saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus PràctiquesTràmits Erasmus Pràctiques

Com participar en el programa de mobilitat Erasmus Pràctiques

Les estades d'aquest programa de pràctiques laborals han de realitzar-se en una empresa pertanyent a un país participant del programa Erasmus.

S'entèn empresa en el sentit tradicional, però també poden ser institucions d’ensenyament, centres d’investigació, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica.

En el programa Erasmus Pràctiques no existeix una oferta tancada de destinacions i places, sinó que heu de buscar pel vostre compte una empresa elegible. Més informació sobre ofertes de pràctiques.

El coordinador/a de mobilitat ha de donar el vistiplau tant a l’empresa com al contingut de les pràctiques, que han de estar relacionades amb la vostra titulació.

Pel que fa al finançament, tingueu en compte que si heu de demanar beques addicionals a l'ajut bàsic, ho haureu de fer durant el curs anterior a la realització de l'estada. Més informació sobre el finançament Erasmus.

Un cop es resolgui la convocatòria, heu de seguir els tràmits següents:

Tràmits Erasmus Pràctiques

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: en el termini de 15 dies des de l’endemà de la publicació de la resolució (20 de juny de 2012), heu d’acceptar la mobilitat. Per fer-ho, heu d’enviar a mobility@urv.cat la següent documentació:

  • Acceptació mobilitat (en format electrònic)
  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Admissió a l'empresa de destinació: és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Training Agreement: heu d'enviar al Centre Internacional una còpia de l’acord de formació (Training Agreement) signat per l’estudiant, el/la coordinador/a de mobilitat i el/la representant de l’empresa. Podeu presentar l'acord de formació en el termini màxim de dos mesos abans de l’inici previst de les pràctiques. Si no ho feu en aquest termini, s’entén que renuncieu a la mobilitat.

Contracte de subvenció: abans de marxar, heu de signar aquest document, que fa referència a l’ajut econòmic que rebreu de la Unió Europea a través de la OAPEE. Aquest document el confeccionem al Centre Internacional i heu de venir personalment a signar-lo. Cal demanar cita prèvia a mobility@urv.cat

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a l'empresa de destinació heu d’enviar al Centre Internacional:

Certificat d’arribada signat per l'empresa de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l’ajut.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional:

Certificat d’estada signat per l'empresa de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada, que serveix per liquidar el pagament de l’ajut.

Informe Final Erasmus

Enquesta d’avaluació de mobilitat Es realitza personalment al Centre Internacional