Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Gestió Acadèmica > Tràmits administratius > Consideracions generals

Gestió Acadèmica

Consideracions generalsPresentació de sol·licituds

Les sol·licituds, els models de les quals també estan disponibles a la web, es podran presentar al registre general o a qualsevol de les seves unitats auxiliars, prèvia identificació de la persona amb un dels següents documents identificatius on hi aparegui la seva fotografia (DNI, passaport, carnet de conduir, carnet universitari):

 • Personalment
 • A través d'un representant legal
 • A través d'una persona degudament autoritzada
 • Per correu ordinari. En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'art. 31 del RD 1829/1999, del 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud adreçada a la Universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de correus, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.
 • Online, en el cas que el tràmit ofereixi la seva tramitació telemàticament.

Consultar l'adreça, l'adreça electrònica, el telèfon i el fax de cada centre de la URV. Aquí

Resolució de sol·licituds

La resolució a la petició, segons estableix el procediment, es notificarà:

 • Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud o com a més tard als 5 dies d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau
 • Com a més tard, 1 mes després de la presentació de la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

Notificació

 • A través del tauler d'avisos del centre o el tauler d'avisos electrònic, a partir del moment en què estigui disponible
 • Lliurant-la a l'estudiant a l'adreça que consta a la instància, per correu certificat amb justificant de recepció
 • Informant a l'estudiant que la pot recollir personalment
 • Lliurant-la al correu institucional de l'estudiant, signant digitalment el correu de la tramesa
   

Les comunicacions via correu electrònic que es facin entre l'administració de la URV i els estudiants, es realitzaran a través de l'adreça correu electrònic institucional que l'estudiant tingui assignada.

Quan l'estudiant s'hagi titulat, les comunicacions es podran fer a l'adreça de correu electrònnic personal.

Emissió de documents acreditatius

En el cas de sol·licituds d'emissió de documents acreditatius, que comportin el pagament d'una taxa, al moment de presentar / lliurar la instància la secretaria emetrà el rebut corresponent, que la persona interessada haurà de pagar en efectiu a través d'una entitat bancària. A petició de l'interessat, el rebut pot ser lliurat en format pdf.

El document es lliurarà, un cop verificat el pagament de la taxa, i prèvia identificació de la personal amb un dels següents documents identificatius on hi figuri la seva fotografia (DNI, passaport, carnet de conduir, carnet universitari):

 • La persona interessada
 • Un representant de la persona interessada
 • La persona degudament autoritzada
 • Servei de missatgeria contractat i gestionat i a càrrec de la persona interessada i amb la presentació de la corresponent autorització de l'estudiant.


Informació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili