saltar al contingut principal
Cercar
URV

Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE 2019

Convocatòria 2019 de Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE

Característiques de les pràctiques

 • Núm. de beques a la URV: 3.
 • Període d'inscripció per estudiants entre l'15 d’octubre i el 17 de desembre de 2018, a la web del programa.
 • Pràctiques curriculars i/o extracurriculars adreçades a alumnes universitaris matriculats a la URV en titulacions oficials o pròpies, de grau i/o màster, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • Pràctiques de 3 mesos consecutius en jornades de 25 hores setmanals, horari pactat prèviament entre empresa i estudiant.
 • D’acord amb les bases el període de realització de la beca és entre l'1 de febrer de 2019 i el 31 de desembre de 2018. A la URV, la data límit de finalització de les pràctiques serà el 31 d'agost pels estudiants matriculats al curs 2018-2019 (finalitzen estudis), els mesos de setembre a desembre de 2019 només seràn hàbils pels estudiants que es matriculin a la URV en el curs 2019-2020 (continuen estudis).
 • La Fundación ONCE amb el cofinançament del Fons Social Europeu aporta a cada beca 1.800 € a distribuir en 600 €/mes. La URV serà el pagador de les mensualitats de les que es deduiran les obligacions legals de cotització a la Seguretat Social i tributació d'IRPF.
 • La realització d'aquestes pràctiques ha de començar obligatòriament el primer dia de mes.
 • No es poden portar a terme la realització de les pràctiques de manera fraccionada en el temps. En canvi, sí es poden interrompre per motiu de període vacacional de l'empresa, i això no implica obligatòriament la recuperació d'aquest temps per part de l'estudiant.

Durant el gaudiment de la beca és incompatible tenir relació contractual de tipus laboral, prestació de serveis o assimilable, amb empresa, institució o entitat alguna, inclosa la URV.

 • Com a documentació addicional la URV només demanarà als inscrits el seu currículum vitae amb la intenció de poder facilitar la cerca de llocs on realitzar la beca de pràctiques. 

Participació de les empreses

 • Les pràctiques es poden realitzar en grans empreses, PYMES, microempreses, entitats de l'Economia Social i del tercer sector, així com altres institucions i entitats públiques o privades.
 • Les pràctiques són un mecanisme de col·laboració per part de l'entitat acollidora en la formació de l'estudiant universitari, per tant, en tot cas el contingut de les pràctiques haurà d'estar directament vinculat amb l'ensenyament que està cursant l'estudiant, per tant, aquestes pràctiques han d'aportar a l'alumne un complement formatiu relacionat amb els seus estudis o una posada en pràctica dels continguts acadèmics del seu ensenyament.

Procediment d'assignació

 • Una vegada finalitzat el període de sol·licituds, des de la URV es realitzarà la selecció de les propostes de pràctiques segons els criteris determinats a les bases i la convocatòria.
 • La URV realitzarà l'assignació de les beques d'acord amb els criteris que s'indiquen a les bases. Es prioritzaran estudiants d'últim curs que no hagin fet pràctiques anteriorment.
 • La URV té assignades 3 beques que poden arribar a ser superior si hi ha redistribució de beques sobrants d'altres universitats participants en el programa i si a la URV hi ha una demanda superior a les 3 assignades que tenim assignades. De la mateixa manera, si no hi ha demanda a la URV per cobrir les 3 beques assignades es redistribuiran a altres universitats.

Convocatòria 2019

Informació i contacte