saltar al contingut principal
Cercar
URV

On es produeixen

AULES I ZONES COMUNES MENJADORS I OFFICE'S OFICINES I DESPATXOS ZONES DE PAS I EXTERIORS
AULES I ZONES COMUNES Què produïm On ho llancem         On el trobem             
 PAPER

Paper de tot tipus (reciclat, blanc, impressora, embalar, periòdics, revistes,  informes, catàlegs,...; sobres, envasos de paper dels sucres i altres embolcalls de paper;,...)  Petites caixes de cartró

Paperera amb bossa blava Dins de l'aula
Altres Residus  Altres envasos, matèria orgànica, piles, .... Papereres de selectiva, cadascun a la paperera corresponent Als replans o passadissos
Allò que no se on posar Residus que no tenen espai de selectiva, com ara mocadors bruts, material d'escriptura, papers tacats de greix,.... Paperera bossa negra  Als replans o passadissos
       
MENJADORS I OFFICE Què produïm On ho llancem         On el trobem             
Envasos de plàstic, metàl·lics i brics

Gots plàstic de màquines de vènding; ampolles de plàstic; llaunes de beguda; brics de begudes; envasos de iogurt, altres embolcalls de plàstic; bosses de plàstic del comerç; paper d'alumini o de film; safates de porexpan, plàstic o alumini; terrines de plàstic d'aliments; taps de plàstic i metàl·lics

Contenidor envasos/bossa groga A sala
Paper i cartró Paper usat, periòdics, revistes; envàs de paper dels sucres i altres embolcalls de paper; petites caixes de cartró Paperera bossa blava A sala 
Matèria orgànica Restes de menjar i vegetals; restes d'infusions; tovallons i mocadors bruts; gots, plats i coberts compostables; taps de suro; restes de monodosis de café compostables A contenidor marró/ matèria orgànica A sala 

I allò que no sé on posar?

Per a tots els residus que no compten amb un sistema de recollida selectiva o el material encara no és aprofitable:

Coberts i plats de plàstic; palets de plàstic de màquines vènding; papers i cartrons tacats oli/greix; càpsul·les de cafè no compostables, etc.

A fracció resta/bossa negra

A sala
       
OFICINES I DESPATXOS Què produïm On el llancem On el trobem
Paper i Cartró Paper de tots tipus, periòdics, informes, revistes, paper destructores; sobres de paper; caixes de cartró; arxivadors de cartró, carpetes, embolcalls de paper, bosses paper etc.

Paperera negra amb bossa  blava

Caixa de cartró bossa blava

A cada punt de treball

Envasos de plàstic, llauna i brics Gots plàstic; ampolles i pots de plàstic; llaunes de beguda; brics de sucs, llet i preparats; envasos de iogurt; altres embolcalls de plàstic o alumini, llaminadures, aperitius, etc..; bosses de plàstic i films; paper d'alumini, safates porexpan... Contenidor groc/envasos de zones comunes A entrades de passadissos i halls
Altres residus  d'oficina Piles, cartutxos i tòners, altre material tecnològic, i petits accessoris informàtica i aparells electrònics i elèctrics, bombetes, ... Separar-los en els contenidors d'específics de zones comunes

A diferents punts del centre

Restes de material d'oficina Material d'escriptura (llapissos, bolígrafs, retoladors,..), fundes i dossiers, clips, grapes, espirals, material enquadernació, coles, grapadores, cintes adhesives, precintes,  etiquetes adhesives, CD's i vídeos, material oficina trencat, paper plastificat o tèrmic, gomes esborrar, maquinetes... En general a contenidor resta però cal separar si hi ha algun material reciclable/ especial  A contenidor negre/gris general de la sala/espai
I allò que no sé on posar? Residus que no compten amb un sistema de recollida selectiva o el material no és aprofitable per les condicions en què està (barrejat amb altres materials, impregnat de tinta, greix,...) safates porexpan...

A fracció resta

A contenidor negre/gris general de la zona
       
ZONES DE PAS I EXTERIOR Que produïm On ho llencem On el trobem
Envasos de plàstic, metàl·lics i brics Gots plàstic de màquines de vènding; ampolles de plàstic; llaunes de beguda; brics de begudes; envasos de iogurt, altres embolcalls de plàstic; bosses de plàstic del comerç; paper d'alumini o de film; safates de porexpan, plàstic o alumini; terrines de plàstic d'aliments; taps de plàstic i metàl·lics Contenidor bossa groga/envasos A passadissos i costat màquines de vending
Paper i cartró Paper usat, periòdics, revistes; envàs de paper dels sucres i altres embolcalls de paper; petites caixes de cartró Paperera bossa blava A passadissos
I allò que no sé on posar?

Per a tots els residus que no Compten amb un sistema de recollida selectiva o el material encara no és aprofitable:

Coberts i plats de plàstic; palets de plàstic de màquines vènding; papers i cartrons impregnats greix; material barrejat difícilment separable; càpsul·les de cafè no compostables

A fracció resta

A passadissos