Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Docència > 1r i 2n cicle > Psicopedagogia

Docència

Llicenciatura en Psicopedagogia (en extinció)  • Tipus: llicenciatura (2n cicle)
  • Durada mínima: 2 anys
  • Títol: Llicenciat/da en Psicopedagogia (homologat)
  • Crèdits: 120 (90 obligatoris, 18 optatius, 12 lliure elecció)
  • Horari: tarda

Presentació

L’ensenyament de Psicopedagogia s’ha creat amb l’objectiu de respondre a les noves demandes professionals generades a partir de la reforma del sistema educatiu. La complexitat, cada vegada més gran, de la funció docent requereix uns serveis tècnics de suport i assessorament en les diferents etapes d’aquest nou sistema.

Els objectius formatius de la titulació són proporcionar una formació científica en l’àmbit psicopedagògic, així com una metodologia d’intervenció en els processos d’ensenyament-aprenentatge que es donen tant en els contextos educatius formals com no formals.

El nostre estudi

Atès que es tracta d’un estudi de segon cicle, ve a completar l’oferta en l’àmbit educatiu de la nostra Facultat, i ofereix als mestres, pedagogs, psicòlegs o educadors socials una sèrie de competències i coneixements que els permeten poder afrontar les noves necessitats i demandes del sistema educatiu i dels centres educatius no formals.

Les pràctiques

La llicenciatura de Psicopedagogia té 13,5 crèdits de pràctiques externes en institucions i centres educatius. Aquestes pràctiques permeten que l’alumne prengui contacte amb la professió del psicopedagog/a. Els alumnes compten amb un tutor extern del centre en el qual fan les pràctiques i amb un tutor intern de la Facultat.

Els nostres alumnes

Els alumnes de l’ensenyament de Psicopedagogia han de tenir present que, com a futurs professionals de l’educació, adquiriran una gran responsabilitat social, ja que es tracta d’un dels serveis universals més importants per a l’ésser humà. Les demandes en aquest àmbit estan canviant i caldrà fer front a reptes futurs. Per això volem alumnes responsables i sensibles envers temes d’actualitat i amb un bon bagatge cultural. La lectura de llibres, revistes i diaris de qualitat els ajudarà en la necessària formació d’una opinió independent, crítica i fonamentada, imprescindible per analitzar la realitat socioeducativa que tot psicopedagog/a ha de ser capaç de realitzar.

El mateix succeeix amb l'ús de les xarxes telemàtiques. És interessant que els nostres alumnes participin en fòrums i xats d'interès educatiu. Formar part de comunitats virtuals d'aprenentatge i desenvolupar les estratègies del bon ús de les xarxes, que aniran aprenent durant els estudis de Psicopedagogia, són activitats que no han de deixar de practicar i aprendre.

Cal també que tinguin domini de l’anglès per poder consultar bibliografia actual sobre temes educatius.

Tanmateix, la vinculació al Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya, que també acull els psicopedagogs —en qualitat d’estudiants— els donarà una dimensió més propera a la relació teoria-pràctica.

Sortides professionals

Àmbit professional: el sistema educatiu formal és el prioritari, però també té importància el no formal.

El sector de població sobre el qual aquest professional té incidència directa és el format pel professorat, fent funcions de suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en processos d’innovació, disseny, desenvolupament i avaluació curricular, per l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i amb necessitats educatives especials, i per l’alumnat en els períodes de transició (pas de la primària a secundària, de secundària a batxillerat o pas de la institució educativa al món laboral).

Les seves tasques se centren en els aspectes següents:

  • El diagnòstic educatiu.
  • L’orientació en els processos d’ensenyament-aprenentatge a l’alumnat, professorat i pares.
  • El disseny de les intervencions educatives específiques en els casos de dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials, i el corresponent seguiment d’aquest alumnat.
  • Orientació vocacional o professional.

Llocs de treball: en el sistema educatiu públic podem trobar psicopedagogs en els departaments o gabinets d’orientació educativa dels centres de secundària. Així mateix en podem trobar en serveis d’orientació i assessorament en institucions educatives no formalsInformació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili