saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria i resolucions Erasmus Staff Mobility for Training (STT)


Convocatòria Erasmus STT 2012/13

Resolució de la Convocatòria Erasmus STT 2012-13

Ajut

L'objecte d’aquest ajut és col·laborar en la cobertura de les despeses de viatge i de manutenció durant l’estada de treball de la persona beneficiària.

L'import màxim d’ajut per a cada beneficiari és:
 

Durada de la mobilitat 1dia 2 dies 3 dies 4 dies 5dies
Import de l'ajut 120€ 240€ 360€ 480€ 600€

Requisits de l'estada

 • Ha de ser d'un mínim de 5 dies laborals i d'un màxim de sis setmanes. L'OAPEE finança un màxim de 5 dies.
 • Les mobilitats s'han de realitzar entre l'1/06/2012 i el 30/09/2013.

Sol·licitud

Un cop heu trobat una institució d'educació superior o una empresa que accepti acollir-vos en una estada de formació, heu de seguir els passos següents:

 1. Emplenar la sol·licitud en format electrònic
 2. Enviar-la a mobility(ELIMINAR)@urv.cat, especificant en l’assumpte del missatge “mobilitat STT 2012”
 3. Imprimir la sol·licitud emplenada i signar-la tant la persona sol·licitant com el/la cap de departament, en el cas del PDI, o el/la cap de la unitat, en el cas del PAS.
 4. Presentar la sol·licitud junt amb la documentació necessària al registre auxiliar del Centre Internacional en horari d'11 a 13 hores, de dilluns a divendres. També es poden presentar o qualsevol registre auxiliar de la URV o al Registre General.

El termini de presentació és del 31 d'octubre de 2012 fins el 12 de novembre de 2012, inclòs.

Només es consideraran vàlides les sol·licituds presentades dins el termini i segons el procediment establert (format electrònic+format paper).

Criteris de priorització

 • El personal que participi per primera vegada en el programa de Mobilitat STA o STT.
 • El personal que realitzi una estada igual o superior a 5 dies.
 • Els que acreditin en el moment de presentar la sol·licitud el coneixement de la llengua de la institució de destí o l'anglès.
 • Els que aportin una carta d’invitació de la institució d’acollida.
   

Resolució

Publicació de la resolució el 17 de desembre de 2012.

Tramitació de l’ajut

Un cop se us ha atorgat l'ajut, cal que:

Abans de realitzar la mobilitat

 1. Tramiteu la targeta sanitària europea a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 2. Presenteu la següent documentació original:
  1. Contracte de subvenció degudament complimentat i signat per l’interessat/da (annex II)
  2. El programa d’activitats (Work Plan) degudament signat per la institució d’acollida i el/la cap de departament, en el cas del PDI, i el cap de la unitat, en el cas del PAS (annex III)

Un cop realitzada l'estada

 1. Presenteu per correu intern al Centre Internacional, abans de 15 dies després de finalitzar la mobilitat, la següent documentació original:
  1. Informe final de la OAPEE degudament signat per l’interessat/da (annex IV)
  2. Informe final de la URV degudament signat per l’interessat/da (annex V)
  3. Certificat d’estada original degudament signat i segellat per la institució d’acollida (annex VI)

Pagament de l'ajut

El pagament es realitzarà un cop realitzada la mobilitat i sempre que la persona beneficiària hagi presentat la documentació abans indicada.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte, expressament és incompatible amb els ajuts atorgats per la URV dins el marc de la convocatòria d’ajuts per la promoció de la internacionalització de l'àmbit docent de la URV.