Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Gestió Acadèmica > Tràmits administratius > Procediment per trasllat d'adscripció

Gestió Acadèmica

Processos de la gestió de doctorat. Gestió de procediments administratiusTrasllat d'adscripció entre programes de doctorat de la URV

  • CONCEPTE: procés que ha de formalitzar el doctorand o doctoranda que s'ha matriculat de tutela de tesi i/o ha registrat la tesi (projecte de tesi) en un programa de doctorat de la URV i vol defensar la tesi en un altre programa de doctorat de la mateixa URV, sempre que sigui entre programes regulats per RD anteriors a la implantació del RD 99/2011
Tràmits per sol·licitar-ho
Qui: El doctorand o doctoranda, o persona degudament autoritzada, que s'ha matriculat de tutela de tesi i/o ha registrat la tesi (projecte de tesi) en un programa de doctorat de la URV i vol defensar la tesi en un altre programa de doctorat de la URV.
On: A la secretaria del departament del coordinador o coordinadora del programa de doctorat
Quan: Com a mínim, sis mesos abans de la data prevista per a la defensa de la tesi doctoral.
Com: Presentant els documents següents:

Sol·licitud de trasllat d'adscripció.
• Informe del/s director/s de la tesi doctoral.
• Informe de la comissió acadèmica / òrgan responsable del programa de doctorat on deixa d’estar adscrita la tesi doctoral, el qual ha d'incloure l’acord del/s director/s de tesi anterior/s.

Observacions: El departament n'informa el coordinador o coordinadora del doctorat i li lliura la documentació presentada pel sol·licitant.
Seguiment de la sol·licitud
Qui: La comissió acadèmica / òrgan responsable del programa de doctorat.
Com:   1) Valorant la sol·licitud, respecte a la línia d'investigació i el director o directora de tesi.
2) Proposant l’autorització del trasllat i l’adscripció al nou programa, si s’escau. 
3) Trametent a l'Escola de Postgrau i Doctorat:
• La sol·licitud de trasllat d'adscripció presentada pel doctorand, signada pel coordinador o coordinadora dels estudis de doctorat on vol llegir la tesi doctoral.
• La resta de documentació presentada pel doctorand.
 
Quan: Un cop acordat per la comissió acadèmica / òrgan responsable del programa de doctorat.
Resolució de la sol·licitud
Qui: El/la Director/a de l'Escola de Postgrau i Doctorat
Quan:   Després d'haver rebut i valorat la documentació.
Com: Es lliura una còpia de la sol·licitud, incorporant-hi l'autorització del trasllat, a la comissió acadèmica / òrgan responsable del programa de doctorat i al doctorand.
Observacions: • Un cop el doctorand rep la comunicació, en cas que hi hagi canvis respecte a les dades del registre inicial del seu projecte de tesi doctoral a la URV, ha de tramitar la corresponent modificació de registre.


Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili