saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus Estudis


Com participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis

Tràmits Erasmus Estudis

Com participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis

Per tal de poder gaudir d'una plaça de mobilitat Erasmus, heu de participar en la convocatòria Erasmus que es publica cap al mes d'octubre del curs anterior a realitzar la mobilitat, i inclou una relació de les places disponibles distribuïdes per ensenyaments, basada en els convenis que la URV ha signat amb altres universitats de l'espai Erasmus.

En la sol·licitud heu de prioritzar les places on voleu fer la mobilitat. Tingueu en compte que algunes places exigeixen requisits addicionals (p. ex. nivell d’idioma), i que haureu d'acreditar que els compliu en el moment de la sol·licitud.

Pel que fa al finançament, tingueu en compte que si heu de demanar beques addicionals a l'ajut bàsic, ho haureu de fer durant els curs anterior a la realització de l'estada. Més informació sobre el finançament Erasmus.

El mes de febrer es resol la convocatòria i podreu saber si heu estat acceptats per realitzar una Estada Erasmus i en quina destinació. A partir d’ara, heu de seguir els tràmits següents:

Tràmits Erasmus Estudis

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. El Centre Internacional us envia un e-mail amb els documents que heu d'enviar, en general són:

  • Document d'acceptació de la mobilitat
  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional el més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar la vostra plaça a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Learning Agreement: abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV.

Contracte de subvenció: abans de marxar, heu de signar aquest document, que fa referència a l’ajut econòmic que rebreu de la Unió Europea a través de la OAPEE. Aquest document el confecciona el Centre Internacional a les reunions informatives que realitzem abans que comenceu la mobilitat, aproximadament al mes d'abril.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional:

Certificat d’arribada signat per la universitat de destinació.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu d’enviar al Centre Internacional:

Certificat d’estada signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada, que serveix per fer efectiu el pagament de l’ajut.

Informe de mobilitat

Enquesta d’avaluació de mobilitat

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.