CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


¿Qué ofrecemos?


Certificación del nivel de inglés

Información general

En el contexto del espacio europeo de educación superior, las lenguas han adquirido un valor fundamental para todos los miembros de la comunidad universitaria. La URV ha decidido asumir un papel activo en la promoción del multilingüismo i exige que sus titulados tengan conocimientos de una tercera lengua, preferentemente el inglés.

Antes de poder gradruarse, todos los estudiantes de la URV hayan iniciado el grado universitario en el curso 2017-18 o en cursos anteriores deben acreditar que tienen un dominio del inglés, francés, alemán, italiano o portugués correspondiente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. Por otro lado, los estudiantes que inicien el grado universitario a partir del curso 2018-19 deben acreditar al finalizar sus estudios el conocimiento de una lengua extranjera entre las establecidas en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) con un nivel equivalente al B2 del Marco Común Europeo.

Este dominio se puede acreditar de diversas formas:

 • Cursando al menos 12 créditos de asignaturas impartidas i evaluadas en la lengua correspondiente
 • Elaborando y defendiendo el trabajo de fin de grado en la lengua correspondiente
 • Acreditando el nivel necesaroi presentando un certificado reconocido (lista de certificados reconocidos del Servicio de Gestión Académica)
 • Superando la convocatoria libre de B1 que ofrece el Servicio Lingüístico de la URV

Si quieres acogerte a esta última opción, el Servicio Lingüístico ofrece una prueba en lengua inglesa. A lo largo de cada curs académico se actualizará la información sobre las diferentes convocatòoias en su página web, para que puedas conocer las fechas concretas de inscripción y de examen. Además, siempre que se abra una convocatoria libre, el Servicio Lingüístico os enviará un correo electrónico a la dirección de estudiantes de la URV.

Información y recursos para la convocatoria libre de la prueba B1 en lengua inglesa

Descripción certificación ACLES

Des del novembre del 2013, la URV és un centre acreditat per realitzar exàmens d’anglès dels nivells B1 i B2 segons el model de l’Associació de Centres de Llengua de l’Educació Superior (ACLES). Tots els examinands que aprovin un examen d’aquests nivells ofert pel Servei Lingüístic de la URV, doncs, obtindran un certificat amb el segell de qualitat ACLES, reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, el Consell Interuniversitari de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

ACLES és una agrupació que inclou la majoria de les universitats catalanes i unes 40 universitats més arreu de l’Estat Espanyol. També és membre de l’associació europea CERCLES. Per tant, no només dóna rigor i validesa a l’avaluació de les competències lingüístiques

Els exàmens d’anglès dels nivells B1 i B2 oferts pel Servei Lingüístic estan dirigits a tothom que vulgui acreditar un nivell de domini d’anglès. Avaluen els coneixements de la llengua seguint els criteris del Marc europeu comú de referència (MECR) i, per tant, són apropiats tant per a estudiants que han seguit un curs basat en aquests criteris com per a persones que han adquirit els seus coneixements per altres vies.

Descripció general del nivell B1

L’aprenent/usuari pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre
temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de
situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la
llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes
que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis,
esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de
manera breu.

Descripció per habilitats
 

Comprensió auditiva

Pot comprendre les idees principals d’un discurs clar i en llenguatge estàndard
sobre temes familiars, que es pot trobar a la feina, a l’escola, etc. Pot comprendre la idea principal de molts programes de ràdio i televisió que tracten sobre assumptes actuals o d’interès personal o professional, si l’articulació és relativament lenta i clara.

Comprensió lectora

Pot comprendre textos que utilitzen un llenguatge molt habitual i quotidià
o que estan relacionats amb la feina. Pot comprendre la descripció de fets, sentiments
i desitjos en cartes personals.

Interacció oral

Pot fer front a la majoria de situacions que poden aparèixer en viatjar a un indret
on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot participar espontàniament
en una conversa sobre temes familiars o d’interès personal o relatius a la vida
quotidiana (per exemple, família, aficions, feina, viatges i fets quotidians).

