Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Notícies

Departament de Filologia Catalana 

Llistat

Beca Josep Anton Baixeras per al doctorat

CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES 'JOSEP ANTON BAIXERAS SASTRE - FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA' PER CURSAR EL DOCTORAT EN FILOLOGIA CATALANA DINS EL PROGRAMA  DE DOCTORAT D’ESTUDIS HUMANÍSTICS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (CURSOS 2016-2017 I 2017-2018)

1. Objecte de les beques
La beca 'Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana' és adreçada als estudiants interessats a cursar el Doctorat en les línies d’investigació del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) sota la direcció dels Drs. Magí Sunyer Molné, Carme Oriol Carazo, Montserrat Corretger Sàez i Montserrat Palau Vergés, dins el Programa de Doctorat d’Estudis Humanístics de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, durant tres cursos consecutius a temps complet o durant cinc cursos a temps parcial.
(Per a més informació sobre el programa de doctorat, cliqueu aquí.)

2. Quantia de les beques
Cada una de les dues beques té un import de 3.000 euros i es finança des de la partida pressupostària 0200135 del pressupost 2017.

3. Requisits dels aspirants i condicions per rebre la beca
Els aspirants a la beca 'Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana'  s’han de comprometre a realitzar la seva tesi doctoral en un període de temps de tres cursos des del moment de la concessió i a llegir-la al final d'aquest termini. Podran gaudir de la pròrroga que contempli la Normativa Acadèmica de Doctorat de la URV sempre que sigui(n) vigent(s) en finalitzar el termini de tres cursos consecutius en què s’ha de dur a terme la tesi doctoral.
Per a presentar-se a la beca s’han de reunir tots els requisits que exigeixen els estudis de Doctorat i el Programa de Doctorat d’Estudis Humanístics de l’Escola de Postgrau i Doctorat.
Els aspirants s’han de comprometre a haver realitzat la preinscripció de la seva tesi doctoral en el període 11/01/2016 a 30/03/2016 o a realitzar-la en el període 05/09/2017 a 17/11/2017 previstos per a doctorands de nou accés, per al curs 2017-18.

4. Presentació de sol·licituds

Per demanar la beca caldrà presentar la documentació següent:
- Sol·licitud emplenada (demaneu-la a l'adreça <catedrabaixeras@urv.cat>).
- Fotocòpia del document d'identitat.
- Títol(s) universitari(s) assolit(s).
-Expedient acadèmic, on figurin les assignatures cursades durant la carrera amb l’avaluació corresponent.
-Currículum abreujat, indicant-hi les dades personals de contacte, els títols acadèmics obtinguts, experiència laboral (succintament), coneixements d’idiomes i, si s’escau, altres dades acadèmiques rellevants, com estades en universitats o centres de recerca, publicacions acadèmiques, participació en projectes de recerca, participació en grups de recerca, etc. Aquest escrit ha d’estar redactat en català. Si l’aspirant té un certificat oficial d’un nivell de català, pot aportar-lo.
- Escrit en què es detallin els interessos de l’aspirant pel que fa als estudis del Doctorat en les línies d’investigació del Grup de Recerca Identitats en Literatura Catalana (GRILC). Aquest escrit ha d'estar redactat en català.
La URV pot demanar a l'estudiant qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud durant el procediment obert.

5. Mecanisme i termini de presentació de documentació
La documentació es pot presentar per dues vies:

a) En format electrònic, per correu electrònic a l'adreça <adfcat@urv.cat>, amb còpia a <catedrabaixeras@urv.cat>, amb tots els arxius llegibles per un ordinador equipat amb el programari d’ús més corrent; en el cas de documents com el passaport, el títol, etc., cal escanejar-los.
b) En format imprès, al Registre General de la URV (Rectorat, c. Escorxador, s/n, 43003 Tarragona) o tramès per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 25 de la Llei catalana 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes i a l’article 38.4 de la Llei espanyola 30/1992,de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud adreçada a la URV sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la URV.

El final del termini per presentar la documentació, tant en una via com en l’altra, serà dissabte 15 de juliol de 2017. La resolució es notificarà per correu electrònic al beneficiari de la beca i es publicarà a la pàgina web del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili < www . urv . cat / dfilcat >) entre el 20 i el 25 de juliol de 2017.
En cas que l’estudiant sigui beneficiari de l’ajut caldrà que presenti cada any un document justificatiu de l'estat de la tesi, amb el vistiplau del seu director.
El pagament es realitzarà en tres lliuraments anuals, cadascun de 1.000 euros durant els tres anys consecutius de realització de la tesi.
El pagament de la primera anualitat es realitzarà un cop la persona beneficiària s’hagi matriculat al programa de doctorat.
La segona i tercera anualitat es realitzaran a condició de superar l’avaluació anual del doctorand i després de realitzar la matrícula del curs de doctorat corresponent, d’acord amb el calendari de la matrícula. A més, el becari o becària caldrà que presenti anualment un document justificatiu de l’estat de la tesi, amb el vistiplau del seu Director/a de tesi, abans del 30 d’abril de cada any. En el cas d’haver d’utilitzar una pròrroga (sempre que sigui vigent en la Normativa Acadèmica de Doctorat de la URV a l’acabament dels tres anys de realització de la tesi), haurà de presentar un document justificatiu, signat pel seu Director/a, de l’estat de la tesi final dels tres anys en què ha gaudit la beca.
Calendari dels pagaments:
    1r pagament: desembre del 2017
    2n pagament: desembre del 2018
    3r pagament: desembre del 2019

6. Incompatibilitats
Si un aspirant rep una altra beca similar no pot rebre la beca 'Josep Anton Baixeras Sastre – Fundació Privada Mútua Catalana' si no és renunciant a l’altra beca.
 


Informació