saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament Erasmus Curs 2014/15


El finançament associat a la convocatòria de mobilitat internacional consta d'un ajut de la URV, per tot tipus de mobilitats i programes, sumat al finançament propi de cada programa en particular, a banda dels ajuts que puguin ser compatibles. Això és:

  • Ajut URV + Ajut Programa (MOU/Erasmus) + Altres fonts de finançament

Ajuts URV

Concepte Import

Complement de mobilitat

50€/mes (tots els mesos de mobilitat)

Ajuts Programa MOU

Concepte Import
Ajut a la mobilitat del programa MOU 600€ (pagament únic)

Ajuts Programa Erasmus

Els imports de les beques Erasmus es distribuiran depenent del país de destí de la mobilitat.
Es financen un màxim de 5 mesos per les estades d’estudis i un màxim de 3 mesos per les estades de pràctiques.
Hi ha 2 possibles fonts de finançament que són incompatibles entre elles, és a dir, o bé se’n rep una o l’altra:

  1. Ajuts OAPEE Erasmus+ (les sol·licita directament la URV i les reparteix entre els estudiants seleccionats)
  2. Ajuts Ministeri Educació Erasmus.es (els estudiants l'han de sol·licitar individualment al web del Ministeri d'Educació, clica aquí per a tenir més informació)
  3. Altres fonts de finançament

Ajuts OAPEE Erasmus+

Grup de països segons cost de vida Import ajut Erasmus Estudis
(Màx. 5 mesos)
Import ajut Erasmus Estudis beca RG 13-14*
(Màx. 5 mesos)
Import ajut per Erasmus Pràctiques**
(Màx. 3 mesos)
 
Grup 1 - cost de vida alt: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia  300€/mes  400€/mes 400€/mes
Grup 2 -cost de vida mitjà: Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Xipre  250€/mes  350€/mes 350€/mes
Grup 3- cost de vida inferior: Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, Macedònia  200€/mes  300€/mes 300€/mes

*Import ajut Erasmus Estudis pels estudiants beneficiaris d’una beca de Règim General del MECD durant el curs 2013-14

**Aquest ajut no és veu incrementat en cas de ser beneficiari de la beca de règim general del MECD durant el curs 2013-14

Ajut Ministeri Educació Erasmus.es

Aquests ajuts els ha de sol·licitar individualment cada estudiant a través de la pàgina web del Ministeri d'Educació. Troba tota la informació al següent enllaç: Eramus.es

El període de sol·licitud és del 4 al 23 d'abril de 2014

Us aconsellem que NO espereu a l’últim dia per realitzar la sol·licitud!!

Els estudiants han de complir els següents requisits per poder sol·licitar aquest ajut:

  • Haver participat i guanyat una plaça de mobilitat Erasmus+ pel curs 2014-15.
  • Haver superat 60 crèdits ECTS, en el cas d’estudiants de grau.
  • Acreditar un nivell B2 o equivalent de l'idioma en el que s’imparteixi i es rebi la docència o s’efectuï les pràctiques en el centre de destinació.
  • En el cas d'Erasmus Pràctiques, l'estudiant haurà de presentar una Carta d'Acceptació de l'empresa/institució on vagi a realitzar les pràctiques.
Grup de països segons cost de vida Import ajut Erasmus Estudis
(Màx. 5 mesos)
Import ajut Erasmus Estudis beca RG 13-14*
(Màx. 5 mesos)
Import ajut per Erasmus Pràctiques**
(Màx. 3 mesos)
 
Grup 1 - cost de vida alt: Àustria, Dinamàrca, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia  400€/mes  500€/mes 500€/mes
Grup 2 -cost de vida mitjà: Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Xipre  350€/mes  450€/mes 450€/mes
Grup 3- cost de vida inferior: Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, Macedònia  300€/mes  400€/mes 400€/mes

 *Import ajut Erasmus Estudis pels estudiants beneficiaris d’una beca de Règim General del MECD durant el curs 2013-14

**Aquest ajut no és veu incrementat en cas de ser beneficiari de la beca de règim general del MECD durant el curs 2013-14

Altres fonts de finançament

Swiss National Agency: Grants for mobility (studies and traineeships)

Beques Santander URV

Beques NILS-EEA

Corresponsal Erasmus en Flandes

Programa de Movilidad entre Instituciones asociadas a la AUIP 2014 [estudis de postgrau i doctorat]

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.
Heu de presentar la sol·licitud al Registre de l'AGAUR, per a més informació sobre la convocatòria, documentació necessària i lloc de presentació, consulteu el web de l'AGAUR