Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Doctorat en Infermeria i Salut

Departament d´InfermeriaEstudis

Doctorat en Infermeria i Salut

ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT: INFERMERIA I SALUT

Objectius del programa

L’objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada i de qualitat.

A tal efecte, els objectius generals són els següents:

 • Incorporació del doctorand a un grup d'investigació
 • Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d'investigació definides al programa
 • Potenciar la iniciativa pel desenvolupament de projectes d'investigació amb la metodologia i els principis científics propis de la línia en que els doctorands realitzin la seva investigació
 • Fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, participació en projectes d'investigació, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc.
 • Realització de la tesi doctoral

Estructura del doctorat

La formació de doctorat es basa fonamentalment en la investigac.ió tutoritzada que es complementarà amb la realització d’ una oferta de conferencies y/o seminaris , en els àmbits lligats a les línies d’investigació impartides per especialistes de renom nacional i internacional.

Línies d’investigació i directors de tesis doctorals

El professorat que participa en el doctorat pertany a grups de recerca dels quatre departaments implicats en el programa de POP Ciències de la Infermeria: Infermeria, Gestió d’Empreses, Economia, Psicologia i Història de la URV.

L’ assignació de professors a línies de recerca és la que es detalla a continuació:

 • Dimensions del cuidar: Representacions i pràctiques. Dra. Carme Ferré, Dr. Josep Canals, Dra Angela Pallarès, Dra. Mª Jesús Montés, Dra. Mª Antònia Martorell Poveda i Dra. Maria Jiménez Herrera.
 • Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària: Dra. Carme Ferré, Dr. Joaquim Sábado i Dra. Anna Borruell.
 • Economia de la Salut: Utilització i Finançament de recursos sanitaris: Dra. Misericòrdia Carles .
 • Sociologia de les Organitzacions i Gestió Pública dels Serveis Sanitaris: Dr. Àngel Belzunegui i Dra. Immaculada Pastor.
 • Intervenció interdisciplinària en el dolor crònic: Dr. Jordi Miro.
 • Psicosociologia de la Salut Ocupacional: Dr. Jordi Tous.
 • Estudis de Dones i Gènere. Estudis de l’àmbit professional i de la salut de les dones: Dra. Montserrat Duch, Dr. Josep Canals, Dra. Mª Jesús Montés i Dra. Immaculada Pastor.
 • Metodologia i aplicacions de la recerca en infermeria de la Salut Mental i les Addicions: Dra. Carme Ferré, Dra. Teresa Lluch i Dr. Joaquim Sábado.
 • Atenció psicològica als professionals de la Salut: Dr. Jordi Tous i Dra. Carme Ferré.
 • Docència universitària i infermeria. Innovació docent: Dra. María Jiménez Herrera, Dra. Azucena Pedraz Marcos, Dra. Carme Padró Cabello i Dr. Jerónimo Jurado Campos.
 • Ètica i bioètica a la pràctica assistencial. Ètica en situacions d’urgències i emergències. Bioètica i aprenentatge:  Dra. Maria Jiménez.
 • Cures Culturals i Salut: Dra. Maria Antònia Martorell

Les línies de recerca es fonamenten en l’activitat investigadora dels diferents grups de recerca implicats en el programa.

Nombre màxim d’estudiants: 10

Criteris d’admissió i selecció:

Criteris admissió al programa de doctorat: Els que estableix el RD 56/2006

 • Haver obtingut un mnim de 60 crèdits en estudis oficials de postgrau o tenir un títol oficial de màster, sempre que hagi completat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els estudis de Grau y Postgrau (Másters) en àmbits iguals o pròxims al doctorat proposat. Depenent del currículum acadèmic de l’estudiant, es podrà complementar la formació amb cursos y seminaris.
 • Haver superat els crèdits específics del Máster Oficial en Ciències de la Infermeria.

En el procés de selecció, l’òrgan d’admissió establirà els criteris de priorització de la demanda.

Conjuntament amb la sol•licitud l’alumne ha de presentar a la secretaria del departament:

 • Carta de motivació personal i línia de recerca a la que demana incorporar-se.
 • Expedient/s acadèmics dels estudiants universitaris, en cas que procedeixi d’un altre universitat.

Informació general sobre aquest programa de doctorat

 Persona de contacte

Departament responsable de la gestió del doctorat

Pujar


Informació