Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Llicenciatura de Geografia

Departament de GeografiaEnsenyament

Llicenciatura de Geografia

La Geografia

La Geografia estudia la relació entre els fenòmens naturals i socials i la seva localització sobre el territori. Els geògrafs s'ocupen fonamentalment de subministrar explicacions acurades, ordenades i racionals de les característiques i fenòmens variables de la Terra, siguin de tipus físic o humà, així com de les seves relacions recíproques. La geografia és una ciència del territori, una disciplina naturalista i ambiental, al mateix temps que eminentment social, amb una vessant teòrica i una altra cada cop més important de pràctica o aplicada. El seu caràcter interdisciplinari entre les ciències naturals i humanes la fa especialment adequada per a l’estudi de qüestions mediambientals i d’ordenació del territori, i reforça àmpliament la capacitat de comprendre les desigualtats culturals, socials i econòmiques que es donen en el món d'avui, així com augmenta la sensibilitat davant tot tipus de problemàtiques medi ambientals i sobre la necessària protecció de la naturalesa.

Ensenyament de Geografia a la URV

Estudis:

Els estudis de llicenciat en Geografia a la URV tenen 300 crèdits acadèmics (108 troncals, 102 obligatoris, 60 optatius i 30 de lliure elecció) que volen dir unes 3000 hores de classe, entre teòriques i pràctiques, que es poden fer en cinc anys, a raó de matricular uns 60 crèdits per any. Els estudis es divideixen en dos cicles. El primer, per estudiar els aspectes més fonamentals i bàsics de la llicenciatura, i el segon, per especialitzar-se en unes àrees concretes. (veure Pla d'Estudis)

Serveis:
 • Laboratori de Cartografia i SIG.
 • Cartoteca (conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya).
 • Aula de Cartografia.
 • Estació meteorològica (conveni amb l’Institut Nacional de Meteorologia).
Línies de treball i recerca:

Medi Ambient, Demogeografia, Canvi Climàtic, Ordenació del Territori, Turisme, Desenvolupament Rural, Sistemes d’Informació Geogràfica.

Atenció directa als alumnes:

El nombre d’alumnes permet una atenció directa per part del professorat i l’optimització dels recursos i mitjans dels què es disposa.

Activitats complementàries:
 • Cursos, seminaris i organització de conferències.
 • Possibilitat de realitzar estades a altres universitats nacionals i internacionals.
 • Convenis de pràctiques amb institucions públiques i privades.
 • Associació de geògrafs i estudiants de Tarragona Geotarraco.
Vies d'accés:
 • C.O.U. o Batxillerat i selectivitat.
 • Proves d’accés per a majors de 25 anys.
 • Altres llicenciatures i diplomatures amb convalidacions.

Informació