Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

Departament de GeografiaEnsenyament

Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

El Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes té com a finalitat principal formar professionals i investigadors en l'àmbit de la planificació i ordenació territorial i urbana. Per fer-ho, es planteja una sèrie d'objectius, que consisteixen a proporcionar a l'alumne:

 • Un aprofundiment de la formació pròpia dels estudis de grau connectats amb el camp de la geografia i l'ordenació del territori i que permeti l'especialització d'alumnes procedents d'altres estudis.
 • Una formació interdisciplinària, com demanda aquest àmbit del saber i la mateixa pràctica, per poder treballar tant en el camp de l’administració com en consultores i despatxos especialitzats.
 • Una formació teòrica que inclogui el coneixement de les principals dinàmiques i problemes territorials i mediambientals que han de decidir-se a través de la planificació territorial en les seves diverses escales i àmbits, i especialment en territoris no metropolitans.
 • Una formació tècnica específica enfocada a la planificació territorial global i estratègica que possibiliti l'aplicació en casos pràctics dels coneixements adquirits.
 • Les eines suficients i adequades per a la resolució de problemes, tant aplicats com d'investigació o de desenvolupament de la disciplina, a partir de plantejaments propis


El màster està dirigit, especialment, a llicenciats o graduats en camps que treballen en temes relacionats amb la planificació, com l’arquitectura, l’economia, la geografia, el dret, l’enginyeria civil, la sociologia, el medi ambient o el turisme, així com a professionals i tècnics de l’administració i consultores privades que es dediquin a activitats relacionades amb l’àmbit del territori.

Els estudiants admesos per cursar el Màster en Planificació Territorial podran realitzar els estudis a:

 • temps complet: es matricula de 60 crèdits en iniciar els estudis.
 • temps parcial: es matricula d'un mínim de 30 crèdits.

Inici►

ESTRUCTURA:

El programa d'estudis del màster presenta dos perfil:

 • un de dedicat a la investigació i,
 • un altre a la professionalització.

Consta d'un curs acadèmic estructurat en dos semestres (60 crèdits ECTS). El primer està orientat a adquirir coneixements i tècniques fonamentals per a la planificació del territori, mentre que el segon se centra més en l'estudi i anàlisi de casos pràctics i en l'aprofundiment en aplicacions concretes de la planificació (plans territorials i estratègics, xarxes territorials, col•laboració intermunicipal, gestió urbanística, etc.). En ambdós casos es du a terme un treball final de màster.  

Tipus de matèria

Perfil

Professionalitzador

Perfil

d'investigació

Obligatòries             33         33  
Optatives              9         15
Treball Fi de Màster             12         12
Pràctiques Externes              6           *
                 TOTAL             60         60

* Aquesta assignatura és optativa per aquest perfil.

       
Inici► 

PLA D'ESTUDIS:

 • Assignatures obligatòries comuns

Codi Assignatura Crèdits
1r Semestre
21625101 Sistemes d'informació geogràfica i teledetecció aplicats a la planificació 5
21625102 Informació i tècniques d'anàlisi diagnòstic territorial 5
21625103 Tècniques de prospectiva territorial 5
21625104 Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades a la planificació 5
21625105 Dinàmica i problemàtica dels espais rurals i naturals 5
21625106 Dinàmica i problemàtica dels espais urbanitzats 5
2n Semestre
21625301 Treball fi de Màster 15
  Assignatures optatives*

PI: 15

PP: 9

* Els alumnes matriculats al perfil professionalitzador hauran de fer 9 ECTS de crèdits optatius perquè les pràctiques externes (6 ECTS) són de recomanació obligatòria.

 • Assignatures Optatives

   

Codi Assignatura Crèdits
2n Semestre
21625201 La participació en els treballs de planejament territorial 3
21625202 Criteris d'urbanització del territori: ciutat compacta versus ciutat difusa 3
21625203 Interrelació i col·laboració entre municipis: la diversitat de formes administratives 3
21625204 Criteris paisatgístics i d'ordenació del medi natural en planificació territorial 3
21625205 Les xarxes territorials 3
21625206 Planejament territorial: anàlisi de casos pràctics 3
21625207 Planejament urbanístic: anàlisi de casis pràctics 3
21625208 Estratègies de posicionament territorial. Estudis de cas 3
21625209 Plans de mobilitat i xarxes de transport. Estudis de cas 3
21625210 Plans i instruments de gestió en espais urbanitzats 3
21625211 Pràctiques externes* 6
21625212 Sistemes d'informació turística 5
21625213 Gestió de l'organització de les destinacions 5
21625214 Anàlisi de nous productes i activitats d'oci 5
21625215 Tècniques de diagnosi de les destinacions turístiques 5

