podran examinar-se tant de la fase general de la prova com de la fase específica.

Per a aquells estudiants que hagin aprovat les PAU segons normatives anteriors i es presentin a la fase específica, la seva nota d'admissió es calcularà:

Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2

QDA = qualificació definitiva de la prova d'accés anterior

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

CONVOCATÒRIES

 • Anualment es fan dues convocatòries: una ordinària i una extraordinària. No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU.
 • Un cop superada la prova, els estudiants poden presentar-se novament en convocatòries posteriors, ordinàries i extraordinàries, amb la finalitat de millorar la nota, en la mateixa universitat, tret que es justifiqui un canvi de residència.

La qualificació global obtinguda en les convocatòries per millorar la nota només es tindrà en compte si és superior a la nota atorgada anteriorment.

UNIVERSITAT ON FER LES PAU

Cada centre de batxillerat, depenent de la seva ubicació geogràfica, està adscrit a una de les set universitats públiques de Catalunya i, en conseqüència, l'estudiant ha d'examinar-se de les PAU en aquella universitat a la qual està adscrit el centre de batxillerat on va finalitzar els estudis de 2n de batxillerat.

Casos especials:

 • Estudiants que cursen el 2n de batxillerat a l'estranger: universitat a la qual estava adscrit el centre de batxillerat on van fer el 1r curs.
 • Estudiants que van cursar els estudis de COU: universitat on estava adscrit el seu centre.
 • Estudiants que han finalitzat el batxillerat fora de Catalunya i no han iniciat mai estudis universitaris de grau a Catalunya: universitat on estigui adscrit l'institut de secundària més proper al seu lloc de residència.
 • Estudiants que han finalitzat el batxillerat fora de Catalunya i han iniciat estudis universitaris de grau a Catalunya: universitat en la qual han iniciat els estudis universitaris.

TAXES PER A LA INSCRIPCIÓ

Les taxes a abonar són les següents:

  Taxa ordinària Bonificació 50% quota (1) Bonificació 100% quota (2) 
Quota examen 35,75 17,90 0,00 €
Quota Fase General 59,50 29,75 0,00 €
Quota Fase Específica (per a cada exercici) 12,00 6,00 0,00 €

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2020 pendent d'aprovació

(1) S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l’òrgan de la CCAA corresponent.

(2) Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% de bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els estudiants beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'estat. Cal acreditar-ho amb la credencial acreditativa del Ministeri d’Educació.
 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cal acreditar-ho amb la targeta o resolucions del SISPAP vigent (o de l'òrgan de la CCAA corresponent) o bé amb la resolució de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjugues i llurs fills. Cal acreditar-ho amb la certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents. Cal acreditar-ho amb la sentència judicial.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Cal acreditar-ho amb el Document Nacional d’Identitat (DNI).

Recordeu:

Un cop que hagis formalitzat la matrícula pel portal d'accés a la universitat, en el termini establert per a cada convocatòria, has de presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes a un dels següents llocs, en funció de la teva situació:

 1. Has acabat 2n de batxillerat, l'any en curs, a Catalunya:
  • Si et presentes a la convocatòria de juny has d'aportar la documentació acreditativa al teu centre de secundària dins el termini de prematrícula.
  • Si et presentes a la convocatòria de setembre has d'aportar la documentació acreditativa a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus  en la data indicada al full de matrícula.
 2. Si no pertanys al col·lectiu de l'apartat anterior: has de presentar la documentació acreditativa a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus en la data indicada al full de matrícula.

TRIBUNALS

Els tribunals de les PAU estan integrats per un president o presidenta i vocals especialistes de les distintes matèries d'examen. Els membres dels tribunals vetllen pel correcte funcionament de les proves, en vigilen la realització i fan, posteriorment, la correcció dels exàmens.

L'assignació dels estudiants als tribunals és comunicada als centres amb anterioritat al primer dia de les proves i també es pot consultar al portal

L'estudiant haurà d'informar-se, dies abans de les proves, de l'adreça exacta on farà els exàmens de les PAU. El tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho és la facultat o escola on aquest es troba (adreça i població diferents). És necessari, per tant, consultar el lloc d'examen tant a la convocatòria de juny com a la de setembre.

Els estudiants de matrícula lliure, així com tots els estudiants de la convocatòria de setembre, han de consultar el lloc on s'han d'examinar al portal

Tribunal especial i d'incidències

Aquest tribunal atén tant a les persones amb un grau de discapacitat (igual o superior al 33%) com a aquelles que han tingut alguna incidència (de les esmentades posteriorment) que no li hagi permès seguir l'horari establert de les proves ordinàries.

 1. Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: han de presentar els següents documents, a l'Oficina d'Accés a la Universitat, amb un temps d'antelació suficient a la realització de les proves:
  • La resolució on s'especifiqui el grau de discapacitat (igual o superior al 33%) i la seva causa, amb un certificat emès per l'organisme del departament competent.
  • La sol·licitud de necessitats educatives especials: es pot indicar si es necessita algun tipus d'estri o d'instal·lació especial.
 2. Transferència d'alumnat que ha patit una incidència: totes aquelles persones que hagin tingut alguna de les incidències indicades posteriorment podran realitzar les proves pendents en aquest tribunal, si ho acrediten tal i com s'especifica a continuació:
 3. Malaltia, accident o indisposició de l'alumne/a durant la realització de les proves: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia de l'informe d'ingrés hospitalari o bé un informe mèdic (expedit pel centre d'atenció primària de referència o pel servei d'urgències d'un hospital públic) en el qual s'indiqui que l'alumne/a no es troba en condicions d'examinar-se en el dia concret o durant el nombre de dies que el/la metge/essa consideri apropiats. La transferència a aquest tribunal es farà només per aquelles proves o dies pels quals es presenti el certificat mèdic.
 4. Defunció o ingrés hospitalari d'urgències d'un familiar de primer o segon grau: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia del certificat de l'ingrés hospitalari o de la defunció del familiar.
 5. Retard horari motivat per un accident de trànsit: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia d'un certificat policial que així ho acrediti.
 6. Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia del certificat del responsable del servei corresponent (cap d'estació, cap de la línia o equivalent).

La transferència a aquest tribunal es farà durant els mateixos dies de les proves ordinàries i es presentarà la documentació a la presidència del Tribunal que, a la vegada, la trametrà al/a la coordinador/a de les PAU de la universitat corresponent que serà qui autoritzarà o no la transferència de l'alumne/a en aplicació dels criteris anteriors. A l'alumne/a se li notificarà si pot ser transferit al tribunal d'incidències al llarg del mateix dia en el qual ho hagi sol·licitat.

Tribunal ordinari específic

Aquest tribunal està adreçat a l'alumnat amb dislèxia, atès que disposa d'uns criteris de correcció adaptats a les matèries de llengües. Els/les alumnes diagnosticats amb dislèxia -que actualment cursen 2n de batxillerat- han de tramitar la sol·licitud de ser examinats al tribunal ordinari específic, al seu centre de secundària, tot adjuntant la documentació que s'indica posteriorment.

Els/les alumnes diagnosticats amb dislèxia, amb el batxillerat finalitzat en anys anteriors, han de presentar una sol·licitud a l'Oficina d'Accés a la Universitat, amb els documents acreditatius corresponents, dins del termini de matrícula que els hi pertoca.

Documentació a presentar per part de l'alumnat amb dislèxia i criteris d'actuació del tribunal:

- Certificat TOE

- Pla individualitzat

- Criteris d’actuació TOE

Tribunal TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge

Hi haurà un tribunal específic per aquest alumnat que tindrà lloc els mateixos dies que el Tribunal ordinari, els dies 12, 13 i 14 de juny, a les seus de Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.

L'alumnat diagnosticat d'algun trastorn o dificultat d'aprenentatge (TDAH, TDA i altres trastorns), sense minusvalidesa acreditada pel SISPAP igual o superior al 33%, pot sol·licitar disposar de temps addicional (fins a 30 minuts més per examen) per a la realització de la PAU, en un tribunal específic per a alumnes amb algun trastorn d'aprenentatge.

Per a sol·licitar-ho el centre ha de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat, abans del 20 de març, una sol·licitud indicant nom del centre, el nom i cognoms de l'alumne, el seu DNI amb lletra i que sol·licita els 30 minuts més per examen en un tribunal específic per a alumnes amb algun trastorn d'aprenentatge.

En els casos de TDAH/TDA, segons el "Protocol per al maneig del Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat infantojuvenil en el sistema sanitari català" del Departament de Salut, per tal de garantir la validesa i la precisió en el diagnòstic, aquest ha d'haver estat fet per un psiquiatre, un psicòleg clínic o un neuropediatra. Per tant, a la sol·licitud s'ha d'indicar que s'ha comprovat que el diagnòstic ha estat fet per un d'aquests professionals. No cal adjuntar el diagnòstic.

Documentació que cal adjuntar:

Pla Individual de 1r i 2n de batxillerat. (Model utilitzat pel centre)

COM MILLORAR LA NOTA

Els estudiants podran presentar-se en convocatòries successives per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica, en la mateixa universitat on la van fer, tret que es justifiqui un canvi de residència i es vulgui fer a la universitat més propera a la nova localitat. Es prendrà en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

CADUCITAT DE LES PROVES

La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per a l'accés a les universitats catalanes durant l'any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d'aquestes.

NORMATIVA

 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE 106, de 04.05.2006)
 • Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. (BOE 3, de 03.01.2015)
 • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 113, de 08.05.2010)
 • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 283, de 24.11.2008)
 • Decret 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya. (DOGC 3380, de 03.05.2001)
 • Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018. (BOE 23, de 26.01.2018)
 • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE 306, de 17.12.2010)
 • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 5417, de 09.07.2009)
 • Resolució EMC/427/2018, de 8 de març, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2018 (DOGC 7578, de 14.03.2018)