Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Gestió Acadèmica > Tràmits administratius > Anul·lació de matrícula per reassignació altra universitat

Gestió Acadèmica

Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic  • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquests estatus comporta.

Tràmits per sol·licitar-la
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On A la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.
Quan
  • Període ordinari: des del dia que s'hagi formalitzat la matrícula fins una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas, sempre abans del 23 d'octubre.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cost (vegeu, si s'escau, els efectes econòmics de la resolució).


Resolució de la sol·licitud
Qui El/la cap de secretaria del centre on li havien assignat la plaça. 
Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En el compliment d'aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

En cas que no es presenti la sol·licitud d'anul·lació, quedarà sense efectes la condicionalitat per reassignació i s'actualitzarà automàticament la matrícula com a estudiant de la URV havent de fer efectiu l'import de la seva matrícula.

Com
  • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.
  • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula. 
Efectes econòmics

Si escau, es tramitarà d'ofici la devolució de l'import dels crèdits matriculats, ja fets efectius. 

Observacions
  • Si la sol·licitud es presenta fins el 23 d'octubre per poder fer efectiva la sol·licitud d'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament a la data d'anul·lació. Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat a aquesta data per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament total de la matrícula. L'acceptació de l'anul·lació de matrícula no comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats.
  • En el cas que l'alumne/a gaudeixi de la condicionalitat per reassignació en la seva matrícula, no escaurà retornar-la, atès que només haurà fet efectiu l'import de les taxes.
  • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i queda sense efectes la matrícula efectuada.
  • Als alumnes se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.
  • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, haurà de comunicar al Servei de Beques de la URV que es traslladi la beca a la Universitat de destí.


Informació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili