saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA


NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Determinació de la toxicidad aguda i crònica de diferents extractes en animals d'experimentació.
  • Efectes protectors sobre l'estrès oxidatiu d'un extracte de Polypodium leucotomos en rates hairless sotmeses a radiació ultraviolada.
  • Estudio del sistema glutation/glutation S-transferasa (GSH/GST) en condiciones normales y patológicas
  • Funció dels AGPI omega-3 d'origen marí en la prevenció d'alteracions metabòliques en animals d'experimentació.
  • Indicadores del estrés oxidativo en población sana y enferma
  • Técnicas alternativas a la experimentación animal.
  • Valoració de l'eficàcia i seguretat de tractaments farmacològics, nutricionals i fisioteràpics.