saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa 2017

Convocatòria 2017 de Beques Santander CRUE CEPYME de Pràctiques en empresa

Característiques de les pràctiques

 • Núm. de beques a la URV: 65.
 • Inscripció er empreses i per estudiants des del 29 de març de 2017.
 • Data límit d'inscripció: 23 de abril 2017 estudiants, i 6 de maig per per empreses.
 • Obligatòriament jornada parcial 17,5-20 hores setmanals, si la disponibilitat horària de l'estudiant així li permet o les pràctiques es realitzen en períodes no lectius (mesos d'estiu). La jornada pot ser continuada o partida. La realització d'aquestes pràctiques ha de ser compatible amb la seva activitat acadèmica dels estudiants.
 • Duració de les pràctiques: 3 mesos. La data límit de finalització de les pràctiques serà el 31 d'agost pels estudiants matriculats al curs 2016-2017 (finalitzen estudis), o el 30 de setembre pels estudiants que es matriculin a la URV en el curs 2017-2018 (continuen estudis).
 • La realització d'aquestes pràctiques ha de començar obligatòriament el primer dia de mes.
 • No es poden portar a terme la realització de les pràctiques de manera fraccionada en el temps. En canvi, sí es poden interrompre per motiu de període vacacional de l'empresa, i això no implica obligatòriament la recuperació d'aquest temps per part de l'estudiant.
 • Import de les beques: 261,94 €/mes/bruts. L'aportació d'aquestes beques les finança el Banc Santander i el pagament ho realitza la URV, del que es deduirà la tributació a Hisenda (2%) i la cotització a la Seguretat Social (6,67 €).

Aquestes Beques Santander són incompatibles amb altres beques que així ho estableixi la seva normativa, com per exemple, la realització simultània d'aquesta Beca Santander i alguna Beca de col·laboració o Beca de Projecte de la URV.

Participació dels estudiants

 • Tenir la condició d'alumnes matriculats en el present curs 2016-2017 en alguna de les titulacions que imparteix la URV o FURV.
 • Trobar-se preferentment a la segona meitat del pla d'estudis de grau (no aplicable a màsters).
 • No haver participat com alumne receptor de beca en alguna convocatòria anterior del programa (2012, 2013, 2014, 2015 ó 2016).
 • No mantenir relació contractual de caràcter laboral, de prestació de serveis o assimilable amb empresa, institució o entitat alguna durant la realització de la beca.
 • S'aplicaran preferentment les pràctiques d'estudiants que siguin obligatòries o reconegudes amb crèdits.

Com a documentació addicional la URV només demana que empleneu aquest formulari (desactivat 27/04/2016)

Participació de les empreses

 • Ser PIME o autònom ubicada en territori nacional, entenent les primeres com aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions € o el balanç general anual no excedeix de 43 milions €.
 • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica.

Opcionalment podeu enviar-nos per correu electrònic un pla de formació (cat) (esp) per cada un dels àmbits proposats que complementarà al que constis a la web del Santander.

Procediment d'assignació

 • Una vegada finalitzat el període de sol·licituds, des de la URV es realitzarà la selecció de les propostes de pràctiques segons els criteris determinats.
 • Una vegada confirmades les places de pràctiques s'assignaran als estudiants que reuneixen els requisits establerts i estan cursant les titulacions a les que va destinada cada plaça. Aquest llistat serà prioritzat segons els següents criteris:
  • Expedient acadèmic: nota mitja i crèdits per finalitzar.
  • Valoració del currículum.
  • Criteris específics de la plaça de pràctiques: idiomes, coneixements tècnics, etc.
  • Qualsevol altre que des de la URV es consideri rellevant.

Si la URV o l'empresa ho consideren, poden realitzar entrevistes als candidats.

CONVOCATÒRIA 2017

Resolucions:

Edicions anteriors

A la primera convocatòria d'aquestes beques la URV va fer difusió i gestió de 28 beques de Pràctiques professionals en PIME i autònoms. A més, es van rebre 7 noves beques en forma de pròrroga, consulteu aquí tota la informació relativa a la convocatòria 2012:

Bases convocatòria 2012

Resolució primera convocatòria 2012

Bases pròrroga convocatòria 2012

Resolució pròrroga convocatòria 2012 

A la segona convocatòria d'aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l'any 2013:

Bases convocatòria 2013

Resolució febrer 2013

Resolució març 2013

Resolució abril 2013

Resolució maig 2013

Resolució juny 2013

A la tercera convocatòria d’aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l’any 2014:

Bases convocatòria, estudiants

Bases convocatòria, empreses

Resolució març 2014

Resolució abril 2014

Resolució maig 2014

Resolució juny 2014

A la cuarta convocatòria d'aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l'any 2015:

Bases convocatòria, estudiants

Bases convocatòria, empreses

Resolució març i abril 2015

Resolució maig 2015

Resolució juny 2015

Resolució juliol 2015

A la cinquena convocatòria d'aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l'any 2016:

Bases convocatòria, estudiants

Bases convocatòria, empreses

Resolució març 2016

Resolució abril 2016

Resolució maig 2016

Resolució juny 2016

Resolució juliol 2016

Informació i contacte