Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Gestió Acadèmica > Tràmits administratius > Anul·lació de matrícula per reassignació altra universitat

Gestió Acadèmica

Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquests estatus comporta.

Tràmits per sol·licitar-la
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On A la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.
Quan
 • Període ordinari: des del dia que s'hagi formalitzat la matrícula fins una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas, sempre abans del 24 d'octubre.
Com

Presentant la documentació següent:

Observacions Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat al 24 d'octubre caldrà estar al corrent de pagament de les taxes i del 40% dels crèdits.


Resolució de la sol·licitud
Qui El/la cap de secretaria del centre on li havien assignat la plaça. 
Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En el compliment d'aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com
 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.
 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula. 
Efectes econòmics

Si escau, es tramitarà la devolució de l'import dels crèdits matriculats, ja fets efectius. 

Observacions
 • En cas que no es presenti la sol·licitud d'anul·lació dins del termini establert, quedarà sense efectes la condicionalitat per pendent de reassignació i la secretaria a partir del dia 24 d'octubre actualitzarà automàticament la matrícula com a estudiant de la URV fent efectius els imports de la seva matrícula.
 • Si la sol·licitud es presenta fins el 24 d'octubre per poder fer efectiva la sol·licitud d'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament a la data d'anul·lació. Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat a aquesta data per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corrent del pagament de les taxes i del 40% dels crèdits.
 • En el cas que l'estudiant s'hagi matriculat com a condicional pendent de reassignació, no escaurà retornar l'import dels crèdits atès que només haurà fet efectiu l'import de les taxes.
 • Si l'estudiant no ha fet efectiu l'import corresponent, la sol·licitud d'anul·lació quedarà sense efectes i els rebuts pendents de pagament seguiran el procés establert. En cas de no fer-los efectius en els terminis establerts, l'estudiant quedarà en situació de suspensió.
 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i queda sense efectes la matrícula efectuada. Per tant, no s'aplicarà la normativa de permanència ni els recàrrecs per repetició en els supòsits següents:
  • En el cas que els estudiants siguin de nou accés, per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.
  • Per a la resta d'estudiants, per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.
 • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.
 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, s'haurà de comunicar l'anul·lació al Servei de Beques de la Universitat.
 • Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.


Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili