saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tipus de Residus

ENVASOS

PAPER i

CARTRÓ 

VIDRE

MATÈRIA

ORGÀNICA

FRACCIÓ

RESTA

                    

ENVASOS

Aquesta fracció comprèn els envasos de plàstic, metàl·lics, brics (cartrons per a líquids) i porexpan.

La seva composició és molt variada, és la que més creix en volum (densitat 25-28 kg/m3).

El seu aprofitament depèn de la qualitat dels materials separats selectivament

què si:   què no:

-ampolles buides plàstic                           

-gots i pots plàstic         

-blísters, bosses de plàstic, film transparent

embalatges i embolcalls de plàstic

-paper alumini, tapes i xapes metàl·liques       

-llaunes de refrescs i llaunes de conserves 

-cartró per begudes o brics         

-safates de plàstic i porexpan       

-envasos plens

-envasos de neteja, productes químics, ...

-CD i disquets  

-productes d'informàtica amb tinta

-plats i culleretes de plàstic  

Llenceu-los sempre buits i aixafats

per reduir volum!

 

Consells estalvi i prevenció

Porta tu la tassa a les màquines vending

Utilitza envasos reomplibles o retornables a ser possible

Evita els envasos d'un sol ús o amb excés embalatge

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

Estalvi de matèria i energia en la fabricació
Estalvi d'emissions en la fabricació, transport i  tractament final

Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: No ho llencis fora de lloc per respecte a la feina dels altres.  

Tu tries !!

PAPER i CARTRÓ

Els principals residus en pes. Aquesta fracció comprèn papers de tot tipus, revistes, documents, sobres, llibres, caixes i cartrons nets que es generen a la URV, sempre i quan no estiguin barrejats amb altres materials plàstics o metàl·lics.

És un material molt fàcilment reciclable i el seu reciclatge suposa un gran estalvi de matèries primeres, cel·lulosa, aigua i energia

què si:   què no:

-tot tipus de paper (blanc, reciclat, impressió, embalar, post-it impresos, ...)

-caixes de cartró, cartrons d’embalatge, bosses de cartró

-llibres, revistes, diaris, publicacions, catàlegs, documents... 

-material arxiu, carpetes, arxivadors, dossiers, sobres

-enquadernadors

-documents amb elements plàstics i metàl·lics

-tovallons i mocadors de paper bruts

El cartró plegat, per reduir volum!

Separa materials plàstics (espirals...) i metàl.lics (grapes,clips...) del paper

 

Consells estalvi i prevenció

Imprimeix per les 2 cares
Aprofita la 2a en blanc cara per a esborrany, crea't la teva safata de paper per reciclar
Reutilitza les caixes

Evita dipositar residus impropis que malmeten la qualitat i dificulten l'aprofitament

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

Estalvi de matèria, aigua i energia en la fabricació
Estalvi d'emissions en la fabricació, transport i  tractament final

Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: El teu paper és important. 

Tu tries !!

VIDRE

El vidre és un material 100% reciclable. Comprèn tots els envasos de vidre però NO els que han contingut residus especials perquè estan contaminats i requereixen tractament especial. Tampoc els vidres plans o de lluminàries, ja que contenen molts altres compostos i additius.

què si:   què no:

-ampolles de begudes 

-pots de conserva o iogurts       

-material de laboratori

-ampolles buides de productes químics

-miralls i vidres plans

-bombetes i fluorescents

   
   

Consells estalvi i prevenció

Utilitza envasos reomplibles o retornables a ser possible

Separa bé els materials

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

Estalvi de materials, energia i aigua en la fabricació de nous envasos
Estalvi d'emissions en la fabricació, transport i tractament final

Més info: residus.gencat.cat

RECORDATORI: D'una ampolla es fa una altra ampolla. 

Tu tries !!

MATÈRIA ORGÀNICA

La matèria orgànica és un gran recurs però la seva qualitat com a adob depèn d'una bona separació. Comprèn totes les restes de menjar, fruita i restes vegetals, i els contenidors per a la seva recollida selectiva estan en els llocs habilitats per a menjar (cafeteries, restaurants i office)

què si:   què no:

-restes de menjar 

-restes fruita i vegetals 

-marro cafè i restes infusions    

-plats i gots de material compostable

-tovallons, estovalles, mocadors de paper bruts

-taps de suro

-altres materials barrejats amb orgànica

-olis

-materials biodegradables NO compostables

Separa bé la matèria orgànica de qualsevol altre material.

Evita llençar menjar en bon estat.

La matèria orgànica es va descomponent i genera olors i lixiviats, pel que cal una recollida diària, així que no es pot llençar en altres contenidors

   

Consells estalvi i prevenció

Si necessites material d'un sol ús a festes, tria'l compostable, i totes les restes a cubell d'orgànica
Fes bé la selecció abans de llençar les restes, en depèn l'aprofitament final

Si no hi ha contenidor al teu edifici, pots dipositar-ho com a opció personal al de via pública

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

Beneficis ambientals de la correcta gestió

Estalvi de tot el tractament com a residu i aprofitament com a adob natural
Estalvi d'emissions en el transport i  tractament final

Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: No barregis els materials, per respecte a la feina dels altres

Tu tries !!

RESTA

El REBUIG o RESTA no és una fracció sinó tot allò assimilable a residus domèstics que no podem aprofitar encara, o bé perquè no hi ha un circuit establert o bé per les condicions en què està no ho permeten (barrejat amb altres materials difícilment separables, tacat o impregnat de greix o altres productes especials). 

què si:   què no:

-material no reciclable i no especial  

-restes de neteja espais 

-productes fets de diferents materials no separables 

-consumibles d'oficina trencats o gastats                  

-materials bruts de productes no tòxics 

-materials amb sistema de recollida selectiva a Campus

-piles i accessoris electrònics

-residus especials o perillosos, i els seus envasos

-material impregnat de productes perillosos (guants, draps, absorbents, etc.)

-material punxant o tallant

Abans de llençar res, mirar si es pot reutilitzar o reciclar.

Separar adequadament els tòxics i perillosos, per evitar contaminar altres materials.

   

Consells estalvi i prevenció

Consells estalvi i prevenció

Utilitza envasos reomplibles o retornables sempre que sigui possible
Consumeix productes fàcilment reciclables (monomaterial)
Evita al màxim productes d'un sol ús o amb excés embalatge
Selecciona bé els materials i estalviaràs molts residus

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

Estalvi de matèries primeres en la fabricació
Estalvi d'emissions en la fabricació, el transport i tractament final

Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: Abans de llençar res, mirar si es pot reutilitzar o reciclar. 

Tu tries !!