CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


Què us oferim?


Nom Bibliogràfic Únic

Recomanacions d'elaboració

Introducció

La manca de normalització dels noms del personal investigador i dels centres en les publicacions científiques i en les principals bases de dades bibliogràfiques és un fet conegut que disminueix la visibilitat dels autors/es i dels centres a nivell nacional i internacional i dificulta la recuperació de les publicacions i de les cites de què han estat objecte.

El mateix personal investigador n'és d'alguna manera responsable ja que utilitza diferents formes del nom en la producció científica; però, les bases de dades bibliogràfiques cometen també amb freqüència errors al transcriure la informació del document original al registre electrònic, en especial, com a resultat de les pràctiques d'indexació adaptades a les estructures de noms anglesos.

Pujar

Justificació

Les conseqüències de la utilització de diferents formes en la signatura i en la filiació institucional s'agreugen per diferents motius:

 • l'increment dia a dia de la publicació d'estudis i treballs d'investigació
 • el seguiment d'un model estàndard mundial de firma (no només seguit per anglosaxons sinó per països nòrdics, eslaus, italians, etc.) per part de productors de bases de dades
 • el fet que a les signatures augmenti el nombre d'elements (un o dos cognoms; noms de pila compostos, etc.).

Pujar

Objectiu

L'objectiu d'aquest document és oferir als autors/es membres de la URV un seguit de recomanacions a tenir en compte a l'hora de triar una forma normalitzada del seu nom personal i filiació institucional (Nom Bibliogràfic Únic (NBU)).

Aquestes recomanacions s'han elaborat prenent com a referència el document ofert per la FECYT "Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas" i del projecte IraLIS : Internacional registry for authors: Links to Identify Scientists.

Pujar

Nom Bibliogràfic Únic (NBU)

El Nom Bibliogràfic Únic (NBU) permet als autors/es emprar la mateixa signatura a totes les publicacions científiques produïdes durant la trajectòria professional, la qual cosa garanteix la recuperació i visibilitat a bases de dades i altres sistemes d'informació.

Noms personals

La majoria de les bases de dades considera com a cognom la darrera paraula del nom personal i abreuja els elements restants a la seva inicial; per tant, el nom dels autors/es de la nostra institució resta incorrectament indexat. Per exemple, el nom Dídac Domènech Pérez queda incorrectament indexat sota la forma Pérez, D. D.

Per tal d'evitar aquest error a l'hora de triar la forma desitjada, cal tenir present aquesta circumstància i es recomana emprar un guionet entre aquells elements que la base de dades no hauria de separar (Dídac Domènech-Pérez).

Nom i cognoms: Dídac Domènech Pérez

Nom indexat: Pérez, D.D.

Signatura proposada: Dídac Domènech-Pérez

Indexació a BBDD: Domènech-Pérez, D.

Noms de pila

En el cas dels noms compostos (Maria Cinta, Josep Maria, etc.), es recomana als autors/es signar les publicacions amb el primer nom complet i la inicial del segon perquè, d'aquesta manera, la base de dades ja no interpreta la inicial del segon nom com un cognom:

 • Maria C.                                    Maria Cinta / M. Cinta / Ma. Cinta
 • Josep M.                                   Josep Maria / J. Maria / Josep Ma

No obstant això, si l'autor desitja identificar-se amb els dos noms, ha de posar un guionet d'unió entre cadascun dels elements per tal d'indicar als sistemes d'indexació que tots ells formen part del nom, no del cognom:

 • Maria-Cinta
 • Josep-Maria

Si el nom original inclou un guionet entre els dos elements del nom compost (Jan-Suen Porcel), aquest es pot conservar seguint els mateixos criteris anteriors:

 • Jan-S. Porcel
 • Jan-Suen Porcel

Si els noms compostos estan units per partícules com articles o preposicions (Maria del Carme, Maria dels Àngels, ...), es recomana als autors/es ometre-les a les seves signatures, ja que generen molts problemes d'indexació i recuperació:

 • Maria C.                 (Maria del Carme / Ma. del Carme / Ma Carme)
 • Maria A.                 (Maria dels Àngels / M. dels Àngels / Ma. Àngels)

No obstant això, si els autors/es desitgen conservar la integritat dels seus noms amb les partícules, han de posar un guionet d'unió entre cadascun dels elements per tal d'indicar als sistemes d'indexació que tots ells formen part del nom, no del cognom:

 • Maria-del-Carme
 • Maria-dels-Àngels

En aquest cas, però, cal tenir en compte que les bases de dades poden abreujar aquests noms amb formes incorrectes (M. D. C., M. D. A., ...).

