Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Grau en Geografia i Ordenació del Territori

Departament de GeografiaEnsenyament

Grau en Geografia i Ordenació del Territori

El Grau en Geografia i Ordenació del Territori és una nova titulació en la que s’agrupen diferents unitats de coneixement, per tal de dotar als alumnes de coneixements i habilitats que permetin portar a terme l’exercici de la professió de geògraf.

El grau en Geografia i Ordenació del Territori pretén formar professionals que puguin donar resposta a les necessitats de la societat en alguns dels següents camps:

 • Planificació i Gestió del Medi Ambient: ordenació i gestió d’espais d’interès natural, agendes 21 i auditories ambientals, anàlisi i adaptació al canvi climàtic.
 • Planificació i Gestió Territorial: plans d’ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat.
 • Desenvolupament sòcio-econòmic i territorial: planificació estratègica local i regional, gestió del desenvolupament local ...
 • Tecnologies de la Informació Geogràfica: cartografia, sistemes d’informació geogràfica (SIG), teledetecció.
 • Societat del Coneixement: divulgació de coneixements geogràfics en editorials o per Internet, promoció de productes turístics, ensenyament secundari...

Inici►

MODEL:

El grau s’articula en diferents blocs docents que corresponen a:

 • Matèries bàsiques en ciències socials (60 crèdits)
 • Matèries tècniques i de coneixement transversal de turisme i geografia (30 crèdits)
 • Matèries nuclears de Geografia (54 crèdits)
 • Tècniques en Geografia (18 crèdits)
 • Ordenació del Territori (18 crèdits)
 • Intensificacions (que agrupa a un conjunt de matèries optatives que permeten la generalització d’itineraris temàtics en la mateixa disciplina o en disciplines afins) (30 crèdits)
 • Treball Final de Grau (18 crèdits)
 • Pràctiques externes (12 crèdits)

Inici►

ESTRUCTURA:

Les matèries es distribueixen al llarg de quatre anys. Per obtenir el títol de graduat/graduada en geografia i ordenació del territori s’ha de cursar i superar amb èxit 240 crèdits que s’organitzen en quatre cursos de 60 crèdits. Cada curs s’articula en 2 semestres a raó de 30 crèdits per cada un d’ells.

Les matèries bàsiques s’inscriuen a la branca del saber de Ciències Socials i Jurídiques. Amb les que l’estudiant aconseguirà uns coneixements transversals que li permetrien el canvi de grau dintre de la mateixa branca amb un reconeixement de crèdits automàtic, així com la possible obtenció d’una segona titulació.

 • 1er Curs

Codi

Assignatura

ECTS

Tipologia

Matèria

1er Quadrimestre

21214001 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia
21214003 Gestió d'Empreses 6 Bàsica Empresa
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 Bàsica Geografia
21214007 Habilitats Professionals i Científiques 6 Bàsica Geografia
21214008 Estadística Bàsica 6 Bàsica Estadística
2on Quadrimestre
21214002 Economia Mundial 6 Bàsica Economia
21214004 Operacions i Processos de Producció 6 Bàsica Empresa
21214006 Espais i Societats 6 Bàsica Geografia
21214009 Introducció a la Sociologia 6 Bàsica Sociologia
21214010 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret
 • 2on Curs

Codi

Assignatura

ECTS

Tipologia

1er Quadrimestre
21214101 Tècniques Quantitatives 6 Obligatòria
21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria
21214105 Geomorfologia 6 Obligatòria
21214108 Geodemografia 6 Obligatòria
21214111 Anglès Intermedi 6 Obligatòria
2on Quadrimestre
21214106 Climatologia i Biogeografia 6 Obligatòria
21214109 Geografia de les Activitats Econòmiques 6 Obligatòria
21214112 Sistemes d'Informació Geogràfica 6 Obligatòria
21214115 Geografia de la Península Ibèrica 6 Obligatòria
21214116 Geografia del Desenvolupament 6 Obligatòria

 • 3er Curs

Codi

Assignatura

ECTS

Tipologia

1er Quadrimestre
21214103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6 Obligatòria
21214104 Tècniques Qualitatives 6 Obligatòria
21214113 Fotointerpretació i Teledetecció 6 Obligatòria
21214117 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6 Obligatòria
21214118 Marc de la Planificació Territorial 6 Obligatòria
2on Quadrimestre
21214107 Variabilitat i Canvi Climàtic 6 Obligatòria
21214110 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6 Obligatòria
21214114 Tècniques d'Anàlisi Espacial 6 Obligatòria
21214119 Anàlisi i disseny de propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Físic 6 Obligatòria
21214120 Anàlisi i disseny de propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Social i Ecònomic 6 Obligatòria
 • 4rt Curs

Codi

Assignatura

ECTS

Tipologia

1er Quadrimestre
  - Optatives 30 Optativa
2on Semestre
21214301 Treball de Fi de Grau 18 Obligatòria
21214401 Pràctiques Externes 12 Obligatòria

Inici►

ESMENTS AL TÍTOL:

Les assignatures optatives donen la possibilitat al estudiant de grau de la realització de dos itineraris propis de geografia i ordenació del territori o de dos corresponents a altres disciplines afins. Aquests itineraris o intensificacions permetran a l’estudiant obtenir un Esment al Títol que els donarà coneixements complementaris o una especialització dintre del propi grau.