* Assignatura obligatòria al perfil professionalitzador i optativa al perfil investigador.                                         

Inici►

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes és formar professionals i investigadors en l'àmbit de la
planificació i ordenació territorial i urbana. Per a això, es planteja una sèrie d'objectius derivats de l'anterior que consisteixen a proporcionar a l'alumne:

 • un aprofundiment de la formació pròpia dels estudis de grau, amb una connexió evident amb el camp de la Geografia i l'Ordenació del Territori però que permeti l'especialització d'alumnes procedents d'altres estudis -com a demanda la pròpia multidisciplinarietat d'aquest àmbit del saber- o del propi món del treball, bé sigui de l'administració o ben d'empreses de consultoria especialitzades.
 • una formació teòrica que inclogui el coneixement de les principals
  dinàmiques i problemàtiques territorials i mediambientals que han de resoldre's a través de la planificació territorial en les seves diverses escales i àmbits.
 • una formació tècnica específica enfocada a la planificació territorial global i estratègica que possibiliti l'aplicació en casos pràctics delsconeixements adquirits.
 • les eines suficients i adequades per a la resolució de problemes, tant aplicats com d'investigació o desenvolupament de la disciplina, a partir  de plantejaments propis.

Inici►

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

 • Conèixer, analitzar i diagnosticar les principals problemàtiques a les quals deu fer front la planificació territorial i urbana.
 • Gestionar i aplicar correctament informació cartogràfica i territorial d'interès en la planificació a través de sistemes d'informació geogràfica, anàlisi espacial i tècniques geoestadístiques adequades.
 • Dominar les tècniques d'anàlisis, diagnòstic i prospectiva de
  caràcter territorial amb interès en l'ordenació del territori.
 • Avaluar i proposar solucions eficaces i sostenibles a problemes territorials mitjançant l'anàlisi i el debat de casos pràctics de planificació.
 • Conèixer àmpliament, analitzar i discutir criteris d'informació
  geogràfica i planificació de les problemàtiques territorials més actuals, sent capaç de preveure altres possibles problemàtiques resultants dels temps canviants.
 • Aplicar correctament els coneixements adquirits participant en l'elaboració de treballs i projectes de planificació territorial de casos reals.
 • Dissenyar l'estructura i redactar amb el major criteri possible plans o altres instruments de planificació i ordenació territorial o urbanística.

Inici►

VIES D’ACCÉS:

Es pot accedir als estudis de màster a través de les titulacions següents:

 • Titulats universitaris oficials de grau o llicenciats en Geografia, Geografia i Ordenació del Territori, Arquitectura, Economia, Ciències Ambientals, Sociologia, Antropologia, Enginye-ria i altres vinculats a la planificació i gestió territorial i urbanística.
 • Titulats universitaris oficials de Grau o diplo-mats en Arquitectura i Enginyeria tècnica i altres de vinculats a la planificació i gestió territorial i urbanística.
 • Titulats oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculta al país expedidor per a l'accés al màster.
 • Estudiants amb un títol estranger no homo-logat, amb la comprovació prèvia de la universitat.
 • En el cas d'estudiants interessats en el màster que hagin realitzat tan sols 180 crèdits en una titulació universitària de primer cicle, cal que completin la seva formació cursant 60 crèdits de matèries del grau en Geografia i Ordenació del Territori abans d'incorporar-se al màster per tal de poder acreditar una formació global de 300 crèdits.
 • En funció de l'expedient acadèmic de cadascun dels candidats del cas anterior, es realitzarà una selecció d'assignatures a cursar.
 • També es poden reconèixer crèdits d’assignatures obtingudes en estudis de nivell equivalent.

Inici►

SORTIDES PROFESSIONALS:

En preparar aquest màster s'ha pensat molt en les necessitats de coneixements pràtics aplicats a la planificació que tenen les administracions públiques i les empreses de serveis.

S'ofereix, per tant, un màster pràctic, útil i adequat per adquirir i aplicar nous coneixements a la planificació. És un pla d'estudis especialment interessant tant per als titulats que treballen en aquests temes com per als qui busquen la primera feina. Alguns dels àmbits de treball són:

Inici►


Informació