Cognoms

Per als autors/es que inclouen els dos cognoms a la signatura (recomanat especialment als autors/es amb un primer cognom freqüent), es recomana afegir un guionet entre ambdós cognoms per tal d'evitar l'indexació incorrecta citada anteriorment: el guionet indica que el primer cognom no és el segon element d'un nom compost:

 • Juan M. Rodríguez-González

D'altra banda, si els cognoms originals contenen guionets, es recomana no separar els elements que es troben units pels mateixos.

Exemple. Si Rosa Puig-Vallès Ollé vol signar amb un sol cognom, ha d'emprar la forma Rosa Puig-Vallès. En canvi, Rosa Puig Vallès-Ollé ha d'emprar la forma Rosa Puig per fer el mateix (sense separar els cognoms Vallès-Ollé units originàriament amb un guionet).

Nom                              Signatura amb un sol cognom   Indexació a BBDD

Rosa Puig-Vallès i Ollé      Rosa Puig-Vallès                    Puig-Vallès, R.        

Rosa Puig Vallès-Ollé        Rosa Puig                             Puig, R.

Els autors/es amb cognoms amb partícules (articles, preposicions, …) als seus cognoms, també han d'incloure un guionet entre els mateixos si volen mantenir-los:

 • Cayetana de-la-Vega
 • Jordi Miró-i-Guinovart

En aquest cas, els autors/es seran indexats sota aquestes partícules: "de la Vega", "Miró i Guinovart", ...).

De la mateixa manera, si l'autor vol ser indexat pel primer cognom (Vega, Miró,...) ha d'ometre les partícules a la seva signatura:

 • Cayetana Vega
 • Jordi Miró-Guinovart

En qualsevol cas, és molt important que els autors/es emprin sempre la mateixa forma del seu nom en totes les publicacions.

Filiació institucional

Igual que els noms personals, els noms institucionals presenten el mateix problema a l'hora de recuperar-los a les diferents bases de dades, ja que la  filiació de manera variant a les publicacions impedeix una recuperació real de la producció científica de la universitat.

Llengua

Tot i que molts investigadors/es consideren que la traducció a l'anglès del nom de la institució afavoreix la seva visibilitat internacional, s'ha detectat que aquesta pràctica dificulta la recuperació de la producció científica per la diversitat de formes sota les quals es troba.

Per tant, es recomana emprar el nom normalitzat en català, tant de la universitat com de la unitat o unitats estructurals de les quals és membre l'investigador/a.

Forma (completa i abreujada)

Per tal de garantir la seva identificació i recuperació, el nom normalitzat de la universitat i de les seves unitats estructurals s'indicarà de forma completa i abreujada amb les sigles corresponents (sempre que existeixi aquesta forma abreujada):

 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Departament de Filologies Romàniques (DFR)
 • Escola Universitària d'Infermeria (EUI)

Nivells estructurals

A més de la unitat o unitats estructurals que l'autor vulgui fer constar a la filiació, aquesta sempre ha d'incloure a continuació la menció de la universitat, així com l'adreça postal de la unitat que consideri pertinent (departament, institut, ...).

En els casos en què es necessiti indicar més d'una unitat estructural, es recomana fer-ho en el següent ordre de citació:

1.      Departament

2.      Grup de recerca

3.      Institut de recerca

4.      Centre de recerca

5.      Servei universitari

6.      Centre docent

7.      Universitat Rovira i Virgili (URV)

8.      Adreça postal

Tots aquests elements de la filiació institucional han de separar-se amb comes.

Per localitzar el nom normalitzat, sigles i adreça postal de les diverses unitats estructurals, es recomana la consulta del directori de la URV i de les respectives pàgines web.

Exemples

 • Jordi Miró-Guinovart

Departament de Química Física i Inorgànica (DQFI), Facultat de Química, Universitat Rovira i Virgili (URV), Campus Sescelades, Carrer Marcel·lí Domingo, s/n, 43007 Tarragona, Spain

 • Rosa Puig-Vallès

Departament d'Enginyeria Química (EQ), Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ), Universitat Rovira i Virgili (URV), Campus Sescelades, Avinguda Països Catalans, 26, 43007 Tarragona, Spain

 • Jaume Campuzano-Torres

Departament de Psicologia, Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta, Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV), Carretera de Valls, s/n, 43007 Tarragona, Spain

 • Meritxell dos-Santos-Suriol

Departament d'Història i Història de l'Art, GREC (Gènere, Raça, Ètnia i Classe), Facultat de Lletres (FLL), Universitat Rovira i Virgili (URV), Campus Catalunya, Avinguda de Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain

Pujar


Informació