saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus Staff Mobility for Teaching (STA): missions docents per a personal docent d'institucions d'educació superior


NOVETAT!! Resolució Segona Convocatoria Erasmus STA per al curs 2013-2014

Aquest programa permet al PDI participar en un període de docència entre 1 dia (o 5 hores lectives, com a mínim) i 6 setmanes en una institució d'educació superior en un altre país.
Els objectius del programa són:

 • Promoure que les institucions d’educació superior ampliïn i enriqueixin la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.
 • Afavorir que els estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat es beneficiïn dels coneixements i l’experiència del personal acadèmic d’Institucions superior d’altres països europeus.
 • Fomentar l’intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics.
 • Crear lligams entre institucions d'educació superior i amb empreses.
 • Motivar els alumnes i el personal per la mobilitat i ajudar-los a preparar una estada de mobilitat.

El programa contribueix a cobrir les despeses de la mobilitat amb un ajut de viatge i de manutenció.

Convocatòria Erasmus STA 2013/14

Ajut

L'objecte d’aquest ajut és col·laborar en la cobertura de les despeses de viatge i de manutenció durant l’estada de docència de la persona beneficiària.

L'import màxim d’ajut per a cada beneficiari és:

Durada de la mobilitat
 
1dia 2 dies 3 dies 4 dies 5dies
Import de l'ajut 120€ 240€ 360€ 480€ 600€

Requisits de l'estada

 • L'estada de formació ha de ser com a mínim d'1 dia, tot i que es recomana vivament una durada mínima de 5 dies per poder fer una contribució significativa al programa de docència i a la vida internacional de la institució d'acollida.
 • Les mobilitats s'han de realitzar entre l'1/06/2013 i el 30/09/2014.

Sol·licitud

Heu de seguir els passos següents:

 1. Presentar la sol·licitud junt amb la documentació necessària, dintre del termini establert en la convocatòria, al registre auxiliar del Centre Internacional, en horari d'11 a 13 hores, de dilluns a divendres.  També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la URV.

Criteris de priorització

 • El professorat que participi per primera vegada en el programa de Mobilitat STA o STT.
 • El professorat que realitzi una estada igual o superior a 5 dies.
 • El professorat que acrediti, en el moment de presentar la sol·licitud, el coneixement de la llengua de la institució de destí o l'anglès.
 • El professorat que aporti una carta d’invitació de la institució d’acollida.

Resolució

 • La resolució es publicarà segons el calendari de la convocatòria

Tramitació de l’ajut

Un cop se us ha atorgat l'ajut, cal que accepteu la plaça dins del termini de 15 dies a partir de la data de publicació de la resolució mitjançant el document Annex II.

Abans de realitzar la mobilitat

 1. Tramiteu la targeta sanitària europea a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 2. Presenteu la següent documentació original:
  1. Contracte de subvenció degudament complimentat i signat per l’interessat/da en dos exemplars (annex III)
  2. El programa de docència (Teaching Plan) degudament signat per la institució d’acollida i el/la cap de departament (annex IV)

Un cop realitzada l'estada

 1. Presenteu per correu intern al Centre Internacional, abans de 15 dies després de finalitzar la mobilitat, la següent documentació original:
  1. Informe final de la OAPEE degudament signat per l’interessat/da (annex V)
  2. Informe final de la URV degudament signat per l’interessat/da (annex VI)
  3. Certificat d’estada original degudament signat i segellat per la institució d’acollida (annex VII)
  4. Totes les factures justificants d'allotjament, dietes i transport (targes d'embarcament aèries o justificants de benzina en el cas de viatjar en cotxe)

Pagament de l'ajut 

El pagament es realitzarà un cop realitzada la mobilitat i sempre que la persona beneficiària hagi presentat la documentació abans indicada. El termini per presentar la documentació és de 15 dies a comptar des de la data de finalització de la mobilitat.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte, expressament és incompatible amb els ajuts atorgats per la URV dins el marc de la convocatòria d’ajuts per la promoció de la internacionalització de l'àmbit docent de la URV.