saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts DRAC Formació Avançada


Drac Formació Avançada 2016

L'objectiu d'aquest ajut és promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la Xarxa.

L'import de l'ajut va destinat a cobrir despeses d’allotjament, inscripció i locomoció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

Per tal de tramitar el pagament de l'ajut es seguirán en tot moment els criteris establerts en la normativa del Servei de Recursos Econòmics de la URV. Tots els justificants econòmics han d'estar a nom del beneficiari de l'ajut i han de ser originals.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Els criteris de resolució atenen els següents principis:

 • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
 • Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que done preferència.
 • Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
 • Afavorir l’equilibri territorial.

Per més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa Vives

Com participar-hi?

El període de presentació de sol·licituds es manté obert al llarg de tot el curs acadèmic.

 • Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentación de sol·licituds (15 de maig 2016, 15 de setembre 2016 i 15 gener 2017) i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.
 • En el cas de màsters interuniversitaris, caldrà persentar la sol·licitud a la universitat en què l'estudiant estigui matriculat  (amb independència de que sigui o no la universitat coordinadora del màster)
 • En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
 • No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

La documentació que cal presentar per sol·licitar l’ajut DRAC Formació Avançada o
DRAC Hivern és la següent:

 • Document de sol·licitud (Annex I) especificant les finalitats, els objectius i el pressupost desglossat de l’acció per la qual es sol·licita
 • Còpia del DNI
 • Còpia de la matrícula
 • Còpia del compte corrent bancari a nom del sol·licitant

Convocatòria

Convocatòria Drac Formació Avançada 2016

Primera resolució Drac Formació Avançada 2016

Segona resolució Drac Formació Avançada 2016

Tercera resolució Drac Formació Avançada 2016