Expressió oral

Pot connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure experiències i fets,
somnis, esperances o ambicions. Pot donar raons
o explicacions breus sobre opinions i projectes. Pot explicar una història o
relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les seves reaccions.

Expressió escrita

Pot escriure textos senzills i ben cohesionats sobre temes familiars o d’interès
personal. Pot escriure cartes personals que descriuen experiències i
impressions.

Continguts funcionals i gramaticals del nivell B1

Continguts funcionals

 • Usar vocabulari bàsic referent al món de la casa, la família, la feina, l’alimentació, la compra de productes quotidians (roba, menjar, articles de quiosc, etc.), el lleure i els viatges (aeroports, equipatge, etc.).
 • Descriure el temps atmosfèric.
 • Quantificar coses, entrant en detall.
 • Expressar gustos i preferències i oferir coses a l’interlocutor.
 • Descriure sentiments bàsics (avorriment, preocupació, etc.) i més complicats (enyorança, etc).
 • Expressar una opinió sobre un tema familiar i argumentar-ho en profunditat.
 • Presentar-se socialment a altres persones.
 • Establir converses senzilles que no comportin coneixement de vocabulari específic sobre temes que siguin molt familiars, i també converses amb un nivell més alt d’especificitat que siguin familiars al parlant.
 • Preguntar per la situació de llocs i donar-ne informació de forma bàsica i/o més detallada.
 • Descriure hàbits i activitats quotidianes.
 • Demanar i donar informació sobre un fet determinat.
 • Descriure llocs i persones.
 • Quantificar les coses.
 • Expressar gustos.
 • Expressar acord i desacord.
 • Expressar una opinió.
 • Oferir-se a fer alguna cosa.
 • Fer una cita.
 • Donar consells.
 • Mostrar interès.
 • Expressar sentiments.
 • Explicar històries, experiències i esdeveniments.
 • Mantenir una conversa senzilla i/o una mica detallada sobre temes de salut amb un professional sanitari.
 • Redactar cartes informals.
 • Emplenar formularis.
 • Escriure postals.
 • Redactar cartes formals i informals.
 • Redactar textos on es presenten els pros i contres d’un tema.
 • Narració d’històries.
 • Fer peticions i ofertes.
 • Expressar obligació i permís.
 • Mantenir una conversa telefònica amb coneixement de les fórmules emprades habitualment.
 • Fer suggeriments.
 • Expressar acord i desacord.
 • Expressar probabilitat en el present i el passat.
 • Expressar queixes.
 • Disculpar-se.
 • Donar opinions i consells.
 • Fer peticions i ofertes.
 • Expressar hàbit.
 • Fer hipòtesis.
 • Estructurar un argument (pros i contres).
 • Expressar obligació.
 • Expressar èmfasi.
 • Expressar possibilitat/probabilitat.
 • Expressar interès i sorpresa.
 • Narrar experiències amb força detall.
 • Fer descripcions bastant acurades sobre elements coneguts.

Continguts gramaticals

 • El verb to be (ser o estar): Conjugació. Oracions afirmatives, negatives i interrogatives. Short answers (respostes curtes).
 • Have i have got com a formes d’expressar possessió. Diferències morfosintàctiques. Have com a verb auxiliar per crear temps verbals perfets.
 • Infinitiu de propòsit.
 • There is/are.
 • Pronoms possessius, adjectius possessius, genitiu saxó (`s).
 • Adjectius comparatius i superlatius.
 • Adverbis i adjectius.
 • La veu passiva (present i passat).
 • Tractament de les oracions interrogatives. Pronoms interrogatius (who?, why?, how much?, etc.).
 • Quantificadors (some, any, much, many, a few, a little, a lot of; compostos: something, anyone, nobody, everywhere, etc.).
 • Like com a preposició (What is [...] like?).
 • Oracions subordinades de temps.
 • L’ús dels auxiliars (do, be, have).
 • Formació de frases interrogatives i negatives (aprofundiment). Respostes curtes. Interrogacions indirectes. Question tags.
 • Verbs modals per expressar obligació, permís i probabilitat.
 • Preguntes amb like, com a verb i com a preposició.
 • L’estil indirecte (reporting verbs, reported statements, questions, requests and commands).
 • Oracions de relatiu.
 • Preposicions (de lloc, de temps i de moviment).
 • Fonètica i pronunciació.
 • Els temps verbals. Aspectes simple, continu i perfet. Veu activa i passiva.
 • Temps verbals narratius (passat simple, continu i perfet; activa i passiva) i adverbis de freqüència.
 • Formes verbals de futur (will, shall, going to, present continu, present simple, futur continu, futur perfet).
 • Els patrons verbals (verb patterns).
 • Les oracions condicionals (tipus 0, 1, 2, 3 i mixed).
 • Hipòtesis amb I wish, I’d rather, if only, should have.
 • Verbs modals i fomes relacionades.
 • Formes verbals d’expressió d’hàbit en el present i en el passat (will, would, used to, to be/get used to + -ing.
 • La interrogació . Preguntes de subjecte o d’objecte. Les preposicions en la interrogació.
 • Oracions de relatiu, de participi i d’infinitiu.
 • Conjuncions, adverbis i preposicions
 • Els articles (a/an, the, one, zero article).
 • Pronoms distributius (each, every, no, one, both, either).
 • Verbs amb partícula (phrasal verbs).
 • Conjuncions i connectors (linking words).

