CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióScopus Author ID

La base de dades Scopus assigna un identificador a cada autor amb articles indexats a la seva base de dades. Com a autor, pots unificar les variacions dels noms introduïts en un de sol. Ens proporciona informació de les cites rebudes i de l'índex h.

Des de la pestanya Author Search, pots buscar el teu nom i demanar per unificar les diverses formes en que el teu nom d'autor ha estat introduït a través de l'opció Request to merge authors. Permet la vinculació directa amb ORCID.

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació