saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus Staff Mobility for Teaching (STA): missions docents per a personal docent d'institucions d'educació superior


Ja podeu consultar la segona resolució de la convocatòria STA 2011/12

Aquest programa permet al PDI participar en un període de docència entre 1 dia (o 5 hores lectives, com a mínim) i 6 setmanes en una institució d'educació superior en un altre país.
Els objectius del programa són:

 • Promoure que les institucions d’educació superior ampliïn i enriqueixin la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.
 • Afavorir que els estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat es beneficiïn dels coneixements i l’experiència del personal acadèmic d’Institucions superior d’altres països europeus.
 • Fomentar l’intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics.
 • Crear lligams entre institucions d'educació superior i amb empreses.
 • Motivar els alumnes i el personal per la mobilitat i ajudar-los a preparar una estada de mobilitat.

El programa contribueix a cobrir les despeses de la mobilitat amb un ajut de viatge i de manutenció.

Convocatòria Erasmus STA 2011/12

Ajut

L'objecte d’aquest ajut és col·laborar en la cobertura de les despeses de viatge i de manutenció durant l’estada de docència de la persona beneficiària.

L'import màxim d’ajut per a cada beneficiari és:

 • Fins a 500€ en concepte de dietes (100€ per cada dia laboral)
 • Fins a 100€ en concepte de locomoció (segons la despesa real justificada)

Requisits de l'estada

 • L'estada de formació ha de ser com a mínim d'1 dia, tot i que es recomana vivament una durada mínima de 5 dies per poder fer una contribució significativa al programa de docència i a la vida internacional de la institució d'acollida.
 • Les mobilitats s'han de realitzar entre l'1/06/2011 i el 30/09/2012.

Sol·licitud

Heu de seguir els passos següents:

 1. Emplenar la sol·licitud en format electrònic
 2. Enviar-la a mobility(ELIMINAR)@urv.cat, especificant en l’assumpte del missatge “mobilitat STA 2011”
 3. Imprimir la sol·licitud emplenada i signar-la tant la persona sol·licitant com el/la cap de departament.
 4. Presentar la sol·licitud junt amb la documentació necessària al Registre General o qualsevol registre auxiliar de la URV.

El termini de presentació és del 30 de setembre de 2011 fins el 30 de març de 2012, inclòs.

Només es consideraran vàlides les sol·licituds presentades dins el termini i segons el procediment establert (format electrònic+format paper).

Criteris de priorització

 • El professorat que participi per primera vegada en el programa de Mobilitat STA o STT.
 • Els que aportin una carta d’invitació de la institució d’acollida.
 • Els que acreditin en el moment de presentar la sol·licitud el coneixement de la llengua de la institució de destí o l'anglès.

Resolució

 • Primera resolució (sol·licituds presentades abans del 31 d’octubre de 2011): a partir del 21 de novembre de 2011.
 • Segona resolució (sol·licituds presentades abans del 30 de març de 2012): a partir del 30 d'abril de 2012.

Tramitació de l’ajut

Un cop se us ha atorgat l'ajut, cal que:

Abans de realitzar la mobilitat

 1. Tramiteu l’autorització de viatge al Servei de Recursos Humans i Organització de la URV
 2. Tramiteu la targeta sanitària europea a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 3. Presenteu la següent documentació:
  1. Contracte de subvenció degudament signat per l’interessat/da i la Vicerectora de Relacions Internacional (annex II)
  2. El programa de docència (Teaching Plan) degudament signat per la institució d’acollida i el/la cap de departament (annex III)

Un cop realitzada l'estada

 1. Presenteu per correu intern al Centre Internacional abans de 15 dies després de finalitzar la mobilitat la següent documentació original:
  1. Informe final de la OAPEE degudament signat per l’interessat/da (annex IV)
  2. Informe final de la URV degudament signat per l’interessat/da (annex V)
  3. Certificat d’estada degudament signat i segellat per la institució d’acollida (annex VI)
  4. Justificants econòmics de la despesa de viatge

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte, expressament és incompatible amb els ajuts atorgats per la URV dins el marc de la convocatòria d’ajuts per la promoció de la internacionalització de l'àmbit docent de la URV.