Intensificacions

Per aconseguir una intensificació del títol s'han de realitzar 24 crèdits optatius, dels 30 que s'han de fer a l'ensenyament. Els principals continguts de les intensificacions pròpies a les quals es pot optar són:

Planificació Territorial i Desenvolupament Local

 • Planificació i gestió d’espais protegits
 • Planificació i gestió del paisatge
 • Agendes 21
 • Plans estratègics
 • Mobilitat i transport
 • Programes i projectes europeus
 • Planificació urbanística
 • Planificació del desenvolupament

Canvi Climàtic i Medi Ambient

 • Climatologia analítica
 • Anàlisi de la variabilitat i canvi climàtic
 • Impactes del canvi climàtic
 • Medi Ambient
 • Avaluació d’impacte ambiental
 • Anàlisis de riscos
Minors

Per obtindre un "minor", els alumnes han de ralitzar els 30 crèdits optetius que s'ofereixen. Els “minors” previstos són dos:

Minor en Geografia del Turisme. Gestió de les destinacions turístiques Consta de diferents assignatures del grau de Turisme que permeten especialitzar l’estudiant en geografia del turisme i també poder accedir a la titulació d’aquest altre grau cursant només 120 crèdits més.
Minor en Història i Història de l’Art Consta de diferents assignatures dels graus d’Història i d’Història de l’Art i pretén orientar els estudis d’aquells alumnes que vulguin dedicar-se a l’ensenyament secundari dins de l’àmbit de les ciències socials.

Inici►

DOBLE TITULACIÓ:

Amb lestudi del Grau en Geografia i Ordenació del Territori i la realització del Minor en Geografia del Turisme. Gestió de les destinacions turístiques; l'alumne pot accedir al Grau de Turisme havent de cursar únicament la meitat dels crèdits (120), és a dir, dos anys més d'estudi. El mateix succeeix amb els alumnes del grau de Turisme que hagin realitzat el Minor en Geografia.

Inici►

OBJECTIUS:

La Geografia és una ciència del territori, una disciplina naturalista i ambiental, al mateix temps que eminentment social, amb un component teòric i un altre pràctic o aplicat.  Els seus mètodes ajuden a concretar de forma espacial les idees pròpies de disciplines com l’arquitectura, el dret, l’economia, la història, la sociologia o les ciències naturals, a la vegada que enforteixen el diagnòstic i les propostes d’intervenció.

Els objectius generals del Grau són:

 • Preparar per a l’aplicació dels coneixements teòrics, metodològics i instrumentals, per l’anàlisi integrat i la interpretació dels processos i problemes espacials, així com per l’elaboració de diagnòstics i propostes territorials.
 • Formar per la interpretació de la diversitat i complexitat dels territoris i de les interrelacions dels fenòmens naturals.
 • Habilitat per a l’actualització i intervenció en el territori i en la seva gestió, a través de plans, programes, avaluacions, i altres documents propis, reforçant el caràcter experimental i aplicat de la formació geogràfica.
 • Proporcionar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, especialment les que es refereixen a l’obtenció, anàlisi, tractament i representació d’informació geogràfica i cartogràfica, anàlisi estadístic, així com en el treball de camp.

Inici►

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

 • Conèixer el marc legal, polític-administratiu i competencial de la professió de geògraf.
 • Conèixer, comprendre i interpretar el territori interrelacionat el medi físic amb el social i humà.
 • Explicar la diversitat del territori a diferents escales i comprendre les seves relacions espacials.
 • Explicar els processos socioterritorials combinant les dimensions temporals i espacials.
 • Utilitzar la informació geogràfica per a la descripció, l’anàlisi i la interpretació del territori.
 • Dominar  eines de planificació, programació,. projecció, anàlisi i diagnosi del territori.
 • Relacionar i sintetitzar informació geogràfica transversal, com capacitat de comprendre el llenguatge d’altres especialistes, per l’anàlisi i diagnosi territorial.
 • Realitzar propostes de treball de camp i conèixer de forma directa el territori per analitzar-lo  i interpretar-lo.
 • Realitzar propostes d’ordenació i gestió territorial i de localització de serveis i activitats a diferents escales.
 • Obtenir, analitzar, expressar cartogràficament i interpretar informació territorial.
 • Crear, gestionar i mantenir bases de dades de caràcter territorial i realitzar el seu tractament geoestadístic.
 • Exposar i transmetre coneixements geogràfics a nivell divulgatiu i/o científic utilitzant tècniques pròpies de comunicació.
 • Generar sensibilitat i interès per les problemàtiques socials, territorials i ambientals.
 • Dissenyar i gestionar projectes en l’àmbit de la professió del geògraf.
 • Comprendre conceptes i coneixements bàsics en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques.
 • Aplicar tècniques i mètodes bàsics en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques.

Inici►

VIES D’ACCÉS:

Per iniciar els estudis del Grau en Geografia i Ordenació del Territori cal haver superat les proves d’accés a la Universitat corresponents, bé siguin per a majors de 25 anys o bé per a alumnes procedents de qualsevol de les vies de Batxillerat.

Una altra de les vies d'accés al Grau en Geografia i Ordenació del Territori, és a través dels cicles formatius de grau superior de les següents famílies professionals: activitats físiques i esportives, adminsitració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme, imatge i so, imatge personal, seguretat i medi ambient i/o serveis socioculturals i a la comunitat.

Per als alumnes que hagin obtingut el Grau en Turisme, es pot accedir al Grau en Geografia i Ordenació del Territori i havent de cursar només la meitat de crèdits en el cas que les optatives cursades a Turisme corresponguin al Minor en Geografia.

Al mateix temps, es pot accedir al segon curs havent cursat el primer d’altres graus de la mateixa branca de Ciències Socials i Jurídiques.

Inici►


Informació