saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pràctiques externes a la pròpia URV: model de gestió i documentació

Iniciativa

La iniciativa pot ser del centre de la URV, d'un altre centre docent extern (universitari o no) o de l'estructura, centre o servei de la URV on es pretén que es realitzi l'estada en pràctiques.

En qualsevol cas, el responsable del centre docent i el responsable de l'estructura, centre o servei de la URV hauran de pactar conjuntament una proposta de perfil de pràctiques.

Tramitació de la documentació

L'assignació de les places seguirà el procediment i els criteris previstos a les normatives i protocols propis del centre docent.

Cal tenir en compte que quan el perfil de pràctiques proposat correspon a un dels ensenyaments impartits a la URV, és preceptiu prioritzar l’assignació d’estudiants de la URV sobre els estudiants externs. Excepcionalment, davant de la impossibilitat o la no pertinença de cobrir la plaça de pràctiques amb estudiants de la URV, es podrà acollir estudiants de centres docents externs a la URV.

Centres docents de la URV

Un cop assignat l'estudiant de la URV en pràctiques, el degà/na o director/a del centre i el cap del centre, estructura o servei de la URV signaran l'ACORD D'ASSIGNACIÓ de l'estudiant (Annex I). Aquest document és l'equivalent al conveni de pràctiques que se signa quan un estudiant de la URV realitza pràctiques en una empresa o entitat externa, i conté les dades de l'estada en pràctiques, el projecte formatiu i l'acceptació de compromisos de l'estudiant.

Centres docents externs

En el cas que l'estudiant estigui matriculat en un altre centre docent, caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració entre la URV i el centre de procedència de l'estudiant, a partir del model proposat pel centre docent.

La proposta de conveni serà remitida al Registre General, des d'on s'impulsarà la tramitació segons el Protocol de signatura de convenis aprovat per la URV, atès que serà signat pel rector o persona en qui delegui.

En el cas d’estades a la URV d’estudiants de col·legis o instituts de secundària per a la realització del Treball de recerca o activitats formatives curriculars s’han d’emprar els models de convenis que trobareu al final de la pàgina

En tots dos casos, els acords i els convenis signats hauran de ser comunicats a l’Oficina d’Orientació Universitària (practiques.cae(ELIMINAR)@urv.cat) mitjançant còpia escanejada.

Models de documentació

Aquests són els diferents documents que intervenen en la gestió de les pràctiques externes: