saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resum de la convocatòria dels ajuts Erasmus.es


Consulta les resolucions aquí.

Objecte

Ajuts per la mobilitat d’estudiants d’Institucions d’Educació Superior sota el programa Erasmus+ pel curs acadèmic 2015-2016.

Sol·licitants i requisits

  • Haver participat i guanyat una plaça de mobilitat Erasmus+ pel curs 2015-16.
  • Haver superat 60 crèdits ECTS, en el cas d’estudiants de grau.
  • Acreditar un nivell B2 o equivalent de l’idioma en què s’imparteixi la docència o s’efectuï les pràctiques en el centre de destinació (si la llengua d'instrucció de la URV coincideix amb la de destí, no és necessari acreditar el nivell lingüístic)
  • Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents. Queden exclosos els estudiants que es trobin en situació d’estada o residència per estudis d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener.
  • En el cas d'Erasmus Pràctiques, l'estudiant haurà de presentar una Carta d'Acceptació de l'empresa/institució on vagi a realitzar les pràctiques.

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’ajuts del programa Erasmus+ gestionades pel SEPIE.

Criteris per a l’adjudicació dels ajuts

S'ajustaran a l’art. 3 de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Des del dijous 30 d'abril de 2015, segons disposa l'Ordre ECD/761/2015, de 27 de abril, està disponible a la seu electrònica del Ministeri d'Educació Cultura i Esports un formulari que ha de ser emplenat exclusivament pels estudiants amb una plaça de mobilitat Erasmus+ 2015-2016.

Pagament dels ajuts

El pagament de l’ajut s’efectuarà directament per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport al compte corrent o llibreta d’estalvi que l’interessat hagi consignat a la sol·licitud. El pagament serà únic un cop hagi començat el període d’estada i prèvia presentació del certificat que justifica la incorporació a la institució de destinació.