saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria i resolucions Erasmus Staff Mobility for Training (STT)


Convocatòria Erasmus STT 2013-14

NOVETAT! Resolució de la convocatòria del programa d'ajuts Erasmus STT per al personal d'administració i serveis i personal docent i investigador
 

Ajut

L'objecte d’aquest ajut és col·laborar en la cobertura de les despeses de viatge i de manutenció durant l’estada de treball de la persona beneficiària.

L'import de l’ajut per a cada beneficiari és:
 

Import de l'ajut

125/dia (màxim 5 dies)

Requisits de l'estada

 • Ha de ser d'un mínim de 2 dies laborals i d'un màxim de 2 mesos excloent els dies de viatge. L'OAPEE finança un màxim de 5 dies.
 • Les mobilitats s'han de realitzar entre l'1/06/2013 i el 30/09/2014.

Sol·licitud

Un cop heu trobat una institució d'educació superior o una empresa que accepti acollir-vos en una estada de formació, heu de seguir els passos següents:

 1. Presentar la sol·licitud junt amb la documentació necessària al registre auxiliar del Centre Internacional en horari d'11 a 13 hores, de dilluns a divendres. També es poden presentar o qualsevol registre auxiliar de la URV o al Registre General.

El termini de presentació és del 1 al 15 d'octubre de 2013

Només es consideraran vàlides les sol·licituds presentades i registrades dins el termini i segons el procediment establert (format paper).

Criteris de priorització

 • El personal que participi per primera vegada en el programa de Mobilitat STA o STT.
 • El personal que realitzi una estada igual o superior a 5 dies.
 • Els que acreditin en el moment de presentar la sol·licitud el coneixement de la llengua de la institució de destí o l'anglès.
 • Els que acreditin en el moment de presentar la sol·licitud una carta d’invitació de la institució d’acollida.
   

Resolució

Publicació de la resolució el 8 de novembre de 2013.

Tramitació de l’ajut

Un cop se us ha atorgat l'ajut, cal que accepteu la plaça en el termini de 15 a comptar a partir de la data de publicació de la resolució, mitjançant el document Annex II.

Abans de realitzar la mobilitat

 1. Tramiteu la targeta sanitària europea a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 2. Presenteu la següent documentació original:
  1. Contracte de subvenció degudament complimentat i signat per l’interessat/da (annex III)
  2. El programa d’activitats (Work Plan) degudament signat per la institució d’acollida i el/la cap de departament, en el cas del PDI, i el cap de la unitat, en el cas del PAS (annex IV)

Un cop realitzada l'estada

 1. Presenteu per correu intern al Centre Internacional, abans de 15 a comptar des de la data de finalització de la mobilitat, la següent documentació original:
  1. Informe final de la OAPEE degudament signat per l’interessat/da (annex V)
  2. Informe final de la URV degudament signat per l’interessat/da (annex VI)
  3. Certificat d’estada original degudament signat i segellat per la institució d’acollida (annex VII)
  4. Factures justificants d'allotjament, dietes i transport (targes d'embarcament aèries o justificants de benzina en el cas de viatjar en cotxe)

Pagament de l'ajut

El pagament es realitzarà un cop finalitzada la mobilitat i sempre que el beneficiari hagi presentat la documentació abans indicada correctament i en un període inferior als 15 díes a comptar desprès de la data de finalització de la mobilitat.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte, expressament és incompatible amb els ajuts atorgats per la URV dins el marc de la convocatòria d’ajuts per la promoció de la internacionalització de l'àmbit docent de la URV.