Recursos per a la prova de B1 en llengua anglesa

a)     Estructura de l'examen

L'examen de nivell B1 en llengua anglesa consta de les cinc parts següents que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística:

Part Contingut Durada Percentatge del total
1. Comprensió lectora Els candidats han de demostrar que comprenen els textos originals senzills i/o lleugerament adaptats a nivell de paraula, frase, paràgraf i text sencer. Hi ha dues parts i un mínim de dos textos (una de les parts pot contenir més d'un text). Els ítems que avaluen la comprensió dels candidats poden ser de tipologies diferents: opció múltiple, seqüenciació cronològica de paràgrafs, inserció de frases al text, verdader-fals, etc. 60 minuts 20%
2. Comprensió oral Els candidats han de demostrar que són capaços de comprendre diàlegs i monòlogs, tant en un registre formal com informal, sobre temes quotidians. Els ítems que avaluen la comprensió dels candidats podden ser de tipologies diferents: opció múltiple, relacionar, seqüenciació d'esdeveniments, verdader-fals, etc. 30 minuts (aprox.) 20%

3.

Expressió escrita

Els candidats han de demostrar que tenen la capacitat de produir dos texto senzills de tipologies diferents: una narració, una descripció, una carta, un correu electrònic, un informe, una ressenya, etc. 75 minuts 20%

4.

Expressió oral

La prova d'expressió oral consisteix en una entrevista per parelles. Cada candidat haurà de demostrar que pot fer una presentació, respondre a preguntes i interactuar amb la seva parella. 15-20 minuts 20%

5.

Ús de   la llengua

Els candidats han de demostrar el seu domini del sistema lingüístic i omplir textos amb les formes verbals adequades, respondre a preguntes d'opció múltiple, formular preguntes, transformar frases, completar els espais d'un text amb una paraula (modified cloze text), etc. 60 minuts 20%

    

b)      Qualificació
Es considerarà adquirit el nivell global si la qualificació total final és igual o superior al 60% sobre la totalitat de la puntuació possible i, a més a més, s'obté un mínim del 50% de la puntuació en cada competència.

c)      Candidats
Els exàmens estan oberts a tots els membres de la comunitat universitària, estudiants, PAS i PDI, així com a persones externes a la universitat. No obstant, la gran majoria de candidats són estudiants de grau de la nostra universitat.

d)       Model d'examen

e)      Materials

A banda d'aquest mateix model d'examen, t robareu un paquet d’exercicis per practicar algunes parts d'aquesta prova a l'apartat de "Certificació - Anglès" del Moodle de l'Espai d'aprenentatge de llengües.

ACCÉS A L'ESPAI MOODLE

Recordeu que també podeu gaudir dels serveis que us ofereix l'Espai d'aprenentatge de llengües per treballar tant l'expressió oral (speaking) com l'expressió escrita (writing). Si voleu més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic:

crai.espaillengues(ELIMINAR)@urv.cat


Informació