Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Departament de Filologia CatalanaEstudis

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Perfil de formació de la titulació

El grau de Llengua i Literatura Catalanes permet adquirir coneixements sobre llengua i literatura catalanes i tot el que hi té a veure (història de la normativa, sociolingüística, crítica textual, dialectologia, pragmàtica, estandardització oral, folklore, etc.). És la formació idònia per a qui vol dedicar-se professionalment a la docència de català i la seva literatura, a l'edició i correcció de textos, a la planificació lingüística, a la terminologia, a l'estudi de la llengua i la literatura, etc.

Es poden convalidar crèdits d'assignatures compatibles amb el nostre ensenyament, incloses les impartides en altres universitats d'Europa a través dels programes de mobilitat. Per a més informació sobre l'itinerari curricular i altres especificacions, consulteu aquesta pàgina o bé contacteu amb el professor Jordi Ginebra.

Competències

Tipus A Codi Competències 
  A1 Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa
  A2 Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa
  A3 Posseir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola
  A4 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions
  A5 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica literària
  A6 Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines
  A7 Entendre la llengua anglesa parlada i escrita en profunditat i en una varietat de registres
  A8 Conèixer la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i ser capaç d'analitzar-la lingüísticament
  A9 Utilitzar un vocabulari anglès ampli i variat
  A10 Pronunciar la llengua anglesa de manera precisa i fluida a partir del coneixement en profunditat del sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb l'ortografia
  A11 Utilitzar la pragmàtica de la comunicació en llengua anglesa i introduir aspectes culturals dels països de parla anglesa en l'expressió oral i escrita en anglès
  A12 Conèixer la varietat lingüística, literària i cultural anglòfona
  A13 Conèixer i aplicar les bases de la teoria de la literatura i de les teories estètiques
  A14 Conèixer les característiques principals, així com les obres i els autors més rellevants, d'una o diverses literatures en llengua anglesa
  A15 Avançar en el coneixement de l'ésser humà dins dels seus diferents entorns culturals
  A16 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, cultural i literari
  A17 Saber formar-se una opinió clara i concisa sobre un text i expressar-la de forma oral i escrita
  A18 Conèixer i saber aplicar les diferents metodologies i els processos lingüístics per a l'aprenentatge de la llengua anglesa
  A19 Familiaritzar-se amb els principals aspectes teòrics i pràctics de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
  A20 Conèixer els principis bàsics de la teorització de la traducció i saber traduir amb eficàcia de l'anglès a l'espanyol o al català, i a la inversa
  A21 Saber editar i corregir els textos tècnics en anglès i utilitzar les principals tecnologies de traducció assistida per ordinador
  A22 Conèixer les cultures dels diferents països de parla anglesa
  A23 Conèixer de manera global la mitologia germànica, nòrdica i alemanya
  A24 Conèixer els mites fundacionals de la identitat alemanya moderna
Tipus B Codi Competències 
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
  B9 Tenir capacitat de planificació i organització
  B10 Tenir motivació per la qualitat
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprendedora i d'adaptació a les noves situacions
Tipus C Codi Competències 
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Informació