saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resum de la convocatòria dels ajuts Erasmus.es


Resolució definitiva de la convocatòria: publicada 04/10/2014

Període de presentació de sol·licituds: 04/04/2014 al 23/04/2014

Objecte

Ajuts per la mobilitat d’estudiants d’Institucions d’Educació Superior sota el programa Erasmus+ pel curs acadèmic 2014-2015.

Sol·licitants i requisits

  • Haver participat i guanyat una plaça de mobilitat Erasmus pel curs 2014-15.
  • Haver superat 60 crèdits ECTS, en el cas d’estudiants de grau.
  • Acreditar un nivell B2 o equivalent de l’idioma en el que s’imparteixi la docència o s’efectuï les pràctiques en el centre de destinació.
  • Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents. Queden exclosos els estudiants que es trobin en situació d’estada o residència per estudis d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener.
  • En el cas d'Erasmus Pràctiques, l'estudiant haurà de presentar una Carta d'Acceptació de l'empresa/institució on vagi a realitzar les pràctiques.

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’ajuts del programa Erasmus+ gestionades per l’OAPEE.

Criteris per a l’adjudicació dels ajuts

S'ajustaran a l’art. 6 de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Des del divendres 4 d'abril de 2014, segons disposa l'Ordre ECD/527/2014 d’1 d’abril, està disponible a la seu electrònica del Ministeri d'Educació Cultura i Esport un formulari que ha de ser emplenat exclusivament per aquelles persones que hagin de participar en la Convocatòria erasmus.es, és a dir, els estudiants amb una plaça de mobilitat Erasmus+ 2014-2015.

Resolució

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas
convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es
,
financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del
Programa «Erasmus+», para la movilidad de estudiantes de instituciones de
educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva
correspondiente al curso académico 2014-2015.

Pagament dels ajuts

El pagament de l’ajut s’efectuarà directament per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport al compte corrent o llibreta d’estalvi que l’interessat hagi consignat a la sol·licitud. El pagament serà únic un cop hagi començat el període d’estada i prèvia presentació del certificat que justifica la incorporació a la institució de destinació.