saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts DRAC a la mobilitat a la regió Vives per PAS


Objectius

La Xarxa Vives d'Universitats (XVU) convoca ajuts per promoure la mobilitat del personal d'administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seves universitats membres i que impliqui un desplaçament superior a 50 km de distància. L’estada no pot ser superior a 5 dies laborables.

Convocatòria Drac PAS 2014

Primera Resolució Drac PAS

Característiques de l'ajut

Els ajuts poden ser destinats a cobrir:

  • Despeses d'allotjament i matrícula o inscripció (màxim 420 €), en cap cas s'hi inclouran les despeses de manutenció.
  • Despeses de desplaçament, es fixaran d'acord amb el Quadre de desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Segons la normativa de pagaments d'ajuts DRAC de la URV, en cap cas la suma dels tres conceptes podrà excedir els 550 €.

La sol·licitud i la documentació s’ha de presentar al Registre Auxiliar del Centre Internacional, Av. Països Catalans, núm 17-19 de Tarragona, o a qualsevol altre registre de la URV.

La convocatòria es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates. 

Més informació al web de la Xarxa Vives sobre el programa DRAC PAS.

Com justificar les despeses de l'ajut

Presentar un cop finalitzada l’acció la següent documentació original acreditativa de l’acció, que es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut:

  • Certificat d’Acreditació degudament signat i sellat per la institució de destí on hi ha de constar la data d’inici i de fi de la visita (annex II)
  • Fitxa d’activitats on consti que la llengua de treball de l’estada ha estat el català, amb el vistiplau del/de la cap immediat (annex III)
  • Autorització de viatge: s’ha d’emplenar per la persona beneficiaria i l'heu de presentar al centre internacional en paper i signada manualment. El document està disponible al següent enllaç de la intranet: http://tramits.urv.cat:82/continguts/economia/fitxers/D-9.1-Autoritzacio_de_Viatge_Generalitat.pdf.
  • Justificants econòmics:
  1. Factura/tickets del transport i targetes d'embarcament. Els bitllets del transport es poden comprar directament a la compañía de transport (p.e. Vueling, Ryan Air, RENFE etc.) En el cas que els bitllets del transport es comprin a través d'una agencia de viarges, només s'acceptaran factures d'agències de viatge  homologades per la URV. Les agències homologades es poden consultar a l'oficina de contractació i compres de la URV o al següent enllaç de la intranet: http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/3-Ambit_compres/3.1-Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/3.1.1-Agencies_de_viatge.htm. Per tant, no s'accepten les factures tickets dels bitllets comprats a través dels buscadors on-line (p.e. E-dreams, Rumbo, Kayak etc.)
  2. Tickets del transport intern (p.e. metro, tren, taxi etc.)

Tots els justificants econòmics han de ser a nom del beneficiari de l'ajut.

Aquesta documentació s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització de l’acció o bé a comptar des de la data de resolució de la sol·licitud, si aquesta és posterior a la data de finalització de l’acció. La no presentació de la documentació dins el termini establert comportarà la denegació del pagament de l’ajut. La presentació de la documentació esmentada en aquest apartat es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut.

Recordeu que per tal que el Centre Internacional pugui fer‐vos el pagament de l’ajut és IMPRESCINDIBLE que guardeu i presenteu TOTS els justificants econòmics, és a dir: les factures de viatge, d’allotjament, tiquets de transport, etc.